Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Management obchoduDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Plánovanie obchodnej stratégie a taktiky

Sylabus 

Formulácia obchodnej stratégie je pre podnik kľúčové záležitosťou, lebo bez stratégie sa dnes žiadna korporácie nezaobíde. Stanovenie obchodných cieľov podniku a vhodných stratégií, ako tieto ciele dosiahnuť, vyžaduje dôkladné plánovanie a nutnosť strategických analýz podniku. Cieľom modulu je preto študentov naučiť vytvárať obchodnú stratégiu firmy a nastavovať obchodný plán. Poslucháči sa zoznámia s obchodnými stratégiami, ich úlohami v rámci podniku a ich tvorbou a následným monitoringom.


Právne aspekty predajných činností

Sylabus 

Cieľom modulu je poskytnúť študentom základné náhľad na problematiku obchodného práva. Dôraz je kladený na vymedzenie obchodných záväzkových vzťahov, predovšetkým na vznik, zmenu zánik záväzku, zabezpečenie a utvrdenie dlhov a premlčanie práv. Špeciálne je pozornosť venovaná konkrétnym zmluvným typom – kúpna zmluva, zmluva o dielo.


Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Sylabus 

Prozákaznícky prístup je v dnešnej dobe kľúčový a budovanie a následné riadenie vzťahov so zákazníkmi je jeho nevyhnutnou súčasťou. Pre firmu či podnik je dôležité vytvárať verných spokojných zákazníkov a budovať s nimi dlhodobý vzťah. Cieľom modulu je zaoberať sa spôsoby a procesy komunikácie so zákazníkmi, koordináciou týchto procesov a následným riadenie vzťahov so zákazníkmi. Študenti získajú aj informácie o softvérových technológiách, ktoré zbierajú informácie o zákazníkoch a na základe vhodne vykonaných analýz dokážu účinne riadiť vzťah firma – zákazník.