Základný blok MBA

Master of Business Administration (MBA)Prvým blokom štúdia je blok základná, zhodný pre všetkých študentov. Obsahuje 5 modulov, ktoré sa zameriavajú na praktické prehĺbenie vedomostí v oblasti manažmentu, strategického manažmentu, financií, marketingu a ľudských zdrojov. Výučba prebieha cez víkend, v 2 vzdelávacích dňoch a je vedená profesionálnym lektorským tímom, ktorý študentom odovzdáva cenné rady a skúsenosti aplikovateľné predovšetkým do praxe.

Zoznam základných modulov:

Management

Sylabus

Modul zoznamuje študentov s dôležitými princípmi, modernými metódami, nástrojmi a postupy manažmentu v rámci organizácie. Zameriava sa predovšetkým na praktické zručnosti, ktoré sú využiteľné vo firemnom konaní. Modul je tiež zameraný na sekvenčné (plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrola) a paralelné (analyzovanie, rozhodovanie, implementácia) funkcie manažmentu a ich praktické využitie. Súčasne sa zaoberá profilom a kompetenciami manažéra ako kľúčovými predpokladmi úspešného výkonu manažérske funkcie. V tejto súvislosti je venovaná pozornosť typológiu manažérskych štýlov, prostredníctvom ktorých manažér uplatňuje svoj vplyv a moc.

Strategický manažment

Sylabus

Strategické riadenie patrí medzi najdôležitejšie aspekty rozvoja podniku ako celku. Voľba tej optimálna stratégia je v dnešnej dobe kľúčovým prvkom pre úspešné fungovanie firmy a jej postavenie na trhu. Cieľom modulu je preto študentov zoznámiť s úlohou, náplňou a tvorbou čiastkových stratégií aj celkovej stratégie podniku. Študenti sa naučia, ako formulovať dlhodobú stratégiu, ako stanoviť ciele spoločnosti a vhodné cesty k ich dosiahnutiu. Zoznámi sa so strategickými analýzami podniku, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou voľby vhodnej stratégie spoločnosti.

Finančné riadenie

Sylabus

Finančné riadenie predstavuje kľúčovú časť podnikového riadenia. Cieľom modulu je preto oboznámiť študentov s princípmi finančného riadenia a upozorniť na možnosti a slabé miesta pri budovaní optimálneho systému ekonomického riadenia firmy. Absolvovanie modulu poskytne základ pre realizáciu operatívnych a investičných finančných rozhodnutí v podniku. Modul obsahuje témy ako podstata finančného manažmentu, ekonomická a finančná analýza, riziko a jeho vplyv finančné rozhodovanie, strategické dlhodobé rozhodovanie či riadenie pracovného kapitálu likvidity.

Marketing a Public Relations

Sylabus

Cieľom modulu je uviesť poslucháčov do problematiky odboru marketingu a public relations zoznámiť ich s modernými trendmi v tejto oblasti. V rámci modulu bude predstavený nielen marketingový mix a prax marketingovej komunikácie, ale aj nové marketingové techniky ako je WOM, virálny, guerilla, internetový, mobilný marketing či product placement. Študenti pochopia úlohu PR v systéme budovania značky, rovnako ako význam riadenie reputácie v nebrandovaných odboroch alebo komunikáciu v krízových situáciách. Po absolvovaní modulu sa študenti budú orientovať v možnostiach využívania širokej škály nástrojov public relations, pochopia princípy špecifiká práce s reklamnými, mediálnymi a PR agentúrami alebo novinári, budú vedieť navrhnúť vhodnú marketingovú stratégiu či koncept pre komunikačnú kampaň.

Riadenie ľudských zdrojov

Sylabus

Kvalifikovaní a lojálni zamestnanci sú základným stavebným kameňom každej firmy. Tento modul sa zaoberá riadením a rozvojom ľudských zdrojov. Cieľom modulu je oboznámiť študentov rôznymi metódami riadenia ľudských zdrojov a súčasnými trendmi v oblasti HR. Študenti sa naučia, ako získať kvalifikovaných a kvalitných pracovníkov alebo ako správne motivovať. Po absolvovaní tohto modulu bude každý študent vedieť efektívne využívať ľudský kapitál na získanie konkurenčnej výhody a budovanie prosperujúcej a úspešné firmy.