Základný blok DBA

Doctor of Business Administration (DBA)Prvý blok štúdia DBA je základná a je zhodný pre všetkých študentov. Obsahuje 5 modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie vedomostí v nižšie uvedených oblastiach. Výučba prebieha vždy o & nbsp; víkendu (sobota) a je rozdelená do 2 vzdelávacích dní.

Prehľad základných modulov

Management vs. Leadership

Sylabus

Efektívny manažér vie vytvárať pozitívnu atmosféru na pracovisku a zároveň autoritatívne dbá na plnenie všetkých zadaných úloh a pravidiel. Spomínané kombináciu manažérskych kompetencií a & nbsp; ich udržanie v rovnováhe sa budú venovať lektori počas tohto vzdelávacieho modulu. Podelí sa o know-how, ako pozitívne ovplyvniť správanie ostatných ľudí, ako ísť osobným príkladom, ako sa naučiť akceptovať myšlienky druhých, poskytnúť konštruktívnu pomoc, radu a vedenie, ako vhodne využívať potenciál a schopnosti svojich zamestnancov. Na konkrétnych prípadoch z & nbsp; praxe bude ujasnené, ako vhodným spôsobom chváliť, ale aj kritizovať. Ďalej lektori poradí, ako aktívne počúvať, klásť otázky, argumentovať, ako sa vysporiadať s námietkami a & nbsp; nesúhlasom – ako úspešne prekonať komplikovanú komunikáciu a konflikty na pracovisku, ako ovládnuť umenie presvedčiť a nadchnúť svojich spolupracovníkov a ďalšie pre prax dôležité zručnosti.

Resource management

Sylabus

Proces využívania a riadenia firemných zdrojov patria medzi kľúčové manažérske úlohy. Tieto zdroje môžu zahŕňať napríklad výrobky a zariadenia, financie, výrobný materiál, zamestnancov, vybavenie, nápady na optimalizáciu a rozšírenie firmy a pod. Cieľom modulu je osvojiť si podstatu efektívneho plánovanie a riadenie firemných zdrojov, pretože starostlivé a štruktúrované riadenie napomáha úspechu. Naopak nesprávne riadenie zdrojov môže viesť k zlyhaniu projektu, prekročenie plánovaného rozpočtu alebo k ďalším nešťastným udalostiam. V rámci modulu sa budú študenti zaoberať aj otázkou plánovanie práce pre zamestnancov, time manažmentom a čas bude venovaný aj tomu, ako využiť potenciál dlhodobých zamestnancov pre nové projekty vo firme alebo oddelenie. Po absolvovaní modulu budú študenti schopní efektívnejšieho riadenia firemných zdrojov.

Lean management

Sylabus

Do tajov tohto minimalistického a efektívneho spôsobu riadenia študentmi zasvätí skúsení odborníci. Tí sa vo svojom výklade zameria na to, ako vychádzať čo najviac v ústrety želaniam zákazníkov pri zachovaní čo možno najnižších nákladov. Študenti si rozšíria povedomie o tom, ako minimalizovať alebo úplne odstrániť všetky druhy plytvania od ľudských po materiálne zdroje, ako znížiť prevádzkové náklady, ako pracovať čo najrýchlejšie a využiť potenciál a kreativitu pracovníkov, ďalej akým spôsobom sa dá vyvarovať neúmyselných chýb počas procesu výroby, ako vytvoriť to najvhodnejšie, efektívne zoskupeniach pracovné prostredie, vďaka ktorému dôjde k úspore času. Študenti budú oboznámení s konkrétnymi metódami lean manažmentu, napríklad s & nbsp; metódami 5 prečo, 5 S, SMED, Andon, Poka-Joke a radom ďalších.

Management ľudských zdrojov

Sylabus

Ľudské zdroje predstavujú kľúčový faktor pre úspech firmy. Vhodne vybraní zamestnanci sú najväčším bohatstvom podniku. V rámci tohto vzdelávacieho modulu bude pozornosť zameraná na získavanie pracovníkov, ich formovanie, využívanie ich potenciálu, efektívne prepájanie činnosti jedného zamestnanca s ostatnými pracovníkmi. Študenti sa naučia plánovať personálne zabezpečenie, riadiť individuálne i tímový výkon prostredníctvom stanovených cieľov, vytvárať odmeňovací stratégie, identifikovať potreby pracovníkov v oblasti vzdelávania, zapájať zamestnancov do rozhodovacích procesov, budovať spokojnosť personálu či efektívne motivovať svojich podriadených. Opomenutá nezostane ani bezpečnosť práce a ochrany zdravia, vytváranie vhodných príjemných pracovných podmienok či vytváranie vlastných personálnych informačných systémov.

Management osobného rozvoja

Sylabus 

Hlavnou cestou ako trvalo uspieť nielen na poli biznisu, je sústavné a nikdy nekončiaci sebazdokonaľovanie a tiež dobrá psychická kondícia a osobnú spokojnosť. Pre manažérov je veľmi dôležité vedieť uplatniť svoje schopnosti, poznať seba samého – dokázať ovládať svoje emócie pri kontakte s okolím, ale tiež vedieť odpočívať a nabrať tak dostatok energie pre zvládanie náročných situácií. Vzdelávacie modul je zameraný veľmi prakticky, lektor odovzdáva študentom skúsenosti z mnohých oblastí. Dôraz je kladený na zvládanie nečakaných situácií a stresu plynúceho z medziľudských vzťahov, na to, ako prekonať okamihy, kedy sa nedarí v kariérnom ani osobnom živote. Ďalej si študenti pripomenú pravidlá sebariadenia s dôrazom na včasné plnenie vytýčených cieľov, naučí sa podporovať kreatívne myslenie. Lektor zmieni tiež efektívne hospodárenie s časom, ako dosiahnuť trpezlivosti a vytrvalosti pri plnení úloh, ako stanoviť priority. Opomenulo nezostane ani dôležitú tému syndrómu vyhorenia a jeho prevencia.