Lektoři

Kvalitní studium MBA, DBA, BBA & LLM

Lektoři Kvalitní studium MBA, DBA, BBA & LLM

Lektorský tým ESBM je sestaven z mnoha profesionálních lektorů, kteří mimo svou lektorskou činnost ještě působí na odborných postech v různých oblastech vyššího managementu. Lektoři tak do výuky přinášejí poznatky z managementu mezinárodních společností, z řízení v oblasti státní sféry či specifika úspěšných českých firem. Různorodost lektorského týmu zajišťuje odborné pokrytí jednotlivých specializací, které si studenti v rámci svého studia volí. Studenti tak mají jistotu, že se jim v každém modulu bude věnovat skutečný specialista a odborník na danou problematiku a předá jim ty nejcennější zkušenosti, které za léta své praxe sám získal.  Přidanou hodnotou je také možnost studentů s lektory konzultovat vlastní témata a firemní záležitosti, čímž dochází k efektivnímu propojení teoretických znalostí a praxe. 

Jedním z nejdůležitějších cílů ESBM je mimo jiné také spokojenost studentů, proto pravidelně shromažďujeme zpětnou vazbu a hodnocení jednotlivých vyučujících, jež je pro nás nedocenitelným prostředkem k udržování vysokého standardu a profesionality výuky.

Seznam lektorů:

Mgr. Dana Bártová
Mgr. Dana Bártová

Mgr. Dana Bártová se věnuje vzdělávání a rozvoji zaměstnanců v oblasti HR. Aktuálně působí v MONETA Money Bank, kde se zaměřuje na talent management a nastavování a optimalizaci vzdělávacích procesů s cílem návratnosti a maximální efektivity vzhledem k business plánu a KPIs. Lektoruje komplexní spektrum soft skills, včetně tréninku interních lektorů. K dalším činnostem patří diagnostika náborových a rozvojových potřeb zejména Assessment a Development centra, zvyšování výkonnosti zaměstnanců, stejně jako facilitace strategických porad a workshopů managementu. Participuje na řadě HR projektů s IBM, Apple, ČEZ a dalšími firmami. Ve své praxi vychází ze znalosti HR problematiky korporátního prostředí i z odborných znalostí studia psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Je absolventkou Jihočeské Univerzity obor český jazyk, literatura a společenské vědy.

PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA
PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA v současné době působí jako projektová manažerka sportovních událostí a mnoha organizačních projektů. Svoji praktickou, vědeckovýzkumnou, pedagogickou a publikační činnost zaměřuje do ekonomicko - manažerské oblasti s akcentem na projektové řízení. Je autorkou mnohých článků a publikací z oblasti projektového řízení, stejně tak několika významných knih. Vystudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Ekonomika a řízení stavebnictví. V rámci postgraduálního studia na téže fakultě se zaměřila na studium a aplikaci projektového řízení. Své praktické zkušenosti přenesla do absolutoria MBA profesního vzdělávacího programu zaměřeného na projektové řízení. Pedagogické vzdělání získala ve studijním programu Učitelství ekonomických předmětů. Od roku 2002 do 2011 byla odbornou asistentkou na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V letech 2004-2005 zde vedla Ústav podnikové ekonomiky. V současnosti působí na pozici odborného asistenta na Vysoké škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastává zde pozici zástupce vedoucího Katedry manažmentu a ekonómie, kde přichází do styku s mnoha vzdělávacími, organizačními a výzkumnými projekty. Přednáší v bakalářských, magisterských a MBA akreditovaných studijních programech doma i v zahraničí. Lektorka Projektového řízení v několika školících a vzdělávacích zařízení.

Mgr. Iva Burdová, MBA
Mgr. Iva Burdová, MBA

Mgr. Iva Burdová, MBA má mnohaleté zkušenosti v oblasti řízení škol. Byla ředitelkou základní, střední a nyní mateřské školy. Stála u řady novelizací právních předpisů v oblasti školství a to jako členka poradního sboru ministra školství. Pracovala v asociaci zdravotnických škol jako zástupkyně středních zdravotnických škol Olomouckého kraje. Odborné vzdělání si pak dále doplnila managerským, pedagogickým a psychologickým studiem, jehož poznatky uplatňuje při své práci. Oblast státního školství opustila v roce 2014, založila soukromou mateřskou školu, kde je od roku 2015 její ředitelkou. Je lektorem dalšího vzdělávání. Právní aspekty v oblasti školství jsou součástí její každodenní práce.

Ing. Martina Caithamlová

Ing. Martina Caithamlová se ve své profesní dráze zaměřuje především na oblast nákladů a kalkulací ve zdravotnických zařízeních, na management ve zdravotnictví a na oblast strategického řízení. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty výrobně ekonomické, obor ekonomika průmyslu. Dále absolvovala studium pedagogiky na NIDV Praha. Má dlouholeté zkušenosti s výukou ekonomických předmětů. Působila i jako lektorka seminářů se zaměřením na management a podnikovou ekonomii v soukromé sféře. Přednáší též v ekonomických a manažerských předmětech na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.

Ing. Andrea Cejnarová, M.A., Ph.D.
Ing. Andrea Cejnarová, M.A., Ph.D.

Ing. Andrea Cejnarová, M.A., Ph.D. se ve své profesní kariéře dlouhodobě věnuje interdisciplinárním tématům souvisejícím s pokrokem ve vědě, technice a v průmyslu a jejich dopadu na ekonomiku, společnost i osobní rozvoj jednotlivců. V regionálním i mezinárodním kontextu se hloubkově zabývá otázkami spojenými s konceptem "Průmysl 4.0". Je šéfredaktorkou odborných průmyslových časopisů Technický týdeník a Technik management, vydávaných společností Business Media CZ. Andrea absolvovala Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze a následně postgraduální studium na MFF UK v oboru obecná fyzika se zaměřením na interpretace kvantové fyziky. Souběžně se věnovala i studiu filozofie přírodních věd, jak na tuzemských, tak na zahraničních univerzitách v Německu a v Jihoafrické republice.

Mgr. Štěpán Ciprýn
Mgr. Štěpán Ciprýn

Mgr. Štěpán Ciprýn je samostatným advokátem zapsaným u České advokátní komory. Profesně se věnuje poskytování generální praxe včetně ex offo. V rámci své dosavadní praxe vedl zahraniční pobočku advokátní kanceláře, kde získal mimo jiné i manažerské schopnosti. V průběhu své kariéry pravidelně přispívá odbornými články do různých internetových odborných fór. Věnuje se lektorské a vzdělávací činnosti.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.

Martin Dlouhý vystudoval magisterské studium učitelství na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v Brně, kde následně absolvoval doktorát (PhDr.). Na této univerzitě, resp. fakultě, pak absolvoval i postgraduální doktorské studium na katedře sportovní medicíny a psychologie sportu. Je akademický pracovník a vysokoškolský pedagog, didaktik, kinantropolog a sindefendolog, bývalý dlouholetý člen kinantropologické společnosti, České asociace univerzitního sportu (člen technické komise bojových sportů), který učí na Katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v České republice. Publikoval více než 50 vědeckých článků, včetně monografií v uznávaných vědeckých časopisech doma i v zahraničí.

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

Lucie Dolanská Bányaiová, která je zmiňována mezi vedoucími odborníky pro oblast práva hospodářské soutěže prestižními nezávislými publikacemi Chambers Global a Legal 500, je partnerkou advokátní kanceláře Bányaiová Vožheová s.r.o. Je zapsána na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a svou soukromou praxi zaměřuje především na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, na soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé, právo duševního vlastnictví a evropské právo. Před započetím své privátní praxe působila jako právní rada při Úřadu vlády ČR a jako stážistka při Soudním dvoru Evropských společenství. Zkušenosti rovněž získala letitou praxí v prestižních mezinárodních advokátních kancelářích Altheimer & Gray a poté Salans. Kromě své soukromé praxe v současné době působí také jako externistka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vede semináře z mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. Na stejné fakultě rovněž přednáší soutěžní právo zahraničním studentům v rámci programu LLM a Socrates/Erasmus.

Ing. Petr Fanta, Ph.D.
Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Ing. Petr Fanta, Ph.D. je lektorem projektového řízení v komerční praxi i na soukromých a veřejných školách. Problematikou přípravy a řízení projektů se zabývá již od roku 1998. Aktuálně připravuje a řídí projekty pro komerční subjekty a neziskový sektor, převážně z oblasti vzdělávání a ochrany přírody. Je také evaluátorem veřejných výdajových programů financovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie. Od roku 2015 působí jako lektor na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu podnikohospodářskou, obor Ekonomika a řízení podniku. V rámci postgraduálního studia na téže fakultě se zabýval outsourcingem a řízením outsourcingových projektů.

Ing. Michal Filla
Ing. Michal Filla

Ing. Michal Filla je absolventem Katedry obchodu a financí na České zemědělské univerzitě v Praze a ve svých odborných pracích se zabýval vnitřními kontrolními systémy v účetnictví. Podílel se na výuce kurzů Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze (kurz MBA, kurz Rozvoje ekonomicko-manažerských dovedností pro podnikatele v zemědělství). Je držitelem certifikátu Účetní asistent SÚ a Profesionálního certifikátu v managementu na Open University. Od roku 2000 je členem vrcholového managementu a ředitelem Shared Services Centra mezinárodní skupiny Wienerberger, kde zodpovídá mimo jiné za oblasti účetnictví, HR, IT, právní servis, bezpečnost práce a další služby, vč. daní, pojištění, oblast interních předpisů a metodiky a vnitřní kontroly pro českou a slovenskou součást koncernu. Působil také jako ekonom a pověřenec pro systém jakosti společnosti Cihelna Kinský, spol. s r. o., kde je v současné době jednatelem.

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.
PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.

PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D. působí od roku 1998 jako odborná asistentka na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době se věnuje také publikační činnosti z oblasti andragogiky a řízení lidských zdrojů. Zaměřuje se na výuku řízení lidského potenciálu v organizaci, specifika organizačního prostředí, teorie organizace a postavení organizace v soudobém sociálním kontextu.

PhDr. František Grunt
PhDr. František Grunt

PhDr. František Grunt se marketingu a marketingové komunikaci věnuje již 15 let, pracoval na různých marketingových pozicích v řadě českých i zahraničních firem. V současné době působí na pozici manažera marketingu ve společnosti Lidl stravenky, v.o.s., sesterské firmy Lidl Česká republika, kde má na starosti rozjezd stravenkového byznysu a propagaci značky Naše stravenka. Současně vyučuje marketing na několika soukromých školách. K jeho oblíbeným marketingovým oblastem patří strategický a produktový marketing, on-line komunikace a PR. V roce 2007 získal se svým týmem první místo v soutěži Internet Effectiveness Awards v kategorii Malé invenční projekty, kde uspěl s projektem Hotel Selector. Na trh uvedl dvě služby, které získaly ocenění IT produkt roku - Multihostingový balíček HOME a Superstránku. Ve svém volném čase se věnuje rodině, sportu a dobrým knihám.

Ondřej Hartman
Ondřej Hartman

Ondřej Hartman je úspěšný profesionální trader a lektor, který se na finančních trzích pohybuje již deset let a který patří k nejvýraznějším osobnostem v tomto oboru u nás. Je autorem mnoha odborných textů, analýz a knih. Do svého vzdělávání investoval a stále investuje nemalé finanční prostředky, díky čemuž prošel osobním mentoringem řady úspěšných zahraničních forexových traderů. Je full-time trader a zároveň spravuje soukromý fond. Mezi jeho koníčky patří psaní knih a lektorská činnost v oblasti forexového tradingu a technické analýzy. Založil portál FXstreet.cz, který se stal největším portálem o tradingu v České republice a na Slovensku. Deníkem Mladá fronta E15 byl zařazen do prestižního seznamu 15 úspěšných osobností v českém byznysu pro rok 2011. Snaží se o to, aby povědomí o forexu rostlo a získávalo seriózní tvář, jako je tomu v zahraničí, kde je FX trading považován za velmi seriózní byznys. V rámci FXstreet.cz se věnuje zejména rozvoji lektorské a vzdělávací činnosti.

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský
JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský je advokátem specializujícím se na problematiku občanského práva, zejména na korporátní právo, majetkové právo, právní vztahy k nemovitostem a vymáhání pohledávek. Kromě advokacie se věnuje i lektorské činnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo, kde absolvoval i rigorózní studium a zkoušku. Je spoluautorem publikace Základy obchodního práva (Nakladatelství Čeněk 2009) a komentáře k insolvenčnímu zákonu (Nakladatelství C. H. Beck 2010).

Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Yvona Charouzdová

Ing. Yvona Charouzdová studovala na univerzitách v Praze a Velké Británii. Prošla celou řadu profesionálně zaměřených seminářů v Německu, Itálii, Holandsku a Rakousku. Pracovní zkušenosti získala na vedoucích pozicích v mezinárodní firmě Neumann International. Zabývala se zde poradenskou činností v oblasti vyhledávání špičkových manažerů, osob středního článku řízení a specialistů. Mezi další aktivity patřilo i řízení špičkových poradenských projektů v oblasti rozvoje řízení lidského potenciálu (vypracování a implementace hodnotících a motivačních systémů, odměňování podle výkonu, manažersko-personální audity a organizační poradenství). Později se v respektované bance zabývala koncepcí vzdělávacích programů a sama je pilotně lektorovala. V současné době je ředitelkou společnosti Talent Management Center International a zároveň vede důležité projekty v oblasti leadershipu a talent managementu. Jako trenérka se specializuje na workshopy zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů, měkkých dovedností, vedení lidí, leadershipu a prodeje. Vede rovněž specializované tréninky se zaměřením na nábor pracovníků, strategický rozvoj lidských zdrojů, odměňování, a mezikulturní řízení společností. Koučuje špičkové manažery s vynikajícími výsledky.

Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M.
Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M.

Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M. se profesně zabývá finančním právem a právem Evropské unie a v této oblasti se též věnuje lektorské činnosti. V současné době pracuje jako hlavní metodik regulace finančního trhu v České národní bance, kde se podílí na tvorbě právních předpisů v dané oblasti, dále je členem Výboru pro ochranu spotřebitele a finanční inovace (CCPFI) EIOPA a Komise Legislativní rady vlády ČR pro Evropské právo. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a College of Europe v Brugách. Titul Ph.D. získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je spoluautorem publikace "Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie".

Mgr. Patricie Chvojková
Mgr. Patricie Chvojková

Mgr. Patricie Chvojková je absolventkou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je certifikovanou lektorkou, koučkou, diagnostičkou, facilitátorkou, terapeutkou a konzultantkou. Specializuje se zejména na projekty zaměřené na rozvoj osobnosti, komunikaci a diagnostiku. Jako lektorka koncepčně připravovala a realizovala firemní kurzy se zaměřením na typologii osobnosti, komunikaci, prodejní, prezentační a manažerské dovednosti, vyjednávání a řešení konfliktních situací, time management či týmové role. Jako kouč má zkušenosti s koučováním i mentoringem různých manažerských i dalších odborných témat. V rámci diagnostiky má mnoholeté zkušenosti s přípravou a realizací development center, individuální diagnostikou i kariérním poradenstvím. Své odborné zkušenosti využívá také při realizaci facilitovaných workshopů a focus groups, zaměřených zejména na zjišťování postojů a klíčových témat i jejich ovlivňování.

Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. vystudovala marketing a průzkum trhu na Universitě v Pise, kde následně získala evropský doktorát. Od roku 2010 působí na katedře marketingu Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru spotřebního chování. Specializuje se především na výzkum symbolických, socio-historických a kulturních aspektů spotřeby. Momentálně se podílí na projektu NAKI - Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů v sektoru kultury financovaném Ministerstvem kultury ČR, dále na projektu Vysoké školy ekonomické v Praze „Role zákazníků v českých firmách“ a projektu Grantové agentury České republiky „Marketingový význam body image“. Kromě univerzity v Pise působila na univerzitách v Dánsku a ve Francii, se kterými dále úzce spolupracuje. Svou práci pravidelně prezentuje na mezinárodních konferencích ve Spojených státech amerických, Velké Británii nebo Francii. Je autorkou řady odborných publikací publikovaných mimo jiné v mezinárodních odborných periodikách jako Advances in Consumer Research; Consumption, Markets and Culture (Routledge) nebo Research in Consumer Behavior (Emerald). Je členkou rady Marketingového Institutu a mezinárodní odborné organizace Association for Consumer Research.

PhDr. Vladimír Janák, CSc.
PhDr. Vladimír Janák, CSc.

PhDr. Vladimír Janák, CSc. vyučuje na katedře managementu sportu FTVS UK v Praze personální management, psychologii managementu, komunikaci a psychologii obchodu. Je absolventem studia psychologie na FF UK v Praze. Působil řadu let ve vrcholovém sportu jako poradenský psycholog. Účastnil se několika projektů a stáží v USA (West Virginia State University), Mexiku (Universidad Del Valle De México) a vyučoval na různých univerzitách v Evropě. V současné době se zabývá praktickými aplikacemi personálních činností ve firmách, zaváděním metod hodnocení pracovníků, testováním a přijímáním adeptů a určováním kompetencí pro různá povolání. Je autorem více než 30 článků a realizoval mnoho vzdělávacích projektů pro firmy v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu a zemědělství.

Doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
Doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Doc. JUDr. Martin Janků, CSc. působí jako vysokoškolský pedagog a odborný poradce. Dále je rovněž soudním tlumočníkem, členem odborných grémií, vědeckých rad fakult a univerzit v ČR a SR. Po řadu let působil jako prezident mezinárodní asociace European Council for Business Education se sídlem v Bruselu. Od roku 2005 je stálým rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze. Zabývá se především právem Evropské unie, mezinárodním právem a obchodním právem. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita).

JUDr. Pavel Jindřich
JUDr. Pavel Jindřich

JUDr. Pavel Jindřich od roku 2006 působí jako odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku. Přednáší pracovní právo na in-house i otevřených školeních a workshopech, zejména aplikaci zákoníku práce a souvisejících právních předpisů a jejich aktuálních změn v praxi zaměstnanců HR, managementu a ostatních vedoucích zaměstnanců. Přitom uvádí řadu příkladů z praxe. Podílel se na projektech hromadného propouštění a outplacementu. Připravuje audity pracovních řádů, vnitřní mzdové a ostatní předpisy a vzory v oblasti personalistiky. Od roku 1991 se pohybuje v oblasti pracovního práva a personalistiky, v níž mimo jiné byl podnikovým právníkem a HR managerem výrobního závodu se 700 zaměstnanci společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde na Katedře veřejných financí získala v roce 2014 titul Ph.D. a obhájila disertační práci (Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem). Marketingu a financím se věnuje již 10 let, pracovala na pozici produktového manažera v České spořitelně a Komerční bance, kde získala praktické zkušenosti v oblasti marketingové komunikace, vývoje a řízení produktového portfolia. Účastnila se projektu zavedení čipové technologie na platební karty Visa a MasterCard v České republice. Nyní působí na Českém vysokém učení technickém v Praze.

JUDr. Pavel Kiršner
JUDr. Pavel Kiršner

JUDr. Pavel Kiršner je samostatným advokátem zapsaným u České advokátní komory. Vystudoval na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor právo, kde absolvoval i rigorózní studium a zkoušku. Studium úspěšně ukončil s červeným diplomem. Rigorózní zkoušku složil z pozemkového vlastnictví, následně absolvoval advokátní zkoušku s vyznamenáním. Jeho dosavadní praxe je generální se zaměřením na spornou agendu a trestní právo.

Ing. Marie Koblihová
Ing. Marie Koblihová

Ing. Marie Koblihová je odbornou lektorkou v oboru hotelnictví a gastronomie. Je absolventkou Vysoké školy hotelové v Praze, kde studovala obor hotelnictví a lázeňství. Již při studiu získala rozsáhlou praxi v oblasti cateringu, navíc má za sebou bohatou zahraniční zkušenost z Irska, Anglie či Mexika. Za jednu z největších zkušeností považuje spolupráci s Gordonem Ramsym v roce, kdy pro pražský hotel Hilton získal michelinskou hvězdu. V Mexiku si osvojila otevřenost, vřelost a vstřícnost, která působí na zákazníky i zaměstnance jako neobyčejné kouzlo. V Londýně se z řadové pozice obsluhy v typické britské restauraci stala vedoucí směny a posléze vedoucí celé restaurace. V současné době se věnuje zvyšování kvality hotelových a restauračních služeb, pohybuje se ve vzdělávání pracovníků hotelů a restaurací v rámci České republiky. Jako příklad může sloužit exkluzivní hotel Augustiniánský dům v Luhačovicích. V rámci školení se zabývá jak měkkými, tak tvrdými dovednostmi. Svým „posluchačům“ se snaží předávat jednoduché pravidlo: pro každé zařízení je důležité produkovat zisk. Díky spokojeným zákazníkům ho lze generovat v každém zařízení. Tajemstvím úspěchu je komunikace a budování vztahu se zákazníkem, perfektní znalost vlastního zařízení, jeho předností a umění prodat. Základem je aktivní prodej a použití principů upsellingu a crossellingu. To vše navíc vyžaduje precizní organizaci a týmovou spolupráci. Žije podle hesla: „If you can dream it, you can do it“.

Mgr. Jiří Kocich, MBA
Mgr. Jiří Kocich, MBA

Mgr. Jiří Kocich, MBA působí jako konzultant a lektor v oblasti strategického marketingu, managementu a řízení lidského kapitálu. Je výkonným ředitelem společnosti ABATON consulting s.r.o., jež je poradenským centrem zaměřeným na zvyšování výkonu obchodních a marketingových struktur klientů. V současné době se specializuje především na zvyšování výkonu obchodních a marketingových oddělení, tvorbu strategických řešení a marketingových taktických aplikací, parametrizaci salesových struktur a supervitalizaci na bázi CRM - CVM (Customer Value Management). Více než patnáct let působí Jiří Kocich v privátních i nadnárodních společnostech, kde se především věnuje vedení obchodních týmů, vytváření, implementaci marketingových strategií a PMS (Performance Management Systems). Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottingham Trent University UK.

Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.
Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.

Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. má bohaté zkušenosti z oblasti personálního managementu. Během své kariéry působil šest let jako HR Business Partner v české firmě orientující se na oblast ecommerce. Nyní vyučuje na VUT v Brně na podnikatelské fakultě a na European School of Business & Management v programu MBA, kde studentům předává své cenné zkušenosti z personálního managementu. Štěpán Konečný je absolventem jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity se specializací na Psychologii organizace a řízení. Zde v roce 2010 rovněž získal doktorský titul ve specializaci Obecná psychologie. V rámci své akademické činnosti spolupracoval na několika výzkumech GAČR (např. Důvěra v procesu jednání v interpersonálních situacích), či na projektech Ministerstva vnitra.

Ing. Roman Kořán
Ing. Roman Kořán

Ing. Roman Kořán vystudoval Vysokou školu podnikání v Ostravě, a to v oboru Ekonomie a Management, kde se také věnoval studiu andragogiky a psychologie. Od roku 1990 soukromě podniká převážně v oblastech managementu, vzdělávání, PR, reklamy, marketingu a své znalosti využil také při práci jako tiskový mluvčí města Mariánské Lázně. V letech 2009-2014 vyučoval na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze, kde přednášel předměty z oblasti Managementu, Marketingu, Řízení lidských zdrojů, Komunikace a Inovací. V roce 2010 navázal mezinárodní spolupráci s Vysokou školou ESMA Barcelona, která má pobočku v ČR – Manažerská fakulta Czech management institute. Zde, v rámci studijního programu MBA, přednáší Marketing, Management, Mezinárodní management a Management organizačních struktur. Již několik let spolupracuje s Manažerským institutem, Českou manažerskou asociací, Českým institutem pro franchising (CIFRA). Je také absolventem Rozvojového programu CERTIFIKOVANÝ LEKTOR / TRENÉR společnosti SMARTER Training & Consulting.

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. se zabývá ekonomikou zdravotnictví, studiem zdravotních systémů a jejich reformami – v této oblasti obhájila na Masarykově univerzitě doktorskou práci. Část magisterského studia absolvovala ve Francii, kde získala stáž v Radě Evropy (odbor Veřejného zdravotnictví). V současné době působí jako odborná asistentka na Katedře veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a na Katedře biomedicínské techniky na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Působila v dozorčí radě zdravotní pojišťovny.

Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Ing. Jan Krajíček, Ph.D. získal doktorát v oboru finance na Masarykově univerzitě, kde od roku 2007 trvale působí na katedře financí Ekonomicko-správní fakulty. Ve výuce se specializuje na bankovnictví, zejména Ekonomiku a řízení bank a Corporate banking. Kromě teorie disponuje i rozsáhlými praktickými zkušenostmi, které získal ve svém předchozím působení v bankovním sektoru a jako firemní finanční poradce. V bankovním sektoru zastával nejrůznější pozice od analytika po prokuristu zahraniční banky. Teoretické a praktické zkušenosti využívá kromě přednáškové a výzkumné práce na mateřské univerzitě i na přednáškách na Ekonomické univerzitě v Bratislavě a Hochschule Bochum – Bochum University of Applied Sciences. Působí současně jako znalec se specializací na bankovnictví. Výsledky své odborné práce prezentuje na mezinárodních vědeckých konferencích, zařazených do databáze Clarivate Analytics (Web of Science).

Mgr. Dagmar Krhůtková
Mgr. Dagmar Krhůtková

Mgr. Dagmar Krhůtková je majitelkou byznys agentury True Blue Agency, s.r.o., která poskytuje odborné konzultace i komplexní marketingové služby pro klienty z různých odvětví. Zaměřuje se také na lektorskou činnost a zprostředkovává studentům zkušenosti z praxe, a to jak z vlastní reklamní agentury, tak i z marketingových oddělení firem, v nichž v minulosti působila. Jedná se o společnosti Telefónica Czech Republic, UniCredit Leasing, Office Depot a Hannah. Velký prostor dává případovým studiím a rozborům lokálních i světových reklamních kampaní. V posledních letech se specializuje zejména na způsoby moderní komunikace a techniky nízkonákladového marketingu.

Bc. Václav Kučera
Bc. Václav Kučera

Bc. Václav Kučera vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Daně a finanční kontrola. Poté se pustil do obchodování akcií, aby nakonec zakotvil v roce 2009 u předního českého obchodníka s cennými papíry, který se specializuje na obchodování komodit. Od roku 2010 zastával funkci hlavního makléře společnosti, nyní má na starosti externí distribuci produktů společnosti. Je vedoucím derivátového oddělení a podílí se rovněž na fungování jedné ze strategií asset managementu. Je držitelem všech makléřských zkoušek vydávaných Českou asociací obchodníků s cennými papíry (Osoba jednající se zákazníky, Investiční makléř, Správce portfolia, Investiční poradce, Deriváty).

Ing. Lenka Lamešová
Ing. Lenka Lamešová

Ing. Lenka Lamešová má mnohaleté zkušenosti v lektorské, manažerské i poradenské oblasti. Více jak 10 let zastávala vysoké manažerské pozice, byla výkonnou ředitelkou Fondu ohrožených dětí v Praze, ředitelkou cestovní agentury a ředitelkou soukromé anglické základní školy. Její specializací v oblasti vzdělávání dospělých jsou manažerské dovednosti a leadership. V poradenské a koučovací praxi se věnuje osobnímu rozvoji klientů, především komunikaci, zvládání emocí a konfliktních situací, zvládání stresu, typologii osobnosti, sebepoznávání, time managementu, stress managementu a personalistice. Lenka Lamešová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Odborné vzdělání si pak dále doplnila pedagogickým a psychologickým studiem, jehož poznatky uplatňuje především formou soukromého vzdělávání a odborných konzultací.

Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.

Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt. se ve své profesní praxi zabývá oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol podle metodologie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000. Má za sebou více jak dvacet let práce pro mezinárodní firmy (British Airways, Johnson & Johnson, Accenture, KPMG) a během svého působení v oblasti řízení rizik několikrát implementoval komplexní systémy interních kontrol v místních pobočkách zahraničních společností (T Mobile, SAP, ABB) a vedl testovací a certifikační projekty spojené s oblastí SOX404/COSO. Od roku 2013 pracuje jako IT Quality Manager v místním zastoupení švýcarské společnosti Datalynx. Kromě toho se zabývá nezávislou poradenskou a lektorskou činností. Roman vystudoval VŠE a Open University Business School a absolvoval jednosemestrální kurs na George Washington University.

Ing. Mgr. Radka Loja
Ing. Mgr. Radka Loja

Ing. Mgr. Radka Loja v současné době vede komplexní kurzy osobního rozvoje, věnuje se individuálnímu psychologickému poradenství a koučinku. Za svůj život prošla různými obory a získala tak mnoho praktických zkušeností s lidmi a s firemním prostředím. Byla také statutární auditorkou a pracovala ve společnostech PriceWaterhouseCoopers a Ernst & Young. Radka vystudovala fakultu elektrotechnickou na ČVUT a jednooborovou psychologii na FF UPOL. Publikuje články např. na forbes.cz, psychologie.cz. Je spoluautorkou knihy „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“, která vyšla v nakladatelství GRADA a autorkou on-line kurzů „Emoce pod kontrolou“ na vzdělávacím portálu SEDUO. Provozuje úspěšný web osobního rozvoje www.mindtrix.cz.

Ing. Marcela Makarová

Ing. Marcela Makarová působí v současnosti jako lektor, poradce a kouč v oblasti managementu, řízení lidských zdrojů a osobního a týmového rozvoje. V oblasti lidských zdrojů a managementu se pohybuje již od roku 1993. Prošla několika pozicemi v podnikatelské i veřejné správě. Zabývala se cíleným vzděláváním zaměstnanců, nastavováním motivačních systému hodnocení a odměňování zaměstnanců, zaváděla rozvojové a motivační aktivity, řídila personální marketing, výběr a adaptaci nových zaměstnanců, účastnila se výběru nových zaměstnanců, do její působnosti spadala i komunikace s vnitřní i vnější veřejností, řídila celou oblast personalistiky ve firmě i ve veřejné správě. Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. Absolvovala řadu znalostních a výcvikových kurzů.

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA
PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA je absolventem Českého vysokého učení technického – fakulty strojního inženýrství a studia programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. V dalším studiu se věnoval především psychologii a sociologii se zaměřením na řízení lidských zdrojů a získal titul doktora filozofie. Věnoval se problematice strategického managementu a ukončil studium v programu DBA. Disertační práci z oblasti výzkumu analytických nástrojů pro rozhodovací procesy obhájil v roce 2019 a získal titul Ph.D. Nyní si své teoretické znalosti obohacuje dalším studiem v oboru řízení a ekonomiky podniku. Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v TOP managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele. Je autorem řady e-learningových kurzů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, spoluautorem monografie, autorem řady odborných článků a příspěvků, působil jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství. V současné době se kromě lektorské činnosti na vysokých školách a přípravy studijních programů MBA, zabývá ještě poradenskou a konzultační činností pro podnikovou sféru a státní správu, koučinkem manažerů a činnostmi souvisejícími s řízením podniků.

Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.
Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.

Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. je absolventkou III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studijního programu Zdravotní vědy a oboru Řízení lidských zdrojů studijního programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. Ekonomické vzdělání získala absolvováním inženýrského studijního programu Řízení podniku a podniková ekonomika na Vysoké škole finanční a správní. V současné době studuje doktorský studijní program na Fakultě ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni, dizertační téma: Metoda výpočtu financování velkých zdravotnických zařízení. Celý profesní život působí v manažerských pozicích v oblasti zdravotnictví, posledních 10 let pak na pozici náměstka ředitele Fakultní nemocnice Plzeň. Dlouhodobě se podílí na specializační i kvalifikační přípravě zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociální sféře, má bohaté zkušenosti s přípravou e-learningových kurzů, přípravou a realizací vzdělávacích i dotačních programů v oblasti zdravotní a sociální péče.

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA
Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA začal působit v pojišťovnictví na počátku devadesátých let jako ředitel marketingu Allianz pojišťovny, a. s. V letech 1995 – 2006 pak pracoval jako generální tajemník České asociace pojišťoven (ČAP) a od června 2006 do konce června 2014 zastával v sekretariátu ČAP pozici specialisty v oblasti legislativy, práva a analýz. V období 1995 – 2006 byl předsedou redakční rady časopisu Pojistný obzor a od roku 1997 doposud je předsedou redakčního kruhu časopisu Pojistné rozpravy. V obou časopisech zveřejnil dohromady 175 odborných článků a desítky dalších v jiných časopisech. Je spoluautorem anglicko-českého a česko-anglického slovníku k pojišťovnictví i některých odborných publikací, například k životnímu pojištění a prevenci povodní. Jako autor vytvořil mimo jiné elektronickou encyklopedii pojišťovnictví a elektronické výkladové pojišťovací slovníky: anglicko-český a německo-český (viz www.cap.cz). V lednu 2015 byla vydána jeho publikace „Regulace pojišťovnictví v EU“, v září 2015 publikace „Pojišťovnictví v globálním prostředí“ a v dubnu 2016 „Marketing v pojišťovnictví“. Jako externí lektor přednášel na některých českých vysokých školách a v této činnosti pokračuje se zaměřením zejména na evropskou integraci.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofické fakulty v oboru Řízení lidských zdrojů a andragogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 20 let se pohybuje v automobilovém průmyslu na pozicích spjatých s oblastí personálního řízení. Již 9 let působí na top manažerských pozicích, v současné době ve společnosti TRW Carr, s.r.o. na pozici HR manažer. Má bohaté zkušenosti s řízením a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem a koučováním talentů, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Řídí se mottem: „Žij a nech žít…“.

Mgr. Josef Neufus
Mgr. Josef Neufus

Mgr. Josef Neufus se celý svůj profesní život pohybuje v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Profesionální kariéru začal v hotelu InterContinental Praha, kde působil 16 let v různých pracovních pozicích. Zahraniční pracovní zkušenosti získal ve Španělsku, Rakousku, Velké Británii a Egyptě. Téměř dvacet let se věnuje přednáškové a lektorské činnosti a současně poskytování poradenských služeb v oboru cestovního ruchu a hotelnictví. V letech 2010 – 2011 působil jako poradce pro otázky cestovního ruchu při Magistrátu hl. m. Prahy. Dále působil také jako obchodně provozní ředitel OREA Hotels, generální ředitel hotelu Voroněž v Brně, Franchise Services Manager v Days Hotel, Development Manager pro Falkensteiner Hotels and Resorts, generální ředitel hotelu Thermal v Karlových Varech a výkonný ředitel Hilton Pyramids Golf Resort v egyptské Káhiře. V roce 2014 založil Institut hotelnictví a gastronomie a je jednatelem Střední školy hotelnictví a gastronomie International. Od dubna 2017 je jednatelem a společníkem v Twisted Palms Lodge & Restaurant na Zanzibaru, od listopadu téhož roku zastává pozici „Hotel Portfolio Manager" ve společnosti CEFC Group (Europe) Company, a.s. Dále je od června 2018 hlavním manažerem v Le Palais Art Hotel v Praze. Vedle řady krátkodobých odborných kurzů a seminářů v ČR i v zahraničí absolvoval v roce 2002 vzdělávací program k aplikování systému TQM podle EFQM (European Foundation for Quality Management). Je absolventem mezinárodního vzdělávacího programu Washington State University v oboru Management mezinárodního cestovního ruchu a magisterského programu na katedře Kulturní antropologie FF UK.

Ing. Štěpán Onder, Ph.D.
Ing. Štěpán Onder, Ph.D.

Ing. Štěpán Onder, Ph.D. vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získal doktorandské vzdělání v oboru Finance. Externě působí jako lektor v oblasti řízení rizik se specializací na řízení rizik pojišťoven. Štěpán má mnohaleté praktické zkušenosti s řízením rizik z bank, pojišťoven, splátkových společností z různých rolí řízení rizik (úvěrové riziko korporátní, operační riziko, ALM a tržní riziko, Basel II, Solvency II, Basel III, riziko likvidity, retailové úvěrové riziko) a to jak z pozic analytických, tak pozic vrcholově manažerských a strategických. Lektor má také zkušenosti z manažerského poradenství (Big 4) a rovněž působil jako poradce subkontraktor v projektech řízení rizik finančních institucí. Působí rovněž jako řečník v tematice řízení rizik na různých konferencích a fórech a také má rozsáhlou publikační aktivitu.

Filip Ondruš, MBA
Filip Ondruš, MBA

Filip Ondruš, MBA získával své obchodní a manažerské zkušenosti postupně již od ukončení studia střední průmyslové školy. Sedm let působil v nadnárodní společnosti jako ředitel pobočky s více než sto zaměstnanci, po ročním studiu a pobytu v zahraničí změnil obor a začal působit v oblasti prodeje nemovitostí se specializací na rezidenční developerské projekty. Od roku 2010 působil na centrále zahraniční franšízingové společnosti jako trenér a lektor obchodníků a také jako lektor majitelů franšíz a vedoucích kanceláří v oblasti time management a motivace. Nyní se věnuje převážně lektorské a poradenské činnosti v oblasti osobního a profesního rozvoje a zaměřuje se na vzdělávání manažerů, kteří potřebují zvládat základní techniky vedení lidí a budování manažerského postoje, bez ohledu na to, zdali na manažerské pozici právě začínají, nebo již mají praxi. Manažeři, team lídři či vedoucí skupin oceňují nejen teoretické znalosti, ale také jeho vlastní zkušenosti podložené dlouhodobou a stále trvající praxí na manažerské a zároveň obchodní pozici.

Mgr. František Paikrt
Mgr. František Paikrt

Mgr. František Paikrt vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde po jejím absolvování působil jako externista na Katedře matematiky a ICT. Absolvoval také stáž v St Martin's College - Ambleside. V roce 2011 přijal nabídku společnosti Tesco stores ČR a.s. a stal se Oblastním specialistou vzdělávání a rozvoje. Jeho zodpovědností byla organizace a realizace školení středního managementu společnosti v rámci měkkých dovedností, organizace a realizace assessment center, development center a též hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců. Nyní působí jako freelance trenér, lektor a konzultant. Aktivně školí a podílí se na přípravě vzdělávacích programů a školících materiálů. Jeho doménou je Proces řízení změny, Situační vedení lidí, Emoční inteligence a zvládání konfliktních situací, Komunikace, Argumentace, Obchodní dovednosti a Kompetenční modely v oblasti AC/DC. Jeho hlavním business partnerem je Apple Inc. - kde působí jako Apple Certified Sales Trainer pro ČR a SR a od 1.1.2017 také jako APR Retail Development Manager pro ČR a SR.

Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Ing. Marcela Papalová, Ph.D.

Ing. Marcela Papalová, Ph.D. absolvovala externí doktorandské studium na VŠB-TU v Ostravě ve studijním programu Ekonomika a management. Od roku 1992 pracuje na této univerzitě jako odborná asistentka na katedře managementu. Mezi lety 2012 – 2015 byla členkou výzkumných týmů zabývajících se modelováním ekonomickým a finančních procesů a také tvorbou modelu strategického plánu zaměřeného na optimalizace výrobního procesu. Je členkou WACRA (World Association for Case Method Research & Application) a také členkou České ekonomické společnosti. Ve svém profesním životě se věnuje hlavně oblasti strategického managementu, krizové komunikace a také řízení malých a středních podniků.

PhDr. Jitka Patríková
PhDr. Jitka Patríková

PhDr. Jitka Patríková pracuje v současné době jako nezávislý konzultant, trenér a kouč pro české i nadnárodní společnosti v oblastech managementu, prodeje, služeb zákazníkům, rozvoje lidského potenciálu, tréninku trenérů a koučů. Je členem mezinárodní asociace koučů ICF. Vystudovala Filozofickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze, obor Výchova a vzdělávání dospělých (Andragogika). Je absolventkou programu akreditovaného mezinárodní federací koučů (ICF) The Art and Science of Coaching, Erickson College (2008). Své odborné znalosti rozvíjela absolvováním dalších mezinárodních vzdělávacích programů: Certificate in Training Practice – CIPD (2000), tréninkové akademie pro trenéry DOOR Training Int. Consultative Selling Process (1997), mezinárodního akreditovaného programu IATA - Customer Service (1994). Praktické zkušenosti získala několikaletým působením v zákaznickém servisu, v prodeji a při vedení lidí ve společnostech ČSA a Eurotel. Od roku 2001 navrhuje a realizuje rozvojové programy pro společnosti se širokým spektrem zaměření (Telefónica, Bayer CropScience, Microsoft, American Express, Nestlé, Škofin…).

MUDr. Jana Peclová
MUDr. Jana Peclová

MUDr. Jana Peclová vystudovala psychiatrii na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je držitelkou mezinárodního certifikátu z kognitivně behaviorální psychoterapie. Pracovala jako psychiatrička, lektorka, projektová manažerka a ředitelka personální divize maloobchodní společnosti. V současné době se věnuje individuálnímu vzdělávání a koučování manažerů. Svým klientům pomáhá zorientovat se v nových situacích a naučit se jak měnit svoje postoje a chování.

Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D
Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D

Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze obor management a Nottingham Business school obor ekonomie a právo. Doktorát získal na Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy university. Zabývá se měřením výkonnosti ve veřejném sektoru a veřejnými zakázkami. Kromě akademického působení se pohybuje i v prostředí managementu soukromých firem a veřejných institucí. Je držitelem profesní kvalifikace certifikovaný účetní a six sigma green belt.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M.
JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

JUDr. Iva Podhorská, LL.M. vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a následně absolvovala postgraduální studium na Technické univerzitě v Drážďanech. V roce 2008 obhájila na Právnické fakultě Karlovy univerzity rigorozní práci na téma „Navracení protiprávní státní podpory z pohledu komunitárního práva“ a získala titul JUDr. Během své praxe působila v předních advokátních kancelářích v ČR i v zahraničí a je autorkou několika odborných článků především z oblasti obchodního práva. Iva Podhorská mluví plynně anglicky a německy a od roku 2009 je soudní tlumočnicí pro německý jazyk. Ve své praxi se zabývá především obchodním a smluvním právem. V současné době pracuje jako senior legal counsel pro významnou zahraniční společnost.

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. získal doktorát v oboru Management a ekonomika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně s prací nazvanou Model racionálního spotřebitelského chování pod vlivem faktorů iracionality (2012). V současné době působí na Fakultě managementu Vysoké škole ekonomické Praha a Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Jeho profesní orientace je zaměřená na marketing a management, marketingovou a sociální komunikaci, média a spotřebitelské chování. Je autorem či spoluautorem odborných publikací a článků zabývajících se managementem, marketingem, spotřebitelským chováním, public relations či mediální výchovou.

Ing. Jana Puhalová
Ing. Jana Puhalová

Ing. Jana Puhalová je lektorka, koučka, trenérka a konzultantka. V roce 2011 byla Asociací institucí vzdělávání dospělých zvolena „Lektorkou roku“. Na Technické univerzitě v Liberci vystudovala Systémové inženýrství a informatiku a pracovala jako systémový analytik a projektový manažer. Jako konzultantka se specializuje na mapování a nastavování interních procesů ve společnostech, analýzu interních informačních systémů a jejich výtěžnost. V rámci své lektorské činnosti má praktické zkušenosti se vzděláváním vrcholného i středního managementu, stejně jako s techniky a administrativními pracovníky. K jejím oblíbeným tématům patří trénink kognitivních funkcí, trénink interních lektorů, komunikace, prezentační dovednosti a projektový management. Jejím cílem je ukázat každému z trénovaných jeho skrytý potenciál a dodat mu tak velmi nenásilnou formou sebedůvěru v sebe sama.

Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE
Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE

Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE je dlouholetý pedagog, vystudovaný matematik se státní závěrečnou zkoušku z psychologie. V současné době působí jako ředitel základních a mateřských škol. Celý život se zajímá o soft skills, které nakonec vystudoval právě na European School of Business & Management. Jelikož měl stále potřebu a chuť dalšího seberozvoje, absolvoval také studium etikety a společenského chování u dr. Ladislava Špačka a v neposlední řadě i rétoriku u doc. Jana Přeučila. Jeho motto je následující: „Baví mě vést lidi, pracovat s nimi a pomáhat tak ostatním, aby se i oni zlepšili v tomto oboru.“

Mgr. Valery Senichev, Ph.D.
Mgr. Valery Senichev, Ph.D.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D. je psycholog, poradce a jeden z autorů evropského vzdělávacího certifikačního programu ECQA Diversity Manager. Věnuje se otázkám kariéry, profesního rozvoje a smysluplné práce. Je spoluzakladatelem platformy Educamp.cz, zaměřené na poskytování konzultací a školení v oblasti profesního rozvoje, talent managementu, řízení kariéry a sebemotivace. Jeho specializací jsou Future Skills a práce s diverzitou. Je absolventem genderových studií a psychologie na Masarykově univerzitě, je také absolventem ekonomie a managementu v doktorském programu na VUT v Brně. Absolvoval 3 zahraniční výměnné pobyty v oblasti expat management, CSR a diversity managementu. Rád se podílí na aktivitách a konferencích na téma budoucnosti práce a Future Skills, příkladem je dvoudenní událost Future Port Prague.

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA
JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA se specializuje na daňové právo České i Slovenské republiky, zejména na mezinárodní zdanění a daňové spory. Další oblastí zájmu je právo Evropské unie, trestní právo a právo nemovitostí. Je advokátkou zapsanou u České i Slovenské advokátní komory. V soutěži Daňař & daňová firma roku byla zvolena „Daňovou hvězdou“ pro mezinárodní daně v letech 2011, 2015 a 2016 a zároveň byla v letech 2011, 2014, 2015 a 2016 zařazena do „Daňové kanceláře snů“. Je členem International Fiscal Association (IFA), přičemž byla jmenována národním zpravodajem za Českou republiku pro roky 2013, 2014 a 2015.

Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda
Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda

Vojtěch Svoboda se na seminářích a workshopech, které vede, zaměřuje na manažerský rozvoj a práci spojenou s oblastí řízení, dále pak komunikaci, prezentaci, sebeprezentaci a témata obrany proti iracionální a manipulativní komunikaci. Tréninky staví na sebepoznávání jednotlivých účastníků či skupin. Vystudoval Vysokou školu báňskou Ostrava obor hornické inženýrství a enviromentální řízení. Následně si dalším vysokoškolským studiem doplnil vzdělání v oblasti řízení lidských zdrojů a andragogiky. Je absolventem mnoha certifikačních programů a držitelem certifikací v oblasti mediace a psychometrických metod, např. Hoganova diagnostika, Sociomapování týmů (týmová dynamika) atp. Dále absolvoval certifikace modulů HR řízení či metody Core Quadrants® (přímo u autora Daniela Offmana). Působil v energetickém průmyslu, kde získal své praktické zkušenosti, dále pak jako výkonný ředitel v personální společnosti zaměřené na výběr zaměstnanců středního a vyššího managementu. Má dlouhodobé zkušenosti s firemním vzděláváním jak v malých a středních firmách, tak v korporátním sektoru. Jedenáct let pracoval ve společnosti ČEZ, a.s. Zde se podílel na rozvoji zaměstnanců výkonové i manažerské úrovně (semináře, workshopy, tréninkové moduly a designování specifických rozvojových aktivit). Nyní působí jako konzultant, metodik a lektor pro oblast rozvoje zaměstnanců. Aktivně designuje projekty spojené s oblastí rozvoje konkrétních skupin či projekty, jejichž cílem je nastavení personální a rozvojové politiky ve společnostech. Osobnostnímu rozvoji zaměstnanců se intenzivně věnuje přes 15 let.

PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.
PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.

PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci postgraduálního studia se věnovala fonetickému výzkumu v oblasti forenzní fonetiky – identifikace mluvčích. V roce 1994 se stala vysokoškolským pedagogem na Univerzitě Karlově v Praze. V současné době externě spolupracuje se soukromými VŠ jako vedoucí seminářů rétoriky a komunikačních dovedností. Působí dále jako soukromý soudní znalec v oblasti audioexpertiz – fonoskopie (identifikace mluvčího). V oblasti soukromého sektoru se téměř dvacet let věnuje především konzultační a poradenské činnosti v oblasti problematiky jazykové komunikace: kultura mluveného projevu a veřejných vystoupení, prezentační dovednosti, argumentace a techniky vyjednávání, krizová komunikace a mezikulturní komunikace ve světě podnikání.

Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.
Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. je absolventem Západočeské Univerzity - obor Jaderně energetická zařízení, Open University a řady tuzemských i zahraničních kurzů a seminářů. Pracoval jako Manažer projektů pro střední Evropu v AGA GmbH. v Rakousku, jako ředitel společnosti AGA GAS Čechy a poté jako obchodní ředitel AGA GAS Česká Republika. V roce 2001 uvedl na český trh francouzskou společnost Air Liquide, kde následně působil jako obchodní ředitel. Air Liquide je světovou jedničkou v oblasti výroby technických plynů a aplikačních technologií. Od roku 2012 se věnuje jen výuce, přednáškové a konzultační činnosti, kde zúročuje své bohaté praktické zkušenosti z práce se zákazníky, v obchodu a v řízení společností. Externě spolupracuje s významnými konzultačními firmami v ČR. Působil např. jako manažer tvorby a implementace projektu CRM v ČEZ, a.s. Působí i jako poradce nebo lektor výcviku KCM, systému péče o zákazníka, výcviku obchodních dovedností apod. pro některé společnosti na českém trhu. Několik let působil též jako lektor Open University v oboru řízení vztahů se zákazníky. Od roku 2006 vyučuje na Vysoké škole finanční a správní v Praze předměty Řízení vztahů se zákazníky a Marketing. Vede a oponuje každým rokem desítky bakalářských a diplomových prací studentů. Od roku 2014 působí jako vyučující také na European School of Business & Management. Je autorem řady publikací, odborných knih, vysokoškolských skript, distančních studijních opor a mnoha příspěvků s tématikou řízení vztahů se zákazníky, úloha a funkce KCM.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Současně působí jako konzultant a expert pro firemní sféru.

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA
Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA má mnohaleté zkušenosti jako lektorka v oblasti firemní strategie, manažerských dovedností, obchodních a prezentačních dovedností, projektového řízení, komunikace a osobní efektivity. Je také poradkyní pro oblast rozvoje lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků. Od roku 2006 je odbornou asistentkou na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., kde vyučuje management. Získala certifikát za odbornou pedagogickou činnosti při výuce aplikované ekonomie a je certifikovanou hodnotitelkou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. působí v současné době na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a další. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice. Absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

JUDr. Petr Šťastný
JUDr. Petr Šťastný

JUDr. Petr Šťastný je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích působil jako právník a posléze jako vedoucí pracovník právního oddělení zahraničního pojišťovacího koncernu. Zde získal cenné zkušenosti z oblasti pojišťovnictví, financí, obchodního i občanského práva a též manažerské dovednosti. Nyní působí v advokacii, kde se jako samostatný advokát věnuje právní praxi s akcentem zejména na agendu obchodních závazkových vztahů a obhajobu v trestním řízení, včetně obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému byl po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky na Univerzitě Karlově v Praze, katedře trestního práva, udělen akademický titul doktora práv (JUDr.).

Mgr. Tomáš Tatranský
Mgr. Tomáš Tatranský

Mgr. Tomáš Tatranský je absolventem Filozofické fakulty UK v Praze a řady kurzů a stipendijních pobytů v ČR i v zahraničí, mimo jiné na Graduate School for Social Research při Polské akademii věd ve Varšavě. Od roku 2009 působí především jako nezávislý lektor a publicista, v posledních letech se zaměřuje na vedení kurzů investování na burze, v nichž propojuje teoretické znalosti s praktickým know-how. Ve svém volném čase se věnuje zejména rodině, cestování a komunální politice.

Mgr. Zdenka Tmějová
Mgr. Zdenka Tmějová

Mgr. Zdenka Tmějová je absolventkou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je certifikovanou terapeutkou, koučkou, mediátorkou a lektorkou. Zaměřuje se na lidský potenciál a jeho využití. Specializuje se na témata zvyšování psychické odolnosti, emocionální stability, stability osobnosti, mentálního tréninku, sebedůvěry, sebeúcty a autentičnosti. Vede tréninky paměti, emoční inteligence, work-life balance, psychické odolnosti, typologie osobnosti, syndromu vyhoření a zvládání stresu, asertivity a obrany proti manipulaci. Mnoholeté zkušenosti má s přípravou a realizací development center a individuální diagnostikou.

Ing. Jiří Tuvora, Ph.D.
Ing. Jiří Tuvora, Ph.D.

Ing. Jiří Tuvora, Ph.D. je absolventem Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci, na které ukončil doktorské studium v oboru Organizace a řízení podniku. V letech 1999 až 2006 působil v oblasti asset managementu a investičního bankovnictví, dále pak ve skupině PPF, kde měl na starost penetraci České pojišťovny na nové trhy (Kazachstán, Bělorusko). Vzdělávání se dále věnoval v rámci množství kurzů u nás i v zahraničí a následně se začal specializovat na management spojený s restrukturalizačními projekty a oceňováním v oblasti podniků, cenných papírů, investic, projektů a nemovitostí. V posledních letech působil jako restrukturalizační manažer ve finanční instituci a jako M&A konzultant.

Mgr. Petra Uhlíková, PCC
Mgr. Petra Uhlíková, PCC

Mgr. Petra Uhlíková, PCC se oblasti rozvoje dospělých věnuje od roku 1995. Zaměřuje se především na manažerské dovednosti a leadership. Při rozvoji potenciálu manažerů využívá rovněž koučování (od roku 1997). Ke spolupráci kouče s klientem přistupuje jako k partnerství vznikajícímu za účelem plánování a realizace změn, pro které se klient rozhodl. Petra je certifikovaným koučem u ICF (PCC level) a Erickson College Vancouver (Erickson Professional Certified Coach). Je spoluautorkou a trenérkou vzdělávacích koučovacích programů Growth Point (např. Integrální leadership, Kaleidoskop Spirální dynamiky, Od managementu k leadershipu, Specifický výcvik koučů, Interní koučink, Manager as a Coach). Působí rovněž v roli mentora manažerů (soft skills, plánování a realizace změn, hodnoty, hodnotové systémy) a koučů.

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.
Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. působí více než 15 let jako konzultant/lektor/mentor v oblasti LEAN, SIX SIGMA, KAIZEN, procesního a projektového řízení převážně ve výrobních společnostech např. Madeta, TRW Carr, ITW Pronovia, Bel Sýry Česko. Společně se vzestupem zájmu o zlepšování a zjednodušování procesů začala pracovat pro celou řadu dalších společností (O2, Olympus, Česká spořitelna, Cofidis). Všechny projekty měly společné rysy: dát lidem příležitost podílet se na zlepšování, zjednodušování a odstraňování plýtvání. Podpořit jejich kreativitu, týmovou spolupráci, vnitřní motivaci. A především - předat jim metodiku a nástroje, aby dále byli nezávislí na externí spolupráci a měli vše ve vlastních rukou. Je nadšená novými přístupy práce s lidmi, pracuje s jejich vnitřní motivací, využívá agilní techniky v managementu. Podporuje implementaci Průmyslu 4.0 do společností, pomáhá měnit zastaralé procesy, přístupy. Preferuje zážitkovou pedagogiku v oblasti vzdělávání a účastníci si tak mají příležitost nové znalosti a dovednosti sami vyzkoušet a zafixovat. Pro svá školení proto vytváří business simulace, ve kterých si účastníci sami vyzkouší a ověří, co všechno dokáží. Její motto je: „Chcete-li mít jiné výsledky, dělejte věci jinak!“. Absolvovala Katedru matematických metod na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Managerskou praxi získala ve společnosti Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi. Vyučuje management na MÚVS ČVUT v Praze.

Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.
Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.

Ing. Radka Vaníčková, Ph.D. se specializuje na personalistiku v projektovém řízení, zejména v oblasti profesního růstu a rozvoje, týmové spolupráce a individuálního koučinku. V rámci profesní praxe působí již jedenáctým rokem v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů ve výrobních podnicích a společnostech, ve vzdělávacích, konzultačních a poradenských institucích a personálních agenturách, v oblastech rozvoje a růstu, vzdělávání (andragogiky) a pedagogiky. V profesní praxi uplatňuje odborné znalosti, zkušenosti a praktické dovednosti z oblasti řízení lidských zdrojů a personalistiky, podnikového managementu, aplikované ekonomiky, procesního a projektového řízení zejména u neinvestičních projektů podporovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Je autorkou studijních skript pod názvem: Projekt 2 – Regionální individuální projekt „Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji“, spoluautorkou knižního titulu „Personální management“ a „Pracovní právo“. Taktéž se věnuje z pozice zahraničního partnera projektu VEGA: Analýza stupňa implementácie projektového riadenia do spoločností výrobného a nevýrobného sektora Slovenskej republiky multikulturní a přeshraniční spolupráci.

Mgr. Michaela Velechovská
Mgr. Michaela Velechovská

Mgr. Michaela Velechovská je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, obor Osobnostně sociální výchova a pedagogicko–psychologické poradenství. V současné době působí jako doktorand na Pedagogické katedře Univerzity Karlovy. Již osm let je lektorkou osobnostně zaměřených seminářů, jak pro firmy i veřejnost, tak pro školský sektor. Mezi témata, kterým se věnuje, patří emoční inteligence a její využití ve firemní praxi, psychologický systém enneagram, týmová spolupráce, komunikace, řešení konfliktů, facilitace a práce s dětmi. Vzdělání v této oblasti získala převážně v zahraničí a vzdělání si stále doplňuje. V současné době vede pátým rokem vzdělávací společnost.

JUDr. Barbora Vráblová, MA
JUDr. Barbora Vráblová, MA

JUDr. Barbora Vráblová, MA se dlouhodobě zabývá zdravotnickým právem. Pracuje v advokátní kanceláři Mgr. MUDr. Dagmar Záleská specializující se na tuto oblast. Zdravotnické právo přednáší na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pod Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Ve své vědecké činnosti se věnuje etickým a právním otázkám v závěru života, zejména etickým a právním otázkám poskytování paliativní péče.

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, advokátka, členka právního týmu České lékařské komory, vystudovala právnickou i lékařskou fakultu, po několika letech působení v lékařské profesi pracuje od roku 2004 jako právník se zaměřením na zdravotnické právo. Od roku 2005 je členem právního týmu právní kanceláře České lékařské komory a od roku 2011 je advokátkou a provozuje advokátní praxi. Zaměřuje se na zastupování poskytovatelů zdravotních služeb při řešení sporů o náhradu škody na zdraví a na právní problematiku úhrad zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, kdy zastupuje poskytovatele zdravotních služeb ve sporech se zdravotními pojišťovnami. Pravidelně publikuje a přednáší, jak v rámci projektu Univerzity medicínského práva ČLK, tak na žádost nejrůznějších subjektů.

PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA
PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA

PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA je akreditovaný trenér, kouč a konzultant managementu. Je absolventem programů Trenér trenérů, Teambuilding, Projektový management, Livemanagement a motivace či Koučing. Vystudoval Ekonomickou fakultu Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici v oboru Cestovní ruch a Řízení lidských zdrojů na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. Studium MBA v oblasti Project managementu absolvoval na zahraniční škole. V současnosti vede tréninky pro vícero slovenských a českých vzdělávacích institucí, spolupracuje se 2 zahraničními instituty zaměřenými na profesní vzdělávání MBA a s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Aktuálně zastává funkci výkonného ředitele Slovenského centra obstarávania, které je zaměřené na pomoc subjektům napojených na státní rozpočet. Působí také jako řešitel několika projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a jiných zahraničních finančních mechanismů. Je autorem řady odborných článků na témata projektový management, leadership, teambuilding či nákupní a pořizovací techniky.

Ing. Josef Zrůst, Ph.D.
Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

Ing. Josef Zrůst, Ph.D. v současnosti působí jako odborný asistent na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde zajišťuje výuku předmětů pro navazující magisterský stupeň studia a to konkrétně Manažerského rozhodování, Krizového managementu, Projektového managementu a Strategického managementu. Aktivně se podílí na několika výzkumných projektech a jako lektor vedl jednotlivé týmy studentů v rámci projektu MUNISS. Je autorem článků zabývajících se problematikou řízení rizik, krizového řízení, strategického rozhodování v odborných časopisech.