Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA PoisťovníctvoDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Poisťovníctvo a poistenie

Sylabus

Vzdelávacie modul sa venuje vzniku, rozvoji, princípom a charakteristike poistenia a tiež právnej úprave tohto odvetvia. Pozornosť bude tiež smerovať k vývoju a trendom poistného na území Slovenskej republiky. Spomenuté budú typy poistenia (životné a neživotné, poistenie zodpovednosti, finančných a špeciálnych rizík a ďalšie). Popísaná bude široká škála produktov z oblasti poistenia, ich vývoj, možnosti zvýšenia ich kvality a rozšírenie.


Poistné právo

Sylabus

Cieľom modulu je odovzdať vedomosti a praktické znalosti z rozsiahlej oblasti legislatívnej úpravy poisťovníctva a poistenia. Pozornosť sa bude venovať najmä úprave zmluvnej dokumentácie (poistnej zmluvy a všeobecné a osobitné poistné podmienky), poistným udalostiam, právnej úprave, ktorá sa priamo týka činnosti poisťovateľov, poistným podmienkam osôb a zodpovednosti za škodu podľa obchodného i občianskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov.

Riadenie rizík poisťovní

Sylabus

Študenti budú mať možnosť získať komplexný prehľad o všetkých typoch rizík (poistno technické riziko, trhové, úverové, operačné riziko, riziko investičného portfólia a ďalšie), ktoré môžu sprostredkovateľa poisťovacích produktov stretnúť. Zásadná sú potom informácie o procese riadenia rizík v komerčných poisťovniach. Risk management má svoje pevné miesto aj v tejto oblasti. Študenti vzdelávacieho modulu získajú v profesijnom živote okamžite uplatniteľné praktické informácie o neustále sa opakujúcim cyklu, ktorý určuje chod poisťovacích ústavov a ktorý je v & nbsp; každej svojej fáze previazaný práve s rizikami. Lektori študentom odovzdajú znalosti o identifikácii a & nbsp; analýze rizík, plánovania – teda o včasnej príprave prípadných nápravných opatrení, ďalej o & nbsp; monitoringu príjmov a výdavkov poisťovní a ich dôsledkoch na jej vývoj a nemenej dôležité poslednej fáze konania, kde tím risk managementu hodnotia výsledky a navrhuje opatrenia, ktoré vedú k žiaducemu efektu.