Specialized block MBA

Master of Business Administration
MBA in Corporate ManagementThe second block of study is specialized and consists of three educational modules, which the student completes within his specialization. The teaching of the specialization takes place within one educational day. Students choose a specific date from a wide range directly in the student section.

List of Specialized Modules

Krizový management

Sylabus

Smyslem krizového managementu je strategické plánování a řízení krizových situací. Studenti se v rámci tohoto modulu obeznámí s podstatou krizového řízení v kontextu obecné teorie managementu s přesahem do praktického využití. Naučí se, jaké mechanismy napomáhají zmírňovat dopady krize a jak pomocí preventivních opatření krizovým situacím předcházet. Část vzdělávacího modulu je zaměřena i na oblast krizové komunikace a krizové etiky.

Risk management

Sylabus

V tomto modulu se studenti seznámí s problematikou řízení rizik. Naučí se základní pojmosloví jako „nebezpečí“, „riziko“ či „ohrožení“ a budou obeznámeni především s nástroji, přístupy a metodami hodnocení rizik v důležitých oblastech řízení podniku. Znalost risk managementu a jeho principů je v současné době velmi ceněna a zároveň prakticky využívána při mnoha klíčových rozhodnutích na všech úrovních řízení organizace.

Projektové řízení

Sylabus

Modul se zaměřuje jak na řízení projektů z pohledu zavádění projektového řízení v organizaci, tak i na způsob řízení konkrétních projektů. Objasňuje hlavní principy a nástroje projektového řízení včetně poukázání na světové trendy v této oblasti. Klade si za cíl studentům předat praktické příklady a naučit je celý proces projektového řízení. V rámci tohoto vzdělávacího programu si studenti vyzkouší praktická cvičení, která jim v budoucnu napomohou například ke zkrácení doby trvání projektů, dodržení harmonogramu i rozpočtu či předcházení projektovým rizikům.