Špecializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA MarketingDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa zo štyroch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácia je rozdelená do 2 vzdelávacích dní. Konkrétne termíny výučby si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vypočítacie špecializovaných modulov

Marketing produktu a značky

Sylabus

Počas modulu sa študenti zoznámia so základnými koncepty týkajúce sa marketingu produktu a značky. Budú schopní rozoznať rôzne úrovne a klasifikácie produktu, ktoré majú vplyv na marketingový mix, a zoznámi sa s možnosťami produktových stratégií. Vo svojej druhej časti modul objasňuje koncepty týkajúce sa značky. Študenti budú oboznámení s pojmami ako identita značky, imidž značky, prvky značky (meno, logo, symbol, obal), ktoré im umožnia značku definovať. Zároveň bude reč o hodnote značky a spôsoboch, akými ju dosiahnuť.

Marketingová komunikácia a argumentácia

Sylabus

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so všetkými podstatnými teoretickými pojmy a informáciami k praktickému využitiu reklamy, direct marketingu, podpory predaja, PR, event marketingu a sponzoringu, osobného predaja a online komunikácia. V centre pozornosti výkladu je také poňatie marketingovej komunikácie, ktoré vychádza z marketingového plánu firmy. Predmet umožní študentom získať teoretické a praktické znalosti a zároveň pochopiť širšie súvislosti marketingovej komunikácie v súčasnom socioekonomickom priestore.

Public Relations

Sylabus

Cieľom modulu je zoznámiť účastníkov seminára so základným pojmovým aparátom odbore, základnými nástrojmi a strategickým prístupom pre formuláciu public relations plánov. Študenti sa zoznámia s najvyužívanejším nástrojmi PR, budú schopní vybrať najvhodnejší média pre oslovenie konkrétnych cieľových skupín, naučia sa nastaviť efektívne komunikačnú stratégiu a pripraviť dlhodobo fungujúce PR plán v kontexte online i offline prostredí.

Online marketing

Sylabus

Modul zoznámi poslucháčov so základmi online marketingovej komunikácie. Predstavíme si výhody aj nevýhody online marketingu, pozrieme sa na tvorbu webových stránok, ktorú rozoberieme z pohľadu 7 základných rovín, ktoré by mali každej webovej stránky spĺňať. Ukážeme si trendy vo výrobe súčasných webov. Budeme sa venovať trom základným disciplínam, ktorými dokážeme na webové stránky priviesť relevantné používateľa – SEO, SEM a komunikácie na sociálnych sieťach. Ukážeme si ďalšie prvky online integrované komunikačné kampane a v závere sa budeme venovať netradičným marketingovým online disciplínam a ich pravidlám.