Specializovaný blok LLM

Master of Laws

LLM Corporate Law První blok studia LLM je specializovaný a je shodný pro všechny studenty. Obsahuje 8 modulů, které se zaměřují na praktické prohloubení znalostí a dovednostní v právní oblasti. Výuka probíhá o víkendu, ve 3 vzdělávacích dnech a je vedena profesionálním lektorským týmem, který studentům předává cenné rady a zkušenosti aplikovatelné především do praxe.

Výčet specializovaných modulů

Soukromé právo, zásady, principy

Sylabus

Tento modul seznamuje studenty se zásadami a principy soukromého práva, které hrají klíčovou úlohu v procesu interpretace a aplikace práva. Pozornost je v tomto modulu zaměřena zejména na právní úpravu podnikání a pojmy s podnikáním související. Hlavní důraz je kladen na jednání podnikatele. Posluchačům budou připomenuty základní pojmy (obchodní rejstřík, obchodní tajemství, obchodní firma) s provázáním a aplikací vybraných problémů do právní praxe.

Korporátní právo

Sylabus 

Právo obchodních společností vždy představovalo základní stavební kámen obchodního práva. Modul přináší důležité informace o vzniku, založení a zániku obchodních korporací. Posluchačům budou představeny jednotlivé typy obchodních korporací včetně jejich specifik. Současně modul pojednává o postavení statutárních orgánů u jednotlivých korporací a vymezuje jejich povinnosti a odpovědnost.

Smluvní právo

Sylabus

Na úvod budou studenti seznámeni se zásadami a principy, na základě kterých je budována regulace smluvních závazků. Během absolvování tohoto modulu studenti získají hlubší znalosti z oblasti úpravy smluvních závazků včetně právní úpravy a konkrétních náležitostí u vybraných smluvních typů. Probrány budou také instituty postoupení pohledávky, převzetí majetku, postoupení smlouvy, obsahové změny závazku a další.

Finanční právo

Sylabus

Finanční právo je samostatné právní odvětví patřící do oblasti veřejného práva, nicméně s podnikáním je úzce spjato. Na úvod je představena problematika finančních orgánů jako subjektů finančněprávních vztahů a finanční kontroly. V rámci modulu jsou představeny právní předpisy upravující jednotlivé druhy daní včetně jejich specifikace a charakteristiky. Pozornost je věnována daňovému řádu, který upravuje postup správce daně, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.

Hospodářská soutěž

Sylabus

Modul má za cíl objasnit pravidla hospodářské soutěže, která se bezprostředně dotýkají všech podnikajících subjektů. Pozornost je zaměřena také na její narušení prostřednictvím nepovolených prostředků, tedy na nekalou soutěž. Probrány budou i speciální skutkové podstaty s jejich charakteristikou. Na podmínky hospodářské soutěže se během výuky nahlíží také z pohledu evropského práva. Výklad se bude týkat také možností ochrany proti tomuto nepovolenému jednání, tedy konkrétním k tomu určeným právním prostředkům.

Mezinárodní obchodní právo

Sylabus

Mezinárodní obchodní právo vyžaduje orientaci v poměrně složitém systému právních norem a mezinárodních smluv. A právě absolventi tohoto modulu získají orientaci v právní regulaci oblasti mezinárodního obchodu. Účelem modulu je především porozumět regulaci mezinárodní výměny zboží a služeb a regulaci mezinárodních obchodních transakcí. Modul také představí základní aspekty procesu kontraktace s vymezením všech rizik, které mohou v průběhu nastat. Současně posluchače seznámí s řešením sporů včetně výběru vhodných prostředků pro jejich řešení.

Insolvenční řízení, likvidace

Sylabus

Představen bude obsah a jednotlivé fáze insolvenčního řízení, včetně všech potřebných souvisejících informací. Například následky spojené se zahájením insolvenčního řízení, konkrétní kroky a náležitosti, jako je obsah insolvenčního návrhu, doručování o insolvenčním řízení, rozhodnutí o úpadku a jeho přímé účinky, ale také způsoby jeho řešení. Probrána bude také problematika moratoria či záležitosti týkající se nakládání s majetkovou podstatou po zahájení insolvenčního řízení. Současně bude studentům představena likvidace, jako prostředek k faktickému zániku korporace, který spočívá ve vypořádání majetku zrušené právnické osoby.

Pracovní právo

Sylabus

Znalosti z oblasti tohoto právního odvětví jsou naprosto nepostradatelné pro řídicí pracovníky každé korporace. Tento modul nabízí prohloubení získaných znalostí s důrazem na jejich využitelnost v praxi. Podrobně budou rozebrány právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pozornost bude zaměřena na vznik, změny a zánik pracovního poměru, ale i na další možnosti pracovně-právního vztahu.