Specializace Mezinárodní management

Master of Business Administration (MBA)

Výčet specializovaných modulů:

Mezinárodní management

Sylabus »
Ve vzdělávacím modulu zaměřeném mezinárodní management studenty naučíme, jak správně postupovat při řízení mezinárodní společnosti, jak efektně řídit zaměstnance a zároveň s nimi dobře spolupracovat, nebo například jak vytvářet správná a včasná rozhodnutí. Pomocí teoretických východisek studenti získají potřebnou půdu, na které budeme stavět v rámci praktického semináře. Tento modul studentům prohloubí manažerské dovednosti a připraví je i na vlastní podnikání v mezinárodním prostředí.
 

Global Business

Sylabus »
V tomto modulu se studenti naučí technikám a metodám, jak efektivně řídit celý projekt. Rozhodnutí, kterou z metod vybrat, záleží na mnoha faktorech. Představeny budou konkrétní druhy používaných metod (Metoda síťové analýzy, metoda Critical Path Management, metoda Graphical Evaluation and Review Technique, Metoda logického rámce, Metoda kritického řetězce atd.). Další neopomenutelnou součástí modulu jsou techniky projektového řízení. I ty jsou nedílným prvkem při shromažďování informací a komunikaci členů pracovního týmu. Vzdělávací modul má za cíl obeznámit studenty s postupem, jak co nejúčinněji realizovat projekt. Přiblíženy budou opět konkrétní techniky, které se běžně aplikují při realizaci různorodých podnikatelských záměrů. Pro úspěšnou realizaci jakékoliv činnosti je rovněž důležité plánování. Během předprojektové fáze je nutné prozkoumat příležitosti, analyzovat rizika, zhodnotit realizovatelnost záměru. Výklad bude zaměřen na rozvíjení strategického myšlení, schopnosti stanovovat vhodné cíle a další praktické dovednosti.
 

Mezinárodní vyjednávání a komunikace

Sylabus »
Mezinárodní vyjednávání a komunikace patří k jedné z nejdůležitějších manažerských dovedností řadících se do oblasti mezinárodních vztahů. Vyjednávání mezi subjekty je jedna z hlavních forem jejich fungování. Je definované jako proces, který má předem dané fáze a dynamiku. Neméně důležitá je role hodnotového systému a povahy lidí jednotlivých kultur, podle nichž se volí optimální způsob vyjednávání a dalších různých postupů. Studenti si ozkouší přímá jednání, jak dvoustranná, mnohostranná nebo jednání za účasti třetí strany a zprostředkování obchodu. V současné praxi je vyjednávání a komunikace chápána jako jedna ze stěžejních metod řešení konfliktů a především jejich předcházení.