Ing. Josef Zrůst, Ph.D.Ing. Josef Zrůst, Ph.D. v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Prevádzkovo ekonomickej fakulte Mendelovej univerzity v Brne, kde zaisťuje výučbu predmetov pre nadväzujúce magisterský stupeň štúdia a to konkrétne Manažérskeho rozhodovaní, Krízového manažmentu, Projektového manažmentu a Strategického manažmentu. Aktívne sa podieľa na niekoľkých výskumných projektoch a ako lektor viedol jednotlivé tímy študentov v rámci projektu MUNISS. Je autorom článkov zaoberajúcich sa problematikou riadenia rizík, krízového riadenia, strategického rozhodovania v odborných časopisoch.