Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Corporate managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Krízový manažment

Sylabus

Zmyslom krízového manažmentu je strategické plánovanie a riadenie krízových situácií. Študenti sa v rámci tohto modulu oboznámi s podstatou krízového riadenia v kontexte všeobecnej teórie manažmentu s presahom do praktického využitia. Naučia sa, aké mechanizmy napomáhajú zmierňovať dopady krízy a ako pomocou preventívnych opatrení krízovým situáciám predchádzať. Časť vzdelávacieho modulu je zameraná aj na oblasť krízovej komunikácie a krízové ​​etiky.

Risk management

Sylabus

V tomto module sa študenti zoznámia s problematikou riadenia rizík. Naučia sa základné pojmoslovie ako “nebezpečenstvo”, “riziko” či “ohrozenia” a budú oboznámení predovšetkým s nástrojmi, prístupy a & nbsp; metódami hodnotenia rizík v dôležitých oblastiach riadenia podniku. Znalosť risk managementu a & nbsp; jeho princípov je v súčasnej dobe veľmi cenená a zároveň prakticky využívaná pri mnohých kľúčových rozhodnutiach na všetkých úrovniach riadenia organizácie.


Projektové riadenie

Sylabus

Modul sa zameriava ako na riadenie projektov z pohľadu zavádzania projektového riadenia v organizácii, ako aj na spôsob riadenia konkrétnych projektov. Objasňuje hlavné princípy a nástroje projektového riadenia vrátane poukázanie na svetové trendy v tejto oblasti. Kladie si za cieľ študentom odovzdať praktické príklady a naučiť je celý proces projektového riadenia. V rámci tohto vzdelávacieho programu si študenti vyskúšajú praktické cvičenia, ktorá im v budúcnosti napomôžu napríklad ku skráteniu doby trvania projektov, dodržanie harmonogramu aj rozpočtu či predchádzanie projektovým rizikám.