Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Management zdravotníctvaDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Management v zdravotníctve

Sylabus

Pre úspešné riadenie a fungovanie je dôležitý kvalitný manažment a firemná kultúra, ktorá je ovplyvňovaná ako vonkajšími, tak vnútornými faktormi. V rámci modulu sa študenti zoznámia so špecifikami manažmentu v oblasti zdravotníctva – zdravotníckych zariadení, inštitúcií a zdravotných poisťovní. Prehĺbi si svoje vedomosti a zručnosti z oblasti manažmentu a zoznámi sa najnovšími trendmi v oblasti riadenia. Osvojí si princípy, vybrané nástroje a techniky manažérskych činností v súlade so súčasnými praktickými poznatkami pri zabezpečovaní manažérskych procesov.


Ekonomika zdravotníctva

Sylabus 

Modul sa zameriava na ľudské, materiálne a finančné zdroje v oblasti zdravotníctva. Študenti sa zoznámia so základnými pojmami z oblasti zdravotníctva, dozvedia sa o spôsoboch financovania meraní výsledkov zdravotnej starostlivosti či meranie produktivity a ekonomickej efektívnosti zdravotníckych služieb. Oboznámi sa tiež s princípom riadenie nákladov a metodikou oceňovanie zdravotníckych výkonov. Cieľom modulu je študentom poskytnúť predovšetkým vedomosti, ktoré budú môcť využiť v praxi. Študenti si tiež precvičia svoje schopnosti aplikovať metódy ekonomickej analýzy na konkrétnych prípadoch.


Medicínske právo

Sylabus

Modul študentov oboznamuje s problematikou medicínskeho práva, respektíve s právnou reguláciou vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotníckych služieb. Poslucháči si osvoja základné práva povinnosti poskytovateľov zdravotných služieb, zdravotníckych pracovníkov, pacientov a ďalších subjektov, napríklad poisťovní alebo dodávateľov. Naučia sa aj tomu, aké zodpovednostné vzťahy vznikajú v dôsledku porušenia povinností pri poskytovaní zdravotníckych služieb. Popri slovenských právnych predpisov z oblasti medicíny si študenti osvoja aj legislatívne predpisy Európskej únie ich špecifiká.