Pravidla spotřebitleské soutěže

"Vyhrajte tablet Lenovo"

Pravidla spotřebitleské soutěže

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže s názvem „Vyhrajte tablet Lenovo“ (dále jen „soutěž“).

I. Soutěž pořádá:
společnost European School of Business & Management SE
se sídlem: Londýnská 376/57, 120 00 Praha 2, Vinohrady
IČ: 29299306
DIČ: CZ 29299306
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1534
(dále jen „pořadatel“)

II. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 15. 9. 2018 do 30. 9. 2018 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České a Slovenské republiky v prostředí sítě Facebook (www.facebook.com/ESBM.CZ). Pořadatel o soutěži informoval prostřednictvím facebookového postu uveřejněného dne 15. 9. 2018.

III. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „soutěžící“). Z účasti v soutěži jsou vyloučeni pracovníci pořadatele a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků.

Soutěžící musí mít vytvořený osobní Facebookový profil. Do soutěže se zájemce zapojí vložením komentáře s odpovědí na soutěžní otázku pod facebookovým postem na následující adrese: www.facebook.com/ESBM.CZ/posts/.

V komentáři odpoví soutěžící na otázku: „Kolik rozdílů naleznete mezi dvěma na první pohled stejnými obrázky?“.

Komentáře mohou soutěžící psát během doby konání soutěže, nejpozději do 30. 9. 2018. Komentáře uveřejněné po tomto datu nebudou zahrnuty do slosování.

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.

IV. Výhra v soutěži a určení výherce

V soutěži se hraje o tablet Lenovo TAB3 7 Essential (dále jen „výhra“).

Výherce bude vybrán formou losování. Losovat se bude pouze ze správných odpovědí uveřejněných v komentářích pod soutěžním facebookovým postem. Soutěž má jednoho výherce.

V. Oznámení o výhře a její předání

O své výhře bude výherce informován prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku do tří pracovních dnů od skončení soutěže.

Součástí informace o výhře bude ze strany pořadatele žádost o osobní vyzvednutí výhry, popřípadě žádost o zaslání kontaktních údajů pro doručení výhry (jméno a příjmení, adresa pro doručení výhry). Výherce je povinen si výhru vyzvednout do 7 pracovních dní, nebo zaslat prostřednictvím zprávy požadované kontaktní údaje. V případě, že výherce nesplní výše uvedenou podmínku, jeho nárok na výhru zaniká a místo tohoto výherce bude jako výherce vylosován jiný soutěžící.

Výhra je nenároková.

Výhru si je nutné vyzvednout v sídle pořadatele. Případně je možné na náklady soutěžícího výhru zaslat na jím požadovanou adresu.

V případě, že se pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme výhru, zaniká výherci v plné míře nárok na tuto výhru. Místo výherce bude vylosován jiný soutěžící.

VI. Zpracování osobních údajů

Pořadatel soutěže bude zpracovávat osobní údaje soutěžících v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů dle Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pořadatel bude tyto osobní údaje soutěžících zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže, a to max. po dobu 6 měsíců od skončení doby konání soutěže.

Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě pro pořadatelské a marketingové účely soutěže.

Soutěžící může kdykoliv zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu marketing@esbm.cz. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu soutěžícího, včetně ztráty nároku na výhru.

Výherce může být zveřejněn na webových stránkách pořadatele soutěže. Pořadatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto soutěží. Výherce souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním výhry může být využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely pořadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Výherce nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění. Výhru nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.

Pořadatel nezodpovídá za nedoručení, případně zpoždění doručení výhry v případě změny korespondenční adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel zároveň nezodpovídá za nedoručení, případně zpoždění doručení výhry z důvodů, za které je odpovědný výherce.

Výhru není možné reklamovat. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s výhrou.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící při podezření z podvodného jednání nebo obcházení pravidel.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na www.esbm.cz/pravdila-souteze.

V Praze dne 15. 9. 2018.

Pravidla spotřebitleské soutěže - Hodnocení 4.70/5 - Hodnotilo 163 uživatelů