Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Management gastronomie a hotelnictvíDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

F&B management

Sylabus

Food&Beverage management patrí medzi najvýznamnejšie a na riadenie najnáročnejšie úseky hotela. Hlavnou úlohou F & B manažéra je komplexné zabezpečenie stravovacieho úseku hotela pre ubytovaných i hostí zvonku. Študenti si vďaka tomuto modulu zdokonalia svoje znalosti v oblasti zostavení obchodnej prognózy, dokážu efektívne zostaviť a vykonávať realizáciu podnikových projektov na stravovacím úseku. Lektori sa podelia o svoje aktuálne skúsenosti z organizácie efektívneho nákupu surovín a vybavenia, poradia ako sledovať a vyberať najvýhodnejšej ponuky dodávateľov, porovnávať cenu a kvalitu produktov a akým spôsobom vyjednávať obchodné podmienky. Bez povšimnutia nezostanú ani pre gastronómiu špecifické oblasti ako je dohľad nad výberom a spracovaním surovín, zodpovednosť za celkový chod reštaurácie a kuchyne a ďalšie.

Hotel management

Sylabus

Modul je zameraný na aktuálne trendy a zručnosti, ktoré prevádzkové manažéri musia dokonale ovládať. Lektori sa zameria na prehĺbenie existujúcich poznatkov poslucháčov v oblasti komunikačných a riadiacich schopností. Pozornosti neunikne stratégie rozvoja profesijných kvalít zamestnancov – cesty, akým spôsobom podporiť ich odbornosť, samostatnosť, schopnosť tímovej spolupráce, zvládanie záťažových, stresových situácií v prevádzke a ďalšie. Pripomenuté budú tiež pravidlá efektívneho úkolovanie a motivovanie personálu.


Štandardy kvality

Sylabus

Cieľom modulu je detailný rozobratie štandardov kvality v hotelierstve a gastronómii. Študenti si prehĺbi svoje vedomosti v podmienkach získania vybranej certifikácie kvality služieb, jej zavedenie do praxe, revíziu a udržanie systému riadenia kvality podľa medzinárodne uznávaných noriem ISO. Modul tak bude mať veľký prínos najmä pre top manažérov hotelov. Lektori sa zameria na vymedzenie politiky kvality v závislosti na konkrétnom podniku, ďalej na stanovenie cieľov a ciest ich naplnenie, na záležitosti, ktoré sa musia brať do úvahy pri kontrole kvality, sledovanie udržanie, prípadne zvyšovanie úrovne kvality podniku.