Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Andragogika a manažment vzdelávaniaDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vypočítacie špecializovaných modulov

Filozofia vzdelávania dospelých

Sylabus

Modul Filozofia vzdelávania dospelých podáva ucelený prehľad o filozofii myslenia a vývoji myslenia pedagogického, ktoré bolo základom pre vznik vzdelávanie dospelých. Celoživotné vzdelávanie ako užšie poňatie andragogiky rozvíja predovšetkým socializácii a personalizáciu jedinca a & nbsp; poukazuje na behaviorálne, komunikatívna a psychoanalytickej teórie. Výučba sa zameriava aj & nbsp; na & nbsp; súčasné prístupy k vzdelávaniu a ich postupné využívanie v praxi. Študenti sa zoznámia s & nbsp; rôznymi pohľadmi na vzdelávanie a prehĺbi doterajšie informácie o jeho vývoji. Po absolvovaní modulu budú študenti obohatení o manažérske schopnosti a zručnosti potrebné nielen k & nbsp; úspešnej komunikácii a vedenie tímu.

Andragogika

Sylabus

V rámci modulu sa študenti zoznámia s rôznymi technikami a metódami vzdelávania dospelých, vrátane koučovanie. Pochopia základné princípy a podstatu vzdelávacieho procesu a porozumie špecifickým aspekty rozvoja a vzdelávania dospelých v rámci organizácie. Pozornosť sa bude venovať aktuálnym témam vzdelávania dospelých – vzdelávanie špecifických cieľových skupín, efektivite a kvalite vzdelávacích aktivít pre dospelých a pod. Po úspešnom absolvovaní modulu budú študenti schopní identifikovať vzdelávacie potreby pracovníkov (podriadených), budú vedieť naplánovať, uskutočniť a následne vyhodnotiť vzdelávacie procesy v organizácii.

Knowledge management

Sylabus

Riadenie znalostí (znalostnej management, knowledge management) balansuje na pomedzí rozvoja ľudských zdrojov a riadenia informácií. Jedná sa o moderné disciplínu umožňujúci rozšírenie individuálnych znalostí naprieč organizáciou (firmou), čím vzniká znalosť vyššej úrovne – znalosť organizácie. Prepájanie informácií a ich zdieľanie, zvlášť pre potreby obchodnej činnosti a & nbsp; kontaktu so zákazníkom, je v dnešnej dobe pre dosahovanie strategických cieľov firmy kľúčové. Modul je zameraný predovšetkým prakticky a študenti si osvoja metódy a techniky využívanie znalostí v rozhodovacích a riadiacich procesoch organizácie za podpory informačných a komunikačných technológií. Naučia sa vytvárať, odovzdávať a aplikovať vedomosti a získajú tak kľúčovú konkurenčnú výhodu