Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Corporate managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov. Výučba prebieha v rámci jedného dňa. Konkrétny termín si študenti volí zo širokej ponuky v intranete.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Krízový manažment

Sylabus

Zmyslom krízového managementu je strategické plánovanie riadenie krízových situácií. Študenti sa v rámci tohto modulu oboznámia s podstatou krízového riadenia v kontexte všeobecnej teórie managementu s prepojením do praktického využitia. Naučia sa, aké mechanizmy napomáhajú zmierňovať dopady krízy pomocou preventívnych opatrení krízovým situáciám predchádzať. Časť vzdelávacieho modulu je zameraná aj na oblasť krízovej komunikácie a krízovej etiky.

Risk management

Sylabus

V tomto module sa študenti zoznámia s problematikou riadenia rizík. Naučia sa základné pojmy ako „nebezpečenstvo“, „riziko“ či „ohrozenie“ a budú oboznámení predovšetkým s nástrojmi, prístupmi a metódami hodnotenia rizík v dôležitých oblastiach riadenia podniku. Znalosť risk managementu a jeho princípov je v súčasnej dobe veľmi cenená a zároveň prakticky využívaná pri mnohých kľúčových rozhodnutiach na všetkých úrovniach riadenia organizácie.

Projektové riadenie

Sylabus

Modul sa zameriava na riadenie projektov z pohľadu zavádzania projektového riadenia v organizácii, tak aj na spôsob riadenia konkrétnych projektov. Objasňuje hlavné princípy a nástroje projektového riadenia spolu s poukázaním na svetové trendy v tejto oblasti. Kladie si za cieľ študentom predať praktické príklady a naučiť ich celý proces projektového riadenia. V rámci tohto vzdelávacieho programu si študenti vyskúšajú praktické cvičenia, ktoré im v budúcnosti napomôžu napríklad ku skráteniu doby trvania projektov, dodržaniu harmonogramu aj rozpočtu či predchádzania projektovým rizikám.