Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Mezinárodní managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov. Výučba prebieha v rámci jedného dňa. Konkrétny termín si študenti volí zo širokej ponuky v intranete.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Medzinárodný management

Sylabus

Vo vzdelávacom module zameranom na medzinárodný management študentov naučíme, ako postupovať pri riadení medzinárodnej spoločnosti, ako efektívne riadiť zamestnancov a zároveň s nimi dobre spolupracovať, alebo napríklad ako vytvárať správne a včasné rozhodnutia. Pomocou teoretických východísk študenti získajú potrebnú pôdu, na ktorej budeme stavať v rámci praktického seminára. Tento modul študentom prehĺbi manažérske zručnosti a pripraví ich aj na vlastné podnikanie v medzinárodnom prostredí.

Global Business

Sylabus

Tento vzdelávací modul ponúka ucelený pohľad na jednotlivé aspekty medzinárodného obchodu, vrátane ekonomických a strategických aspektov s ním spojených. Študenti získajú znalosti potrebné k porozumeniu makroekonomických (medzinárodný obchod) a mikroekonomických (medzinárodné podnikanie) otázok v medzinárodnom prostredí. Prakticky ladený seminár umožní študentom pochopiť súvislosti obchodu a medzinárodných ekonomických vzťahov a predostrie, ako vyťažiť maximum z obchodného potenciálu v globálnom merítku.

Medzinárodné vyjednávania a komunikácie

Sylabus

Medzinárodné vyjednávanie a komunikácia patria k jednej z najdôležitejších manažérskych zručností patriacich do oblasti medzinárodných vzťahov. Vyjednávanie medzi subjektmi je jedna z hlavných foriem ich fungovania. Je definované ako proces, ktorý má predom dané fázy a dynamiku. Nemenej dôležitá je rola hodnotového systému a povahy ľudí jednotlivých kultúr, podľa ktorých sa volí optimálny spôsob vyjednávania a ďalších rôznych postupov. Študenti si vyskúšajú priamo jednania, ako napríklad dvojstranné, mnohostranné či dokonca jednania za účasti tretej strany a sprostredkovanie obchodu. V súčasnej praxi sú vyjednávanie a komunikácia chápané ako jedna z hlavných metód riešení konfliktov a predovšetkým ich predchádzaniu.