Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Personální managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov. Výučba prebieha v rámci jedného dňa. Konkrétny termín si študenti volí zo širokej ponuky v intranete.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Personálne činnosti v organizácii

Sylabus

Vzdelávací modul je zameraný na praktické osvojenie si personálnych činností, ktoré spadajú do oblasti personálneho riadenia vo firme či organizácií. Jedná sa najmä o využívanie vhodných motivačných prostriedkov a vytváranie pozitívnych vzťahov a klímy na pracovisku. Študenti sa zoznámia s metódami a stratégiami získavania pracovníkov, s procesmi prijímania pracovníkov a ich odmeňovania. Prebraná bude aj analýza a vytváranie popisov pracovných miest a personálneho plánovania. Nebude chýbať ani téma ukončovania pracovného pomeru a vytvárania užitočných databáz pre personálne účely. Cieľom modulu je získanie dobrej orientácie v danej problematike a hlavne vyskúšanie si vybraných personálnych činností priamo v podnikovej praxi.

Procesy a strategické riadenie ľudských zdrojov

Sylabus

Cieľom tohto modulu je poukázať na nové trendy odrážajúce aktuálne požiadavky a potreby personalistickej praxe. Študenti sa bližšie zoznámia s metódami a stratégiami výberu a získavania vhodných pracovníkov. V rámci modulu budú predstavené moderné formy a metódy v oblasti vzdelávania pracovníkov. Ďalšie nezabudnuteľnou súčasť praktickej výučby tvorí témy ako efektívne rozhodovanie, hodnotenie a odmeňovanie pracovníkov, druhy a metódy rozvoja kompetencií, organizácie práce, delegovanie právomocí a zodpovednosti či problematika age managementu.

Moderné metódy v personálnom managemente

Sylabus

V rámci modulu sa študenti zoznámia s najmodernejšími trendmi, ktoré sa aplikujú v personálnom managemente svetových firiem a konzultantských spoločností. Po preštudovaní vzdelávacích materiálov bude výučba prebiehať formou moderovanej diskusie, počas ktorej sa študenti naučia tieto nové metódy a trendy kriticky posudzovať a zmysluplne zavádzať do svojho pracovného života. Z praktického semináru si študenti odnesú ako teoretické poznatky, tak predovšetkým znalosti konkrétnych spôsobov a metód z oblasti personálneho managementu.