Špecializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA Business managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa zo štyroch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácia je rozdelená do 2 vzdelávacích dní. Konkrétne termíny výučby si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vypočítacie špecializovaných modulov

Obchodné procesy a stratégie

Sylabus

Predmet zoznamuje s princípmi a fungovaním obchodných a marketingových procesov vo firme. Cieľom je uvedenie do základnej problematiky, zoznámiť s názvoslovím a budovaním optimálnych nastavení procesov v obchode a marketingu. V základnej forme sa študent zoznámi aj s podstatou a významom strategických rozhodnutí manažmentu a bude schopný špecifikovať postupy tvorby podnikateľskej stratégie.

Typológia zákazníka

Sylabus

Cieľom modulu je oboznámiť študujúci s teóriou typológie zákazníka, sa spôsoby určovania osobnostného typu a s efektívnym využitím zistených skutočností. Ukázať a dokázať dôležité miesto určenia osobnostných typov v celom procese získavania a stabilizácie zákazníka. Študujúci sa zoznámi s exaktnými metódami určenia osobnostného typu, so zásadami komunikácia s jednotlivými osobnostnými typmi, postupy vyhnutie sa kritickým situáciám, s predikciou a prekonávanie námietok. Pozornosť bude tiež venovaná komunikáciu s problémovými zákazníkmi.

Systém riadenia výkonnosti

Sylabus

V rámci výučbového modulu sa študenti zoznámia so základnými poznatkami PMS. Budúci rast ekonomiky vyžaduje vyššie kvantitatívne i kvalitatívne nároky na pracovné sily. Nie náhodou preto firmy zavádzajú rôzne systémy riadenia a hodnotenia výkonnosti nazývané s obľubou v globálnom meradle Performance Management Systems. Cieľom je docieľova- ich rozvoja prostredníctvom výnimočnosti (excellence) a jedinečné výkonnosti.

Predajné zručnosti

Sylabus

Cieľom modulu je oboznámiť študentov s prípravou obchodného procesu a vytvorenie tzv. Neodmietnuteľnú ponuky. Ďalej potom s rolou obchodníka, s image a konaním obchodníka a s modernými predajnými technikami. V module sa študenti dozvedia o jednotlivých fázach predajného cyklu, ako je pomocou rôznych techník zdokonaľovať a ako zlepšovať svoje prezentačné a predajné zručnosti. Študenti zistia svoje silné a slabé stránky vlastného predajného štýlu a osvojí si dôležité princípy predajné komunikácie. Modul rozvíja a pomáha zdokonaliť už naučené a známe predajné schopnosti. Vďaka modulu sa študenti dozvedia, ako nájsť nové predajné argumenty a ako dosiahnuť zvýšenie celkového predaja v spoločnosti. Študentom bude predstavená štruktúra obchodné stretnutia, stratégie rokovania s rôznymi typmi klientov a dozvedia sa tiež, ako efektívne prezentovať svoju ponuku.