JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.JUDr. Petr Šťastný je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po štúdiách pôsobil ako právnik a neskôr ako vedúci pracovník právneho oddelenia zahraničného poisťovacieho koncernu. Tu získal cenné skúsenosti z oblasti poisťovníctva, financií, obchodného i občianskeho práva a tiež manažérske zručnosti. Teraz pôsobí v advokácii, kde sa ako samostatný advokát venuje právnej praxi s akcentom najmä na agendu obchodných záväzkových vzťahov a obhajobu v trestnom konaní, vrátane obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému bol po úspešnom zložení rigoróznej skúšky na Univerzite Karlovej v Prahe, katedre trestného práva, udelený akademický titul doktora práv (JUDr.).