Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Ekonomika a finančný manažmentDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Operatívne plánovanie, cash flow

Sylabus

V rámci modulu študenti preniknú do problematiky a podstaty cash-flow. Zoznámi sa s jeho významom pre finančné riadenie podniku, naučia sa plánovať peňažné toky, správne je monitorovať a následne vyhodnocovať. Modul sa zameriava aj na problematiku prípravy operatívnych plánov, na metódy operatívneho riadenia cash-flow a na zefektívnenie plánovacieho procesu v rámci podniku.


Meranie výkonnosti podniku

Sylabus

Cieľom modulu je študentom objasniť výkonnosť podnikov a zoznámiť ich s metódami a prístupmi k & nbsp; meranie a riadenie výkonnosti v modernom koncepte založenom na tvorbe hodnoty pre vlastníkov. Počas modulu budú študentom predstavené hlavné nástroje na meranie výkonnosti súčasných podnikov – ako je benchmarking či identifikácia kľúčových faktorov výkonnosti a & nbsp; tvorby hodnoty podniku. Študenti sa tiež naučia pracovať s modelom Balanced Scorecard, ktorý okrem finančných ukazovateľov premieta do merania tiež nefinančné merítka výkonnosti.


Účtovníctvo pre podnikateľov

Sylabus

Znalosť účtovníctva a jeho základných nástrojov patrí dnes k dôležitým aspektom podnikania. Prostredníctvom účtovníctva sa dozvedáme informácie potrebné na hodnotenie ekonomickej efektívnosti nastavených firemných procesov. Študenti sa tu zoznámia so systémom vedenia účtovníctva, s jeho hlavnými princípmi, metodickými prvky a nástrojmi. Naučia sa identifikovať základné elementy účtovnej uzávierky a aplikovať metódy oceňovania, účtovania a vykazovania. Súčasťou modulu je aj výklad zákona o účtovníctve.