Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Sportovný managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Management v športe

Sylabus

V rámci tohto modulu si študenti prehĺbia znalosti z problematiky manažmentu s orientáciou na šport a všetky aspekty s touto oblasťou spojenú. Modul sa zameriava na problematiku rôznych typov strategického riadenia športových organizácií a spolu s ním aj rozobratie možných rozhodnutí, ktorým títo manažéri môžu čeliť. Študenti si osvoja schopnosti identifikovať problémy, ale aj možnosti a príležitosti, s ktorými sa organizácie môžu stretnúť. Priestor dostane aj problematika organizovanie veľkých športových podujatí a s tým spojené činnosti. Vďaka výučbe a získaným poznatkom sa budú absolventi v tejto oblasti lepšie orientovať, dokážu vykonať analýzu situácie a adekvátne zareagovať.


Psychológia športu

Sylabus 

Psychológia športu je pomerne mladá vedná disciplína. V module budú predstavené rôzne kategórie športu, diagnostika typu osobnosti u športovcov a možnosti využitia ich vlastností schopností ako je napríklad temperament, schopnosť koncentrácie, motivácie, agresivita ďalší v športovom prostredí. Pozornosť bude tiež zameraná na psychológiu koučovanie – ako analyzovať problémy pri podávaní športového výkonu, akým spôsobom aplikovať prostriedky duševnej hygieny, aby došlo k žiaducim účinkom na psychiku športovca a pod. Opomenulo nezostanú ani spoločnosti, zaoberajúce sa práve psychológiou športu.


Športové právo

Sylabus 

Modul má za cieľ nazerať na šport a telovýchovu z pohľadu práva a právnej úpravy. Táto špecifická oblasť v sebe zahŕňa poznatky z práva občianskeho, pracovného, ​​obchodného, ​​súťažného a ďalších právnych odvetví. Cieľom modulu je odovzdať vedomosti a zručnosti, ktoré sú aplikovateľné do bežnej profesionálnej praxe. Pozornosť tak bude zameraná na právne normy oblasti športu, ale aj na športové pravidlá. Pri výklade sa bude vychádzať tak z českého, tak európskeho prostredia. Predstavená bude dôležitá športová legislatíva – normy a predpisy všeobecnej povahy, ktoré možno aplikovať na oblasť športu, spolu s normami, ktoré vznikli a používajú sa výlučne pre úpravu oblasti športových vzťahov. Absolventi tohto modulu sa budú tiež orientovať vo fungovaní, pôsobnosti a štruktúrach športových asociácií. Opomenulo nezostane ani komplikované uzatváranie zmlúv športovcov a právny alebo daňová úprava sponzoringu.