2. blok - špecializovaný

Doctor of Business Administration (DBA)Druhý blok štúdia je špecializovaný a študenti si tu vyberajú 1 z ponuky špecializácií. Každá špecializácia sa skladá z 3 modulov (predmetov), ​​ktoré študent musí v priebehu štúdia absolvovať. Výučba všetkých modulov prebieha počas 1 vzdelávacieho dňa, čo dáva možnosť študovať aj tým najvyťaženejším.


Vypočítacie špecializáciou a ich modulov

Špecializácia Executive DBA

Six sigma

Sylabus

Modul zoznamuje študentov s manažérskou filozofiou, ktorá stojí na princípe stáleho zdokonaľovanie chodu organizácie pri využívaní správneho procesného riadenia. Jednou z hlavných zásad je potom rozhodovanie na základe presne nameraných dát. Tento štruktúrovaný, kvantitatívne založený princíp pri využívaní tvrdých dát, vedie k zvyšovaniu kvality produktov, ale aj procesov ich vytváranie prostredníctvom tímovej práce. Na názorných ukážkach bude predstavené, akým spôsobom možno zákazníkom ponúknuť kvalitný produkt či službu pri zachovaní adekvátnych nákladov, a hlave akým spôsobom zabezpečiť trvalé, kontinuálne zvyšovanie podnikového zisku. Princíp Six sigma tkvie v tom, že poskytuje organizáciám návod, ako znížiť počet chýb vo všetkých ich činnostiach a odstrániť príčiny nezhôd skôr, než sa tieto nezhody naplno prejavia. Six sigma ponúka oproti klasickej kontrole, zameranej na už nápravu vzniknutých chýb, oveľa viac – poskytuje špecifické metódy na pretvorenie procesu tak, aby nezhody vôbec nevznikali. Práve tieto navýsosť dôležité praktické poznatky z moderného konceptu Six sigma predstaví lektori svojim študentom.


Priemysel 4.0

Sylabus

Priemysel 4.0, tzv. Nová priemyselná revolúcia, so sebou prináša rad prelomových zmien nielen na trhu práce. Práve o nich sa bude počas tohto modulu diskutovať. Masívnejšie využívanie počítačovej a robotické podpory, systémov umelej inteligencie pri výrobných či administratívnych úlohách, zavádzanie kyber-fyzikálnych systémov, digitalizácia, automatizácie ako výroby, tak poskytovanie služieb a ostatných odvetví hospodárstva bude mať celospoločenský dopad. Zmeny v priemysle a rozličných technológiách sa odrazí aj v oblasti vzdelávania a sociálnom systéme. Prínosy priemyslu 4.0 tkvie najmä v úspore času a financií, zvýšenie flexibility a produktivity práce. Zmizne monotónna a často fyzicky veľmi náročná a nebezpečná práca, urýchli sa proces zavádzania nových technológií do výroby. Popri pozitívnych dopadov budú podrobne prebraná tiež negatíva a riziká novej revolúcie. Diskutované bude samozrejme aj možná príprava na ne. Riziká tkvie najmä v možných hackerských útokoch na systémy, zneužívanie dát či zvýšenie nezamestnanosti.


Riadenie kvality a performance management

Sylabus

Manažment kvality tkvie najmä v pozorovaní a analyzovanie všetkých procesov vo firme, ktoré sa následne snažia neustále zefektívňovať. Modul je zameraný na vytváranie a dizajn systémov manažérstva kvality vo všetkých typoch organizácií od súkromného sektora po verejný sektor. V rámci modulu sú predstavené základné koncepty pre manažment kvality a performance management. Sú diskutované ich výhody, nevýhody a riziká pri implementácii do konkrétnej organizácie. Modul sa zaoberá tiež stanovením optimálnych ukazovateľov výkonnosti, ich meraním a vhodnými zdrojmi dát a následne ich prepojením so strategickým riadením a odmeňovaním v inštitúcii.


Špecializácia DBA Soft skills

Komunikácia, argumentácia a vyjednávanie

Sylabus

Sebaprezentácia, schopnosť vysvetliť svoje myšlienky, nápady a dokázať ich predať tomu, kto zrovna počúva, sú pre biznis kľúčové. Počas absolvovaní tohto modulu si študenti prehĺbia svoje zručnosti z oblasti komunikácie. Pozornosť bude zameraná tak na verbálnej, tak písomný prejav, opomenutá nebude ani dôležitá neverbálnej komunikácie. Počas praktických ukážok bude poslucháčom predstavené, ako vhodne štruktúrovať písomný aj písaný prejav. Absolventi sa zdokonalia v umení produktívne diskutovať, polemizovať nad nastolenými témami. Ďalej budú odovzdané rady a tipy, akým spôsobom zaujať poslucháča, prebudiť záujem a chuť nadviazať spoluprácu a ako zanechať ten najlepší dojem. Všetky tieto aspekty správnej komunikácie budú zamerané ako na individuálne, tak skupinové obecenstvo.


Rozvoj manažérskej kreativity

Sylabus

Zabŕdnuť počas výkonu manažérskych funkcií do rutiny je veľmi nežiaduce. Modul pomôže študentom nazerať na každodenné situácie novým, neobvyklým spôsobom. Vďaka praktickým cvičením sa poslucháči naučia premýšľať novým spôsobom o starých témach. Lektori odovzdajú svoje skúsenosti o tom, ako precvičovať a zdokonaľovať svoje myslenie, ako efektívne využiť príležitosti a šancí, ktoré sa naskytnú. Pozornosť bude zameraná aj na vnímavosť manažérov – na schopnosť hľadať skryté väzby a príležitosti, na umenie pružne reagovať na nové neočakávané situácie a vyťažiť z nich čo najviac. Predstavené budú tiež cesty k zvýšeniu kvality a hľadanie nových možností, ako svoje výrobky či služby ešte viac zdokonaliť.

Life design

Sylabus

Osobný rozvoj, psychohygiena a vôbec starostlivosť o vlastné duševno je nesmierne dôležité pre manažérov, ktorí sa denne vysporiadajú s radom stresujúcich situácií. Pozornosť sa zameria na time management, skúsení lektori svojim poslucháčom poradia s tým, ako skĺbiť často veľmi rýchle pracovné tempo s potrebou fungujúcich vzťahov v súkromnom živote. Predstavené budú rôznorodé relaxačné techniky, metódy ako zvýšiť schopnosť koncentrácie, ako sa zbaviť strachu, stresu a obáv ktoré mnohokrát zbytočne pracovníkmi brzdí v ich kariére. Lektori ďalej poradí s vhodnými a ľahko realizovateľnými úpravami pracovného a osobného prostredia, ktoré zvýšia efektivitu práce. Dôležitou súčasťou modulu je aj zoznámenie poslucháčov s termínom syndrómu vyhorenia – predstavené budú jeho príčiny, fázy a tiež cesty ako mu zdarne predísť. Absolventi modulu zvýši svoj osobný výkon, lepšie využijú svoj potenciál, budú konať asertívne, dokážu aktívne a žiaducim spôsobom pracovať s vlastnou sebadôverou, dosiahnu potrebného nadhľadu a budú schopní sa zamerať na skutočnosti, ktoré sú pre ich život skutočne dôležité.