Specialized block MBA

Master of Business Administration
MBA in Management InnovationList of Specialized Modules

Management inovací

Sylabus 

Proinovační kultura, podpora kreativního myšlení, přijímání, analyzování a následná implementace vhodných invencí do praxe je klíčem k udržení konkurenceschopnosti v tržní ekonomice a žádoucím nástrojem podpory prosperity. Díky tomuto modulu studenti získají přehled o různých typech inovací, pravidlech řízení a o samotném průběhu inovačního procesu. Rozebrány budou potenciální bariéry a také hodnocení úspěšnosti zavedené inovace.

Metody a techniky managementu inovací

Sylabus

Modul je orientován velmi prakticky. Studenti naváží na modul „Management inovací“, získají znalosti různých metod a technik řízení inovací a naučí se je využívat v praxi. Důraz je kladen především na metody a techniky, které jsou vhodné pro počáteční fáze inovačního procesu. Studenti budou též zpracovávat případové studie zaměřené na reálné inovační projekty.

Management inovačních procesů

Sylabus

V rámci modulu Management inovačních procesů studenti získají teoretické i praktické znalosti vztahující se k celému inovačnímu procesu. Naučí se navrhovat vhodné inovační strategie, rozhodovat o nich a řídit celý tento proces. Řízení inovačních procesů je také úzce propojeno s řízením kvality, jelikož zvyšování kvality znamená často nutnost inovací.