Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Manažerská psychologieDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Psychologie osobnosti

Sylabus

V rámci modulu sa študenti zoznámia s dôležitosťou psychológie v manažérskej praxi a personálnom riadení. Naučia sa chápať, čo funkcia manažéra obnáša, aké má byť jeho správanie, forma komunikácie či postoja. Lektor sa v interaktívnom seminári zameria na teóriu osobnosti, inteligencie, bude sa zaoberať motiváciami a emóciami vrátane moderných metód k ich posudzovania. Študenti si osvoja možné postupy na motiváciu a naučia sa rozvíjať zručnosti podriadených (koučovanie, delegovanie). Všetky metódy si samozrejme precvičia praxou ako je aktívne počúvanie, spätná väzba a formulácie požiadavke. Získané vedomosti možno uplatniť nielen v zamestnaní, ale aj v bežnom osobnom živote.


Myslenie a rozhodovanie v praxi

Sylabus

Myslenie a rozhodovanie sú pre človeka veľmi dôležité funkcie. Denne sme vystavení rôznym druhom otázok a následnému rozhodovanie od tých triviálnych až po rozhodnutia, ktoré môžu výrazne ovplyvniť náš život. V tomto module sa zameriame prevažne na strategické myslenie a precvičíme rozhodovanie v stresových situáciách. Strategické myslenie je definované ako umenie prekonať protivníka s vedomím, že sa protivník snaží urobiť to isté voči nám. Tento druh uvažovania sa hodí najmä v konkurenčných bojoch a obchodoch. V rámci firmy, pre interné potreby, sa skôr využije kognitívne a sociálnej psychológie, realistické predpoklady; kognície, emóciách a sociálnom správaní. Vo vzdelávacom modulu študentov obohatíme o oba varianty, teda aby boli pripravení na “všetkých frontoch”.


Work life balance

Sylabus

Vyváženosť medzi pracovným a osobným životom je dôležitá pre zdravie každého jedinca. Jedná sa o pochopenie príležitostí ako v pracovnom, tak samozrejme aj v osobnom živote. Učí človeka sa dostať z materialistického chápania vecí do roviny osobného a duchovného poznania a vyrovnaného životného štýlu. V prípade, že dôjde k narušeniu tejto rovnováhy, má to za následok nielen narušenie zdravého životného štýlu, ale aj narušenie ziskov podniku. Preto je dôležité vedieť túto rovnováhu vedieť nastoliť nielen u seba, ale aj u svojich zamestnancov, aby firma mohla prekvitať. Pri nastolenie správnej vyváženosti dochádza k zvýšeniu efektivity práce a ziskov firmy alebo zníženie pracovnej neschopnosti.