Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Mezinárodní managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vypočítacie špecializovaných modulov

Mezinárodný management

Sylabus

Vo vzdelávacom modulu zameranom medzinárodnej management študentov naučíme, ako správne postupovať pri riadení medzinárodnej spoločnosti, ako efektne riadiť zamestnancov a zároveň s nimi dobre spolupracovať, alebo napríklad ako vytvárať správna a včasná rozhodnutia. Pomocou teoretických východísk študenti získajú potrebnú pôdu, na ktoré budeme stavať v rámci praktického seminára. Tento modul študentom prehĺbi manažérske zručnosti a pripraví ich aj na vlastné podnikanie v medzinárodnom prostredí.

Global Business

Sylabus

Tento vzdelávací modul ponúka ucelený pohľad na jednotlivé aspekty medzinárodného obchodu, vrátane ekonomických a strategických aspektov s ním spojených. Študenti získajú znalosti potrebné k porozumeniu makroekonomickým (medzinárodný obchod) a mikroekonomickým (medzinárodné podnikanie) otázkam v medzinárodnom prostredí. Prakticky ladený seminár umožní študentom pochopiť kontext obchodu a medzinárodných ekonomických vzťahov a predostrie, ako vyťažiť maximum z obchodného potenciálu v globálnom meradle.


Medzinárodné vyjednávania a komunikácie

Sylabus

Medzinárodné vyjednávanie a komunikácia patrí k jednej z najdôležitejších manažérskych zručností radiacich sa do oblasti medzinárodných vzťahov. Vyjednávanie medzi subjektmi je jedna z & nbsp; hlavných foriem ich fungovania. Je definované ako proces, ktorý má vopred dané fázy a & nbsp; dynamiku. Nemenej dôležitá je úloha hodnotového systému a povahy ľudí jednotlivých kultúr, podľa ktorých sa volí optimálny spôsob vyjednávania a ďalších rôznych postupov. Študenti si ozkouší priame rokovania, ako dvojstranná, mnohostranná alebo konanie za účasti tretej strany a & nbsp; sprostredkovanie obchodu. V súčasnej praxi je vyjednávanie a komunikácia chápaná ako jedna z hlavných metód riešenia konfliktov a predovšetkým ich predchádzanie.