Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Management veřejné správyDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Teorie a praxe managementu ve veřejné správě

Sylabus

Cieľom modulu je študentov oboznámiť s úlohou manažmentu vo verejnej správe a naplňovaním jednotlivých manažérskych funkcií. Študenti získajú celkový prehľad o problematike verejnej správy, zmysle jej vzniku a existencie. V rámci štúdia pochopí úlohu managementu vo verejnoprávnych orgánoch a teoretické informácie budú schopní previesť do praxe. Naučia sa ako efektívne a úspešne použiť “módne trendy” riadenie v prostredí a podmienkach verejnej správy. Ďalej potom budú schopní poukázať na využitie manažérskych funkcií vrátane špecifík v tomto prostredí.


Územná samospráva a financie

Sylabus

Cieľom modulu je poskytnú aktuálne teoretické i praktické informácie z oblasti územnej samosprávy a financovania jednotlivých odvetví verejného sektora. Modul sa zameriava na princíp a postavenie územnej samosprávy v rámci SR s dôrazom na porozumenie finančným vzťahom a problematike financovania jednotlivých odvetví verejného sektora. Študenti sa zoznámia s konceptom územnej samosprávy, porozumejú základným predpokladom jej fungovania a budú sa orientovať v právnych predpisoch a ďalšie legislatíve súvisiace s & nbsp; oblastí samosprávy. Zároveň pochopia princípy hospodárenia a rozpočtové postupy na úrovni územnej samosprávy. Modul je zameraný aj na otázky poskytovanie verejných zdrojov, externalít, otázky efektívne a spravodlivé alokácie a verejné voľby.


Riadenie a stratégie ľudských zdrojov v inštitúciáchVS

Sylabus

Ľudské zdroje sú pre fungovanie inštitúcií verejnej správy kľúčové a ich riadenie má nepochybne vplyv na prosperitu a výkonnosť verejnej správy. Investície do ľudských zdrojov sú značné, však ľudia predstavujú pre akúkoľvek organizáciu zásadný aspekt. Cieľom modulu je preto študentov oboznámiť s problematikou riadenia ľudských zdrojov v špecifickom prostredí verejnej správy a zamerať sa na súčasný vývoj, stratégie a trendy v personálnom riadení.