European School of Business & Management SE je škola s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorá poskytuje odborné vzdelanie v programoch MBA, DBA, BBA, a LLM. Inštitút vychádza z dlhoročných skúseností prestížnych zahraničných univerzít a Oxfordského systému výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme. Oxfordský model štúdia je v porovnaní s kontinentálnym modelom zameraný prevažne na rozvoj logických schopností a zručností študenta a ich demonštrácii v reálnom živote a praxi. Študenti si tak bližšie osvojí rôzne študijné, komunikačné a praktické zručnosti, ktoré môžu využiť pri budovaní svoje osobné aj profesijné dráhy.

Unikátnym aspektom formy štúdia na ESBM je predovšetkým obsahová skladba výučby, ktorá spája moderné vyučovaná témy s možnosťou zostaviť si študijný program z predmetov podľa vlastného výberu. Vďaka tomu majú študenti možnosť zostaviť si výukový program z ponúkaných predmetov tak, aby vyhovoval všetkým požiadavkám na špecializáciu štúdia a bol v súlade s profesijným zameraním, prípadne osobnými záujmami študenta. V zahraničí získava tento model výučby na obľúbenosti, pretože si študenti môžu nakombinovať výučbu podľa vlastného želania a získať tak vedomosti nielen z jedného hlavného študijného odboru, ale aj z ďalších oblastí.

Výučba na ESBM prebieha prevažne online, vďaka čomu môžu študovať aj tí najvyťaženejšie, ktorí nemajú čas pravidelne dochádzať na výučbu.

Vďaka štúdiu MBA, DBA, BBA či studiu LLM na ESBM získajú študenti tie najdôležitejšie informácie a zručnosti z rôznych študijných odvetví a odborov, ktoré následne môžu skvele aplikovať do svojho každodenného života i prax.

Model výučby je tak cielený na schopnosti jednotlivca vyvodzovať logické a faktické súvislosti a učí študentov analyticky uvažovať a rozhodovať. Dôraz je tiež kladený na osobnostný rozvoj manažéra. V rámci štúdia je maximálne prepojená teória s praxou, čo napomáha osvojovať si ona teoretické pravidlá prirodzenou cestou a vedieť ich aplikovať do praxe.

ESBM formuje prostredníctvom poskytovanie kvalitného vzdelania v programoch BBA, MBA, DBA či LLM efektívnejšie a zodpovedné lídrami a manažérov, ktorí vďaka svojej vízii a získaným manažérskym znalostiam budú schopní riešiť každú výzvu, ktorá pred nimi vyvstane. Vďaka medzinárodnej spolupráci prinášame študentom nielen lokálne, ale predovšetkým globálne informácie a myšlienky, ktoré pomáhajú zavádzať inovatívne metódy a zefektívňovať prácu ľudí.

ESBM svojim študentom umožňuje možnosti konzultácie otázok a záležitostí z praxe s profesionálnym tímom lektorov akoukoľvek preferovanou formou (online, telefonicky či osobne) . Kedykoľvek sa tak študenti môžu obrátiť na skúseného odborníka, ktorý im bude plne k dispozícii.


Nespornou výhodou štúdia na ESBM je možnosť začatia výučby kedykoľvek počas celého roka . Nie je tak potrebné čakať na začatie študijných programov či riešiť problematiku s otvorením požadovaného výukového programu. Na ESBM máte istotu otvorenie každého študijného programu MBA, DBA, BBA či LLM nehľadiac na počet uchádzačov.

Medzi vízie ESBM patrí

  • Pomáhať študentom byť úspešnými v profesijnom, ale i osobnom živote.

  • Zefektívňovať procesy v rámci organizácie.

  • Prinášať nové podnety a nápady.

  • Prinášať odporúčania pre maximalizáciu obratu firiem našich študentov.

  • Prinášať pridanú hodnotu našim študentom v podobe exkluzívnych informácií.

  • Inšpirovať aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie k orientácii na moderné formy vzdelávania.

  • Rozvíjať osobnosť našich študentov.

  • Odovzdávať globálne informácie a myšlienky, ktoré pomáhajú zavádzať inovatívne metódy.