Voliteľný blok MBA

Master of Business Administration (MBA)



Tretí blok štúdia je voliteľný a skladá sa z 2 modulov. Študenti si vyberajú jeden modul z ponuky “Voliteľné moduly I” a druhý modul z ponuky “Voliteľné moduly II”. Jednotlivé vzdelávacie semináre sú z veľkej časti zamerané na rozvoj a prehlbovanie manažérskych zručností a soft skills. Okrem tejto problematiky majú študenti na výber moduly z oblasti práva, marketingu a ďalších odborov. Zvolené 2 moduly študent absolvuje v rámci 1 vzdelávacieho dňa.

Voliteľné moduly I

Emočná inteligencia a praktické využitie

Sylabus

Modul má za cieľ rozšíriť vedomosti v oblasti zvládanie emócií v každodennom pracovnom živote. Vysoké IQ nie je vždy predpokladom úspechu, veľakrát býva rozhodujúci EQ. K úspechu potrebuje človek tiež rozumieť sám sebe, svojim emóciám a vedieť ich využiť vo svoj prospech. Študenti sa v rámci modulu naučia, ako sa správne namotivovať k úspechu, ako si stanoviť zmysluplné ciele a dosiahnuť ich. Naučia sa zvládať svoj myšlienkový a emocionálny potenciál, strach a bariéry stojace v ceste. Pomocou rôznych praktických cvičení sa naučia porozumieť sebe i druhým ľuďom a budú vedieť pracovať s prednosťami a rezervami nielen vlastnými, ale aj druhých ľudí.

Komunikačné zručnosti

Sylabus

Tento modul sa zameriava predovšetkým na prezentačné zručnosti spojené s kultivovaným hovoreným prejavom a venuje sa aj problematike argumentačných postupov, ktoré sa študenti naučia aplikovať v praxi v rámci obchodného vyjednávania. Pre manažérsku prácu je zvládnutie komunikačných zručností jednou zo základných podmienok pracovného úspechu. Študenti získajú vedomosti o princípoch, zásadách a technikách asertívnej komunikácie a vyskúša si postaviť prezentácie typu informatívneho a typu argumentačního. Po úspešnom absolvovaní modulu budú schopní zvládnuť rokovania s obchodnými partnermi, vedieť viesť rozhovory so zamestnancami a prezentovať.

Koučing

Sylabus

Cieľom modulu je predstaviť manažérske koučovanie ako významnú zložku efektívnej práce s ľuďmi, zameranú na rozvoj potenciálu a zvyšovanie výkonu pracovných tímov a jednotlivcov. Študenti sa tak v rámci modulu zoznámi s dôležitými koučovacím nástrojmi, technikami a postupmi. Dozvedia sa, ako spolupracovníkmi a klientmi úspešne rozvíjať a motivovať prostredníctvom vlastnej praxe a skúseností. Naučia sa, ako poskytovať spätnú väzbu a ako dosiahnuť profesionálneho i osobného rozvoja klientov. Koučovacie spôsob vedenia ľudí vytvára nový priestor pre rozvoj výkonnosti jednotlivcov i celých tímov, a práve preto dnes patrí koučing k štandardnej výbave každého manažéra.

Stress management

Sylabus

Modul má za cieľ rozšíriť vedomosti v oblasti zvládanie stresu so zameraním na praktické využitie v manažérskej praxi. Na začiatku sa študenti zoznámia s definíciami stresu, s pomenovaním štádií stresu a jeho prejavy. Na základe koučovacieho prístupu študenti pochopia problematiku prevencia stresu a ďalej sa budú venovať téme “hasenie” stresu a jeho zvládanie, keď prevencia nefunguje. Na záver študenti prejdú konkrétnymi relaxačnými technikami, ktoré vychádza z praxe.

Online marketing

Sylabus

Internet dnes musíme brať ako integrálna súčasť mediálneho mixu. Tento modul si kladie za cieľ naučiť poslucháčov myslieť modernými marketingovými spôsobmi s prihliadnutím na špecifické a neustále sa vyvíjajúcemu prostrediu internetu a sociálnych sietí. Marketingová komunikácia v tomto svete má svoje vlastné špecifické črty, z nich tiež vyplývajú rôzne nové možnosti pre oslovenie, zaujatie, uspokojenie a udržanie zákazníka. Študenti získajú tiež vedomosti a zručnosti, ako správne využiť obchodné, marketingový a informačný potenciál firemného webu.

Pracovné právo

Sylabus

V rámci modulu študenti získajú prehľad o pracovnoprávnych vzťahoch. Zoznámi sa s kľúčovými pojmami, inštitúty a princípy pracovného práva, a získajú vedomosti o právnych vzťahoch medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Dôraz je v tomto module kladený na vznik, zmenu a skončenie pracovného pomeru, pracovnú zmluvu, zodpovednosť za škodu, mzdu, na dohody mimo pracovného pomeru, a pracovné podmienky. Všetky právne pojmy sú demonštrované na reálnych príkladoch.


Voliteľné moduly II

Myself management

Sylabus

Modul sa zameriava na vybrané témy, s ktorými sa mnohí manažéri bežne stretávajú v praxi. Študentom ponúka možnosť lepšie spoznať seba samého i druhých. Modul je prakticky zameraný, kombinuje výklad s koučovacím prístupom, rozbor situácie s hľadaním riešení. Obsahovo sa venuje rolám manažéra a protichodným očakávaním na neho, zmenám a ako je druhým odovzdať, téme môj obtiažny podriadený a moje manažérske ciele, priority a hodnoty. Každý z účastníkov si s podporou lektora vytvorí svoje manažérske desatoro a svoj vlastný rozvojový plán.

Manažérske rozhodovanie

Sylabus

Cieľom tohto modulu je študentov oboznámiť s problematikou rozhodovania v manažérskej praxi. Študenti si osvoja základné princípy, metódy, techniky a nástroje rozhodovania a rozšíria si vedomosti a zručnosti pri riadení rizík a skupinovom rozhodovanie. Pochopí úlohu manažéra v rozhodovacom procese a funkciu rozhodovania, ako podstaty riadenia akejkoľvek organizácie. Získané teoretické poznatky sa študenti naučia aplikovať v praxi pri riešení príkladov z podnikateľského prostredia.

Leadership – manažérske schopnosti a zručnosti

Sylabus

Modul je zameraný predovšetkým na prakticky využiteľné poznatky z oblasti riadenia, ktoré sú na výkon manažérskych funkcií nevyhnutné. V praxi je možné vysledovať, že existuje nespočetné množstvo “šéfov”, ktorí ale neovládajú leadership. Lídri majú určovať smer, formulovať vízie, rozpoznávať príležitosti a v neposlednom rade tiež vedieť nadchnúť svojich spolupracovníkov a účinne ich motivovať. Cieľom modulu je teda uvedomiť si zásady leadershipu a pochopiť, ako sa stať správnym lídrom a účinne motivovať svojich podriadených k čo najlepším výsledkom.

Firemná kultúra

Sylabus

Nedefinované a neznalosť vlastnej firemnej kultúry môže priniesť rad nedorozumení a problémov pri riadení organizácie. Cieľom tohto modulu je preto oboznámiť študentov s problematikou firemnej kultúry a jej faktory, ktoré každodenne ovplyvňujú chod organizácie a majú značný vplyv na jej konkurencieschopnosť. Vhodne nastavená firemná kultúra ovplyvňuje vzťahy medzi zamestnancami, vytvára vhodné klímu na pracovisku a dokáže vytvárať kladnú image pre klientov alebo uchádzača o zamestnanie. Firemná kultúra ovplyvňuje firemnú stratégiu a mala by tiež podporovať dosiahnutie firemných cieľov.

Dotácie, granty a príprava žiadostí o dotáciu EU

Sylabus

Tento prakticky zameraný modul poskytuje študentom prehľad o dotáciách a grantoch v rámci Európskej únie. Študenti sa naučia pracovať s relevantnými informáciami o programoch pre financovanie vlastných podnikateľských zámerov a budú schopní spracovať projektovej žiadosti. Naučia sa tiež orientovať v programoch Európskej únie podporujúcich podnikovú sféru a zoznámi sa so špecifikami týchto programov tak, že budú môcť úspešne pripravovať návrhy projektov.

Obchodné právo

Sylabus

Cieľom modulu je prehĺbenie a rozšírenie znalostí v oblasti súkromného práva s dôrazom na problematiku obchodných záväzkových vzťahov. Študenti získajú vedomosti a prehľad o vzniku a zániku obchodných záväzkových vzťahov, zabezpečenie a premlčanie práv z obchodných záväzkových vzťahov a znalosti kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo. Dôraz je kladený tiež na zmeny súvisiace s novým občianskym zákonníkom a zákonom o obchodných korporáciách. Po úspešnom absolvovaní modulu budú mať študenti prehľad o obchodnoprávnych aspektoch, ktoré budú môcť upotrebiť v každodennej firemnej praxi. Znalosť obchodného práva navyše zefektívňuje a uľahčuje mnohé obchodné rokovania.