1. BLOK - ZÁKLADNÍ

Master of Business Administration (MBA)

První blok studia je základní a je shodný pro všechny studenty. Obsahuje 5 modulů, které se zaměřují na praktické prohloubení znalostí v oblasti managementu, marketingu a lidských zdrojů. Výuka probíhá o víkendu, ve 2 vzdělávacích dnech a je vedena profesionálním lektorským týmem, který studentům předává cenné rady a zkušenosti aplikovatelné především do praxe.
 

Výčet základních modulů:

Management

Sylabus »
Modul seznamuje studenty s důležitými principy, moderními metodami, nástroji a postupy managementu v rámci organizace. Zaměřuje se především na praktické dovednosti, které jsou využitelné ve firemním řízení. Modul je též zaměřen na sekvenční (plánování, organizování, vedení lidí, kontrola) a paralelní (analyzování, rozhodování, implementace) funkce managementu a jejich praktické využití. Současně se zabývá profilem a kompetencemi manažera jako klíčovými předpoklady úspěšného výkonu manažerské funkce. V této souvislosti je věnována pozornost typologii manažerských stylů, prostřednictvím kterých manažer uplatňuje svůj vliv a moc.
 

Strategický management

Sylabus »
Strategické řízení patří mezi nejdůležitější aspekty rozvoje podniku jako celku. Volba té optimální strategie je v dnešní době klíčovým prvkem pro úspěšné fungování firmy a její postavení na trhu. Cílem modulu je proto studenty seznámit s úlohou, náplní a tvorbou dílčích strategií i celkové strategie podniku. Studenti se naučí, jak formulovat dlouhodobou strategii, jak stanovit cíle společnosti a vhodné cesty k jejich dosažení. Seznámí se se strategickými analýzami podniku, které jsou nedílnou součástí volby vhodné strategie společnosti.
 

Finanční řízení

Sylabus »
Finanční řízení představuje stěžejní část podnikového řízení. Cílem modulu je proto seznámit studenty s principy finančního řízení a upozornit na možnosti a slabá místa při budování optimálního systému ekonomického řízení firmy. Absolvování modulu poskytne základ pro realizaci operativních a investičních finančních rozhodnutí v podniku. Modul obsahuje témata jako podstata finančního managementu, ekonomická a finanční analýza, riziko a jeho vliv na finanční rozhodování, strategické dlouhodobé rozhodování či řízení pracovního kapitálu a likvidity.
 

Marketing a Public Relations

Sylabus »
Cílem modulu je uvést posluchače do problematiky oboru marketingu a public relations a seznámit je s moderními trendy v této oblasti. V rámci modulu bude představen nejen marketingový mix a praxe marketingové komunikace, ale i nové marketingové techniky jako je WOM, virální, guerilla, internetový, mobilní marketing či product placement. Studenti pochopí roli PR v systému budování značky, stejně jako význam řízení reputace v nebrandovaných oborech nebo komunikaci v krizových situacích. Po absolvování modulu se studenti budou orientovat v možnostech využívání široké škály nástrojů public relations, pochopí principy a specifika práce s reklamními, mediálními a PR agenturami nebo novináři, budou umět navrhnout vhodnou marketingovou strategii či koncept pro komunikační kampaň.
 

Řízení lidských zdrojů

Sylabus »
Kvalifikovaní a loajální zaměstnanci jsou základním stavebním kamenem každé firmy. Tento modul se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů. Cílem modulu je seznámit studenty s různými metodami řízení lidských zdrojů a současnými trendy v oblasti HR. Studenti se naučí, jak získat kvalifikované a kvalitní pracovníky nebo jak správně motivovat. Po absolvování tohoto modulu bude každý student umět efektivně využívat lidský kapitál k získání konkurenční výhody a budování prosperující a úspěšné firmy.