Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Projektový managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Riadenie projektov

Sylabus

Projektové riadenie je jednou z kľúčových podmienok pre úspešné realizovanie podnikateľského zámeru. Úspešne vedený a zrealizovaný projekt môže mať pozitívny dopad na výkonnosť celej firmy či oddelenia. Projektové riadenie, jeho techniky, metodiky a nástroje sú neoddeliteľnou súčasťou efektívneho fungovania súkromných i neziskových organizácií. Z tohto dôvodu by mala byť tejto činnosti venovaná patričná pozornosť. Absolventi tohto modulu získajú široké spektrum vedomostí z oblasti moderného projektového riadenia, dôjde k rozobratie problematiky od primárnych štruktúr cez riadnu prípravu projektu a štúdium jeho realizovateľnosti, po celý rozsiahly životný cyklus projektu, kedy sa predstaví jednotlivé fázy jeho realizácie. Výklad sa zameriava aj na identifikáciu možných komplikovaných, problémových miest v projektovom riadení a na ich riešenie. Študenti v tomto module nájdu informácie o tom, ako efektívne projekt plánovať, organizovať a kontrolovať tak, aby bol úspešne a včas dokončený.


Techniky, metódy a nástroje plánovania projektu

Sylabus

V tomto module sa študenti naučia technikám a metódam, ako efektívne riadiť celý projekt. Rozhodnutie, ktorú z metód vybrať, záleží na mnohých faktoroch. Predstavené budú konkrétne druhy používaných metód (Metóda sieťovej analýzy, metóda Critical Path Management, metóda Graphical Evaluation and Review Technique, Metóda logického rámca, Metóda kritického reťazca atď.). Ďalšie nezabudnuteľnou súčasťou modulu sú techniky projektového riadenia. Aj tie sú neoddeliteľným prvkom pri zhromažďovaní informácií a komunikáciu členov pracovného tímu. Vzdelávacie modul má za cieľ oboznámiť študentov s postupom, ako čo najúčinnejšie realizovať projekt. Priblížené budú opäť konkrétne techniky, ktoré sa bežne aplikujú pri realizácii rôznorodých podnikateľských zámerov. Pre úspešnú realizáciu akejkoľvek činnosti je tiež dôležité plánovanie. Počas predprojektovej fázy je nutné preskúmať príležitosti, analyzovať riziká, zhodnotiť realizovateľnosť zámeru. Výklad bude zameraný na rozvíjanie strategického myslenia, schopnosti stanovovať primerané ciele a ďalšie praktické zručnosti.


Ľudský faktor v projektovom riadení

Sylabus

Intelektuálny kapitál je veľmi ceneným faktorom globálnej ekonomiky. Práve vzdelanie, vedomosti, schopnosti, motivácia, pracovné nasadenie a výkon zamestnancov inštitúcií je kľúčom ku konkurencieschopnosti na lokálnych i svetových trhoch. V praxi musí dochádzať k prelínaniu a & nbsp; doplňovanie ľudských zdrojov s prvkami, ktoré zamestnanec využíva k naplneniu cieľov, ako sú rôznorodé softvéry, technológie či používanie štandardizovaných, mechanických postupov. Úlohou manažéra je efektívne využívať ľudské zdroje, dokázať delegovať vhodné pracovníkov na konkrétne miesta počas realizácie projektu, kde dokážu využiť svoju špecializáciu, potenciál, skúsenosti i osobné vlastnosti. Ľudský faktor je dôležitým prvkom v zaistení projektovej komunikácie, počas realizácie podnikateľského zámeru musia byť bezpodmienečne nutne zabezpečil efektívny prenos informácií medzi všetkými realizátorov projektu. Tento modul má za cieľ oboznámiť študentov s pravidlami zostavenie projektového tímu a s ďalšími záležitosťami, ktoré sa týkajú prínosu ľudského faktora v projektovom riadení.