Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Management inováciíDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Management inovácií

Sylabus 

Podporujúcu inovácie kultúra, podpora kreatívneho myslenia, prijímanie, analyzovanie a následná implementácia vhodných invenciou do praxe je kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti v trhovej ekonomike a žiaducim nástrojom podpory prosperity. Vďaka tomuto modulu študenti získajú prehľad o rôznych typoch inovácií, pravidlách konania a o samotnom priebehu inovačného procesu. Rozobrané budú potenciálne bariéry a tiež hodnotenie úspešnosti zavedené inovácie.


Metódy a techniky manažmentu inovácií

Sylabus

Modul je orientovaný veľmi prakticky. Študenti nadviažu na modul “Management inovácií”, získajú znalosti rôznych metód a techník riadenia inovácií a naučia sa ich využívať v praxi. Dôraz je kladený predovšetkým na metódy a techniky, ktoré sú vhodné pre počiatočnej fázy inovačného procesu. Študenti budú tiež spracovávať prípadové štúdie zamerané na reálne inovačné projekty.


Management inovačných procesov

Sylabus

V rámci modulu Management inovačných procesov študenti získajú teoretické aj praktické vedomosti vzťahujúce sa k celému procesu inovácie. Naučia sa navrhovať vhodné inovačnej stratégie, rozhodovať o nich a riadiť celý tento proces. Riadenie inovačných procesov je tiež úzko prepojené riadením kvality, keďže zvyšovanie kvality znamená často nutnosť inovácií.