Špecializovaný blok DBA

Doctor of Business Administration
Executive DBADruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z 3 modulov. Výuka týchto modulov prebieha počas jedného vzdelávacieho dňa a študenti si môžu vybrať termín ľubovoľne, čo dáva možnosť študovať aj tým najvyťaženejším.

Vypočítacie špecializovaných modulov

Six sigma

Sylabus

Modul zoznamuje študentov s manažérskou filozofiou, ktorá stojí na princípe stáleho zdokonaľovanie chodu organizácie pri využívaní správneho procesného riadenia. Jednou z hlavných zásad je potom rozhodovanie na základe presne nameraných dát. Tento štruktúrovaný, kvantitatívne založený princíp pri využívaní tvrdých dát, vedie k zvyšovaniu kvality produktov, ale aj procesov ich vytváranie prostredníctvom tímovej práce. Na názorných ukážkach bude predstavené, akým spôsobom možno zákazníkom ponúknuť kvalitný produkt či službu pri zachovaní adekvátnych nákladov, a hlave akým spôsobom zabezpečiť trvalé, kontinuálne zvyšovanie podnikového zisku. Princíp Six sigma tkvie v tom, že poskytuje organizáciám návod, ako znížiť počet chýb vo všetkých ich činnostiach a odstrániť príčiny nezhôd skôr, než sa tieto nezhody naplno prejavia. Six sigma ponúka oproti klasickej kontrole, zameranej na už nápravu vzniknutých chýb, oveľa viac – poskytuje špecifické metódy na pretvorenie procesu tak, aby nezhody vôbec nevznikali. Práve tieto navýsosť dôležité praktické poznatky z moderného konceptu Six sigma predstaví lektori svojim študentom.

Priemysel 4.0

Sylabus

Priemysel 4.0, tzv. Nová priemyselná revolúcia, so sebou prináša rad prelomových zmien nielen na trhu práce. Práve o nich sa bude počas tohto modulu diskutovať. Masívnejšie využívanie počítačovej a robotické podpory, systémov umelej inteligencie pri výrobných či administratívnych úlohách, zavádzanie kyber-fyzikálnych systémov, digitalizácia, automatizácie ako výroby, tak poskytovanie služieb a ostatných odvetví hospodárstva bude mať celospoločenský dopad. Zmeny v priemysle a rozličných technológiách sa odrazí aj v oblasti vzdelávania a sociálnom systéme. Prínosy priemyslu 4.0 tkvie najmä v úspore času a financií, zvýšenie flexibility a produktivity práce. Zmizne monotónna a často fyzicky veľmi náročná a nebezpečná práca, urýchli sa proces zavádzania nových technológií do výroby. Popri pozitívnych dopadov budú podrobne prebraná tiež negatíva a riziká novej revolúcie. Diskutované bude samozrejme aj možná príprava na ne. Riziká predstavujú najmä možné hackerské útoky na systémy, zneužívanie dát či zvýšenie nezamestnanosti.

Riadenie kvality a performance management

Sylabus

Manažment kvality stavia najmä na pozorovanie a analyzovanie všetkých procesov vo firme, ktoré sa následne snažia neustále zefektívňovať. Modul je zameraný na vytváranie a dizajn systémov manažérstva kvality vo všetkých typoch organizácií od súkromného sektora po verejný sektor. V & nbsp; rámci modulu sú predstavené základné koncepty pre manažment kvality a performance management. Sú diskutované ich výhody, nevýhody a riziká pri implementácii do konkrétnej organizácie. Modul sa zaoberá tiež stanovením optimálnych ukazovateľov výkonnosti, ich meraním a vhodnými zdrojmi dát a následne ich prepojením so strategickým riadením a & nbsp; odmeňovaním v inštitúcii.