Základní blok BBA

Bachelor of Business Administration (BBA)Prvým blokom štúdia je základný blok, zhodný pre všetkých študentov. Obsahuje 3 moduly, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie vedomostí v oblasti manažmentu, finančného riadenia a ľudských zdrojov. Prezenčné výučba základného bloku prebieha v rámci 1 vzdelávacieho dňa (zvyčajne v sobotu).

Prehľad základných modulov:

Teória a prax manažmentu

Sylabus

Cieľom tohto modulu je zoznámenie so základnými pojmami, históriou a postupy manažmentu v širšom rámci a rozhodovania. Úvodná časť modulu je zhrnutím historického vývoja manažmentu, zoznámením sa základnými smermi managementu a najdôležitejšími osobnosťami, ktoré sa na formovanie manažmentu podieľali. Modul ďalej predstavuje koncepčné a metodologické východisko pre nadväzujúce špecializované predmety managementu a pre ilustráciu aplikácií a špecifík v slovenských podmienkach. Zahŕňa základné aspekty predmetových oblastí manažmentu z ich procesného hľadiska.

Personálne riadenie v organizácii

Sylabus

Personálne riadenie a jeho procesy sú chrbticou riadenie firmy. Tento modul sa zaoberá riadením a rozvojom ľudských zdrojov. Študenti získajú všeobecnú znalosť o personálnej politike, naučia sa pracovať so základnými pojmami, zoznámi sa s rôznymi metódami riadenia ľudských zdrojov a budú mať prehľad o moderných trendoch v HR oblasti v 21. storočí a naučia sa efektívne využívať ľudský kapitál.

Základy finančného manažmentu

Sylabus

Študenti sa naučia vnímať manažérskej činnosti z pohľadu ekonomického a finančného, ​​z pohľadu rentability. Zoznámime sa so základnou finančnou terminológiou pre lepšiu nadhľad a spoluprácu s ďalšími oddeleniami vo firme a naučíme sa orientovať v základných podnikových finančných zostavách. Ďalej sa budeme venovať analýze a hodnotenie finančnej výkonnosti firmy a problematike krátkodobého i dlhodobého financovania firmy.