Špecializovaný blok LLM

Master of Laws (LLM)

LLM Corporate Law Prvý blok štúdia LLM je špecializovaný a je zhodný pre všetkých študentov. Obsahuje 8 modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie znalostí a šikovnosť v právnej oblasti. Výučba prebieha cez víkend, v 3 vzdelávacích dňoch a je vedená profesionálnym lektorským tímom, ktorý študentom odovzdáva cenné rady a skúsenosti aplikovateľné predovšetkým do praxe.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Súkromné ​​právo, zásady, princípy

Sylabus

Tento modul zoznamuje študentov so zásadami a princípmi súkromného práva, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v procese interpretácie a aplikácie práva. Pozornosť je v tomto module zameraná najmä na právnu úpravu podnikania a pojmy súvisiace s podnikaním. Hlavný dôraz je kladený na rokovaní podnikateľa. Poslucháčom budú pripomenuté základné pojmy (obchodný register, obchodné tajomstvo, obchodná firma) s previazaním a aplikácií vybraných problémov do právnej praxe.


Korporátne právo

Sylabus 

Právo obchodných spoločností vždy predstavovalo základný stavebný kameň obchodného práva. Modul prináša dôležité informácie o vzniku, založenie a zániku obchodných korporácií. Poslucháčom budú predstavené jednotlivé typy obchodných korporácií vrátane ich špecifík. Súčasne modul pojednáva o postavení štatutárnych orgánov pri jednotlivých korporácií a & nbsp; vymedzuje ich povinnosti a zodpovednosť.


Zmluvné právo

Sylabus

Na úvod budú študenti oboznámení so zásadami a princípmi, na základe ktorých je budovaná regulácia zmluvných záväzkov. Počas absolvovaní tohto modulu študenti získajú hlbšie znalosti z oblasti úpravy zmluvných záväzkov vrátane právnej úpravy a konkrétnych náležitostí pri vybraných zmluvných typov. Prebrané budú tiež inštitúty postúpenie pohľadávky, prevzatia majetku, postúpenie zmluvy, obsahové zmeny záväzku a ďalšie.


Finančné právo

Sylabus

Finančné právo je samostatné právne odvetvie patriace do oblasti verejného práva, avšak s & nbsp; podnikaním je úzko späté. Na úvod je predstavená problematika finančných orgánov ako subjektov finančněprávních vzťahov a finančnej kontroly. V rámci modulu sú predstavené právne predpisy upravujúce jednotlivé druhy daní vrátane ich špecifikácie a charakteristiky. Pozornosť je venovaná daňovému poriadku, ktorý upravuje postup správcu dane, práva a povinnosti daňových subjektov a tretích osôb, ktoré im vznikajú pri správe daní.


Hospodárska súťaž

Sylabus

Modul má za cieľ objasniť pravidlá hospodárskej súťaže, ktorá sa bezprostredne dotýkajú všetkých podnikajúcich subjektov. Pozornosť je zameraná tiež na jej narušenie prostredníctvom nepovolených prostriedkov, teda na nekalú súťaž. Prebrané budú aj špeciálne skutkovej podstaty s ich charakteristikou. Na podmienky hospodárskej súťaže sa počas výučby nahliada aj z pohľadu európskeho práva. Výklad sa bude týkať aj možnosťou ochrany proti tomuto nepovolenému rokovania, teda konkrétnym na to určeným právnym prostriedkom.


Medzinárodné obchodné právo

Sylabus

Medzinárodné obchodné právo vyžaduje orientáciu v pomerne zložitom systéme právnych noriem a medzinárodných zmlúv. A práve absolventi tohto modulu získajú orientáciu v právnej regulácii oblasti medzinárodného obchodu. Účelom modulu je predovšetkým porozumieť reguláciu medzinárodnej výmeny tovarov a služieb a reguláciu medzinárodných obchodných transakcií. Modul tiež predstaví základné aspekty procesu kontraktácie s vymedzením všetkých rizík, ktoré môžu v & nbsp; priebehu nastať. Súčasne poslucháčov zoznámi s riešením sporov vrátane výberu vhodných prostriedkov na ich riešenie.


Konkurzné konanie, likvidácia

Sylabus

Predstavený bude obsah a jednotlivé fázy insolvenčného konania vrátane všetkých potrebných súvisiacich informácií. Napríklad následky spojené so začatím insolvenčného konania, konkrétne kroky a náležitosti, ako je obsah insolvenčného návrhu, doručovanie o konkurznom konaní, rozhodnutia o úpadku a jeho priame účinky, ale aj spôsoby jeho riešenia. Prebraná bude tiež problematika moratória či záležitosti týkajúce sa nakladania s majetkovou podstatou po začatí konkurzného konania. Súčasne bude študentom predstavená likvidácia, ako prostriedok k faktickému zániku korporácie, ktorý spočíva vo vysporiadanie majetku zrušenej právnickej osoby.


Pracovné právo

Sylabus

Znalosti z oblasti tohto právneho odvetvia sú absolútne nevyhnutné pre riadiace pracovníkov každej korporácie. Tento modul ponúka prehĺbenie získaných vedomostí s dôrazom na ich využiteľnosť v praxi. Podrobne budú rozobrané právne vzťahy medzi zamestnancom a & nbsp; zamestnávateľom. Pozornosť bude zameraná na vznik, zmeny a zánik pracovného pomeru, ale aj & nbsp; na & nbsp; ďalšie možnosti pracovno-právneho vzťahu.