LLM Corporate Law

Master of Laws (LLM)

LLM Corporate Law Master of Laws (LLM)

LLM Corporate Law je specializovaný program, který je určen jak uchazečům s právním vzděláním, tak i zástupcům středního a vyššího managementu, kteří využijí právní znalosti ve své každodenní profesi. Pro úspěšné působení právníků, advokátů, manažerů či jednatelů v obchodních společnostech a družstvech je bezpodmínečně nutné znát právní úpravu těchto korporací a současně se orientovat v závazkovém právu. Specializace LLM Corporate Law tak nabízí detailní výklad korporátního práva, smluvního práva a další prohloubení znalostí ze souvisejících právních odvětví a dalších oborů s důrazem na jejich využití v praxi. Studenti budou mít možnost rozvíjet své získané znalosti nad rámec výše uvedeného například v oblasti insolvenčního řízení, ve finančním, mezinárodním nebo pracovním právu. Specializace LLM Corporate Law obsahuje nad rámec volitelného bloku tyto vzdělávací moduly: Soukromé právozásady, principyKorporátní právoSmluvní právoFinanční právoHospodářská soutěž, Mezinárodní obchodní právoInsolvenční řízení a likvidace a Pracovní právo.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - SPECIALIZOVANÝ 2. BLOK - VOLITELNÝ
Soukromé právo, zásady, principy Hospodářská soutěž Volitelný modul 1
Korporátní právo Mezinárodní obchodní právo Volitelný modul 2
Smluvní právo Insolvenční řízení a likvidace  
Finanční právo Pracovní právo  


Průběh studia LLM

Studium LLM trvá 1 rok, probíhá v českém jazycekombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do 4 víkendových dní. Studium LLM je rozděleno na 2 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za oba bloky je 6 seminárních prací nebo případových studií, popřípadě jiná forma definovaná v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Vyplnit online přihlášku    Aktuální cena studia

Lektoři ve specializaci

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA
JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA se specializuje na daňové právo České i Slovenské republiky, zejména na mezinárodní zdanění a daňové spory. Další oblastí zájmu je právo Evropské unie, trestní právo a právo nemovitostí. Jako advokátka zapsaná u České a Slovenské advokátní komory působí rovněž jako vedoucí Katedry finančního a daňového práva ve Škoda Auto Vysoké škole. V soutěži Daňař & Daňová firma roku byla zvolena "Daňovou hvězdou roku 2011" v kategorii mezinárodní daně a zároveň byla zařazena do "Daňové kanceláře snů". Také publikace Global Law Experts 2011 doporučuje Hanu Skalickou jako jediného právního experta z České republiky pro Corporate Tax Law.

JUDr. Pavel Jindřich
JUDr. Pavel Jindřich

JUDr. Pavel Jindřich od roku 2006 působí jako odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku. Přednáší pracovní právo na školeních a workshopech, zejména aplikaci zákoníku práce a souvisejících právních předpisů a jejich aktuálních změn v praxi zaměstnanců HR, managementu a ostatních vedoucích zaměstnanců. Podílí se na projektech hromadného propouštění a outplacementu. K pracovněprávní problematice se často vyjadřuje i v různých on-line rozhovorech na příslušných webových stránkách. Od roku 1991 se pohybuje v oblasti pracovního práva a personalistiky, v níž mimo jiné zastával pozici podnikového právníka ve společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M.
JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M. vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a následně absolvovala postgraduální studium na Technické univerzitě v Drážďanech. V roce 2008 obhájila na Právnické fakultě Karlovy univerzity rigorozní práci na téma „Navracení protiprávní státní podpory z pohledu komunitárního práva“ a získala titul JUDr. Během své praxe působila v předních advokátních kancelářích v ČR i v zahraničí. Pravidelně publikuje a je autorkou několika odborných článků především z oblasti obchodního práva. Iva Podhorská mluví plynně anglicky a německy. Od roku 2009 je soudní tlumočnicí pro německý jazyk. Ve své praxi se zabývá především obchodním právem a právem cenných papírů.

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský
JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský je advokátem specializujícím se na problematiku občanského práva, zejména na korporátní právo, majetkové právo, právní vztahy k nemovitostem a vymáhání pohledávek. Kromě advokacie se věnuje i lektorské činnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo, kde absolvoval i rigorózní studium a zkoušku. Je spoluautorem publikace Základy obchodního práva (Nakladatelství Čeněk 2009) a komentáře k insolvenčnímu zákonu (Nakladatelství C. H. Beck 2010).

Doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
 Doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Doc. JUDr. Martin Janků, CSc. je advokátem, soudním tlumočníkem, členem odborných grémií, vědeckých rad fakult a univerzit, prezidentem mezinárodní asociace European Council for Business Education a též vedoucím Ústavu práva na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Přes deset let je stálým rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze. Zabývá se především právem Evropské unie, mezinárodním právem a obchodním právem. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita).

Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M.

Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M. se profesně zabývá právem Evropské unie a v této oblasti se též věnuje lektorské činnosti. V současné době pracuje jako právní analytik na Odboru kompatibility Úřadu vlády ČR, kde posuzuje a konzultuje veškeré záležitosti týkající se slučitelnosti legislativních návrhů s právem EU. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a College of Europe v Brugách. Titul Ph.D. získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je spoluautorem publikace "Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie".

JUDr. Pavel Kiršner
 JUDr. Pavel Kiršner

JUDr. Pavel Kiršner je samostatným advokátem zapsaným u České advokátní komory. Vystudoval na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor právo, kde absolvoval i rigorózní studium a zkoušku. Studium úspěšně ukončil s červeným diplomem. Rigorózní zkoušku složil z pozemkového vlastnictví, následně absolvoval advokátní zkoušku s vyznamenáním. Jeho dosavadní praxe je generální se zaměřením na spornou agendu a trestní právo.
 

Další informace

LLM Corporate Law - Hodnocení 4.70/5 - Hodnotilo 104 uživatelů