Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA BankovníctvoDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov. Výučba prebieha v rámci jedného dňa. Konkrétny termín si študenti volí zo širokej ponuky v intranete.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Komerčné bankovníctvo

Sylabus 

Modul prináša praktické informácie z oblasti komerčného bankovníctva. Pozornosť je venovaná najmä na uzatváranie úverových a depozitných obchodov, sprostredkovanie platobného styku, celkovú úverovú politiku bánk – jednotlivé typy úverov a spôsoby ich istenia, úverovú analýzu, sporenie a investovanie, prijímanie vkladov a ďalšie klasické produkty komerčného bankovníctva. Lektori objasnia primárny spôsob financovania komerčných bánk – tzv. primárne depozitá. Rozobraté budú aj spôsoby dosiahnutia zisku (úrokové marže, poplatky z platobných operácií…) a možno (úverové a úrokové) riziká vyplývajúce z činnosti komerčných bánk.

Investičné bankovníctvo a kapitálové trhy

Sylabus

Investičné bankovníctvo prechádza ako rada iných odvetví rýchlym vývojom. Ovplyvňujú ho celosvetové trendy, a preto je nevyhnutné efektívne a včas reagovať na meniace sa ekonomické podmienky a potreby. Patrí medzi atraktívne ziskové odvetvie a behom svojej činnosti operuje s veľkou časťou bankových prostriedkov. Modul je zameraný na rozšírenie znalostí študentov z oblasti investičného bankovníctva, bude priblížená problematika od medzinárodných emisných obchodov po maloobchodné obchody. Zmienená bude ako i úprava emisných brokerských obchodov, tak i dealerských obchodov na sekundárnych trhoch. Modul je ďalej zameraný na aktivity na kapitálových trhoch, teda podnikové financie, emisné obchody, fúzie a akvizície, správu majetku, obchodné bankovníctvo, veľkoobchodné transakcie s cennými papiermi pre inštitucionálnych investorov.

Bankové produkty a operácie

Sylabus

Bankové a finančné ústavy ponúkajú verejnosti širokú škálu produktov a služieb. Konkurenčný boj ich núti neustále rozširovať a modernizovať svoje portfólio produktov. Cieľom modulu je priniesť dôležité informácie z tejto oblasti, priblížiť súčasnú ponuku na českom trhu a zamyslieť sa nad možným vývojom a inováciami produktov ako je založenie a vedenie bežného či sporiaceho účtu, zjednávanie hypoték, úverov, hotovostné i bezhotovostné operácie v tuzemskom i medzinárodnom styku, vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet a cestovných šekov a ďalšie doplnkové služby, ktoré banky poskytujú. Vzdelávací modul sa ďalej zameriava na nedepozitné inštitúcie – na najnovšie produkty poisťovní, investičných fondov, na obchod s cennými papiermi.