Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA BankovníctvoDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Komerčné bankovníctvo

Sylabus 

Modul prináša praktické informácie z oblasti komerčného bankovníctva. Pozornosť je zameraná najmä na uzatváranie úverových a depozitných obchodov, sprostredkovanie platobného styku, celkovú úverovú politiku bánk – jednotlivé typu úverov a spôsoby ich istenie, úverovú analýzu, sporenie a investovanie, prijímanie vkladov a ďalšie klasické produkty komerčného bankovníctva. Lektori objasní primárny spôsob financovania komerčných bánk – tzv. Primárne depozitá. Rozobrané budú spôsoby dosiahnutia zisku (úrokové marže, poplatky z platobných operácií …) a možno (úverová a úroková) riziká vyplývajúce z činnosti komerčných bánk.


Investičné bankovníctvo a kapitálové trhy

Sylabus

Investičné bankovníctvo prechádza ako rada iných odvetví rýchlym rozvojom. Ovplyvňujú ho celosvetové trendy, a preto je nútené efektívne a včas reagovať na meniace sa ekonomické podmienky a potreby. Patrí medzi atraktívne zisková odvetvia a počas svojej činnosti operuje s & nbsp; veľkou časťou bankových prostriedkov. Modul je zameraný na rozšírenie vedomostí študentov z & nbsp; oblasti investičného bankovníctva, bude vyložená problematika od medzinárodných emisných obchodov po maloobchodné obchody. Spomenutá bude ako úprava emisných brokerských obchodov, tak dealerských obchodov na sekundárnych trhoch. Modul je ďalej zameraný na rôznorodé aktivity na kapitálových trhoch, teda podnikové financie, emisné obchody, fúzie a & nbsp; akvizície, správu majetku, obchodné bankovníctvo, veľkoobchodné transakcie s cennými papiermi pre inštitucionálnych investorov.


Bankové produkty a operácie

Sylabus

Bankové a finančné ústavy ponúka verejnosti širokú škálu produktov a služieb. Konkurenčný boj je núti neustále rozširovať a modernizovať svoje produkty. Cieľom modulu je priniesť dôležité informácie z tejto oblasti, priblížiť súčasnú ponuku na slovenskom trhu a zamyslieť sa nad možným vývojom a inováciami produktov ako je založenie a vedenie bežného, ​​sporiaceho účtu, dojednávania hypoték, úverov, hotovostné aj bezhotovostné operácie v tuzemskom i medzinárodnom styku, na vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet a cestovných šekov a & nbsp; ďalšie doplnkové služby, ktoré banky poskytujú. Vzdelávacie modul sa ďalej zameria na nedepozitní inštitúcie – na najnovšie produkty poisťovní, investičných fondov a na obchod s & nbsp; cennými papiermi.