LLM Corporate Law

Master of Laws (LLM)

LLM Corporate Law Master of Laws (LLM)

LLM Corporate Law je specializovaný program, který je určen jak uchazečům s právním vzděláním, tak i zástupcům středního a vyššího managementu, kteří využijí právní znalosti ve své každodenní profesi. Pro úspěšné působení právníků, advokátů, manažerů či jednatelů v obchodních společnostech a družstvech je bezpodmínečně nutné znát právní úpravu těchto korporací a současně se orientovat v závazkovém právu. Specializace LLM Corporate Law tak nabízí detailní výklad korporátního práva, smluvního práva a další prohloubení znalostí ze souvisejících právních odvětví a dalších oborů s důrazem na jejich využití v praxi. Studenti budou mít možnost rozvíjet své získané znalosti nad rámec výše uvedeného například v oblasti insolvenčního řízení, ve finančním, mezinárodním nebo pracovním právu. Specializace LLM Corporate Law obsahuje nad rámec volitelného bloku tyto vzdělávací moduly: Soukromé právozásadyprincipyKorporátní právoSmluvní právoFinanční právoHospodářská soutěžMezinárodní obchodní právoInsolvenční řízení, likvidace a Pracovní právo.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - SPECIALIZOVANÝ 2. BLOK - VOLITELNÝ
Soukromé právo, zásady, principy Hospodářská soutěž Volitelný modul 1
Korporátní právo Mezinárodní obchodní právo Volitelný modul 2
Smluvní právo Insolvenční řízení, likvidace  
Finanční právo Pracovní právo  


Průběh studia LLM

Studium LLM trvá 1 rok, probíhá v českém jazycekombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do 4 víkendových dní. Studium LLM je rozděleno na 2 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za oba bloky je 6 seminárních prací nebo případových studií, popřípadě jiná forma definovaná v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Vyplnit online přihlášku    Aktuální cena studia

Lektoři ve specializaci

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA
JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA se specializuje na daňové právo České i Slovenské republiky, zejména na mezinárodní zdanění a daňové spory. Další oblastí zájmu je právo Evropské unie, trestní právo a právo nemovitostí. Je advokátkou zapsanou u České i Slovenské advokátní komory. V soutěži Daňař & daňová firma roku byla zvolena „Daňovou hvězdou“ pro mezinárodní daně v letech 2011, 2015 a 2016 a zároveň byla v letech 2011, 2014, 2015 a 2016 zařazena do „Daňové kanceláře snů“. Je členem International Fiscal Association (IFA), přičemž byla jmenována národním zpravodajem za Českou republiku pro roky 2013, 2014 a 2015.

JUDr. Pavel Jindřich
JUDr. Pavel Jindřich

JUDr. Pavel Jindřich od roku 2006 působí jako odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku. Přednáší pracovní právo na in-house i otevřených školeních a workshopech, zejména aplikaci zákoníku práce a souvisejících právních předpisů a jejich aktuálních změn v praxi zaměstnanců HR, managementu a ostatních vedoucích zaměstnanců. Přitom uvádí řadu příkladů z praxe. Podílel se na projektech hromadného propouštění a outplacementu. Připravuje audity pracovních řádů, vnitřní mzdové a ostatní předpisy a vzory v oblasti personalistiky. Od roku 1991 se pohybuje v oblasti pracovního práva a personalistiky, v níž mimo jiné byl podnikovým právníkem a HR managerem výrobního závodu se 700 zaměstnanci společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M.
JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M. vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a následně absolvovala postgraduální studium na Technické univerzitě v Drážďanech. V roce 2008 obhájila na Právnické fakultě Karlovy univerzity rigorozní práci na téma „Navracení protiprávní státní podpory z pohledu komunitárního práva“ a získala titul JUDr. Během své praxe působila v předních advokátních kancelářích v ČR i v zahraničí a je autorkou několika odborných článků především z oblasti obchodního práva. Iva Podhorská mluví plynně anglicky a německy a od roku 2009 je soudní tlumočnicí pro německý jazyk. Ve své praxi se zabývá především obchodním a smluvním právem. V současné době pracuje jako senior legal counsel pro významnou zahraniční společnost.

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský
JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský je advokátem specializujícím se na problematiku občanského práva, zejména na korporátní právo, majetkové právo, právní vztahy k nemovitostem a vymáhání pohledávek. Kromě advokacie se věnuje i lektorské činnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo, kde absolvoval i rigorózní studium a zkoušku. Je spoluautorem publikace Základy obchodního práva (Nakladatelství Čeněk 2009) a komentáře k insolvenčnímu zákonu (Nakladatelství C. H. Beck 2010).

Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M.
Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M.

Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M. se profesně zabývá finančním právem a právem Evropské unie a v této oblasti se též věnuje lektorské činnosti. V současné době pracuje jako hlavní metodik regulace finančního trhu v České národní bance, kde se podílí na tvorbě právních předpisů v dané oblasti, dále je členem Výboru pro ochranu spotřebitele a finanční inovace (CCPFI) EIOPA a Komise Legislativní rady vlády ČR pro Evropské právo. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a College of Europe v Brugách. Titul Ph.D. získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je spoluautorem publikace "Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie".

JUDr. Pavel Kiršner
 JUDr. Pavel Kiršner

JUDr. Pavel Kiršner je samostatným advokátem zapsaným u České advokátní komory. Vystudoval na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor právo, kde absolvoval i rigorózní studium a zkoušku. Studium úspěšně ukončil s červeným diplomem. Rigorózní zkoušku složil z pozemkového vlastnictví, následně absolvoval advokátní zkoušku s vyznamenáním. Jeho dosavadní praxe je generální se zaměřením na spornou agendu a trestní právo.

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová Ph.D.
 JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová Ph.D.

Lucie Dolanská Bányaiová, která je zmiňována mezi vedoucími odborníky pro oblast práva hospodářské soutěže prestižními nezávislými publikacemi Chambers Global a Legal 500, je partnerkou advokátní kanceláře Bányaiová Vožheová s.r.o. Je zapsána na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a svou soukromou praxi zaměřuje především na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, na soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé, právo duševního vlastnictví a evropské právo. Před započetím své privátní praxe působila jako právní rada při Úřadu vlády ČR a jako stážistka při Soudním dvoru Evropských společenství. Zkušenosti rovněž získala letitou praxí v prestižních mezinárodních advokátních kancelářích Altheimer & Gray a poté Salans. Kromě své soukromé praxe v současné době působí také jako externistka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vede semináře z mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. Na stejné fakultě rovněž přednáší soutěžní právo zahraničním studentům v rámci programu LLM a Socrates/Erasmus.
 

Další informace

LLM Corporate Law - Hodnocení 4.70/5 - Hodnotilo 177 uživatelů