Špecializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA Projektové řízeníDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa zo štyroch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácia je rozdelená do 2 vzdelávacích dní. Konkrétne termíny výučby si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vypočítacie špecializovaných modulov

Úvod do projektového riadenia

Sylabus

Cieľom modulu je rozšíriť teoretické vedomosti a praktické zručnosti s cieľom vypracovania projektového zámeru. Prostredníctvom spracovania seminárne práce študent interpretuje získané výsledky / výstupy z projektu podľa získaných dát a štatistických vyšetrovania, navrhuje opatrenia na zmenu / zlepšenie / inováciu / modernizáciu projektového zámeru v strednodobom i dlhodobom časovom horizonte v súlade so súčasnými aj očakávanými trendmi v príslušnom odbore / odvetví / sektoru.

Projektová dokumentácia a riziká

Sylabus

Modul zoznámi prehľadnou formou študentov s povinnými aj odporúčanými dokumenty používanými v jednotlivých fázach prípravy a riadenie projektu, a to počnúc zakladacou listinou projektu, projektovým plánom a jeho čiastkovými časťami, až po záverečné dokumenty využívané pri uzatváraní a prípadnom vyhodnocovanie projektu. Druhá časť modulu sa zameria na problematiku rizík v projektoch. Najprv priblíži charakteristiku a význam rizík v projektoch, následne sa zameria na ich riadenie (identifikácie rizík, analýza a spôsoby riešenia rizík v projektoch) a v závere priblíži postavenie a riadenie rizík v rámci projektového cyklu.

Životný cyklus projektu

Sylabus

Študenti sa zoznámia so základnými pojmami a nástrojmi projektového riadenia v kontexte životného cyklu projektu. Popíšeme si a naučíme sa aplikovať nástroje, metódy a techniky projektového riadenia relevantné jednotlivým fázam životného cyklu projektu podľa IPMA. Vysvetlíme si diferenciáciu pojmov životný cyklus projektu, životný cyklus produktu a životný cyklus riadenia projektu.

Mäkké kompetencie v projektovom riadení

Sylabus

Cieľom modulu je oboznámiť študentov s problematikou ľudských zdrojov v projektovom riadení, predovšetkým v projektovom tíme, hlavnými aktivitami a kompetenciami členov projektového tímu a projektového manažéra v kontexte aplikácie mäkkých kompetencií. Modul rieši nastavenie organizácie projektu v intenciách úspešného dokončenia projektu, spomína aj najdôležitejšie mäkké kompetencie ako je komunikácia, time management alebo riešenie konfliktov a problémov.