Specializace MBA

Master of Business Administration (MBA)

Specializace MBA Master of Business Administration (MBA)

Specializace MBA Leadership a soft skills

Specializace MBA Leadership a soft skills je zaměřena především na prakticky využitelné poznatky z oblasti řízení, které jsou pro výkon manažerských funkcí nezbytné. Cílem této specializace je studenty naučit nejen řídit, ale především vést - tedy pochopit, jak se stát správným lídrem a účinně motivovat své podřízené k co nejlepším výsledkům. Specializace se zaměřuje na rozvoj a nácvik tzv. soft skills, tedy organizačních, vůdčích a komunikačních schopností. Studenti se také naučí, jak přistupovat k řešení konfliktů, analytickému a komplexnímu myšlení, nebo schopnosti sebereflexe a zvyšování pracovní efektivity. Specializace MBA Leadership a soft skills obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: LeadershipMotivace a hodnocení zaměstnanců Psychologie pro manažery.

Číst více »
 

Specializace MBA Corporate management

Specializace MBA Corporate management prohlubuje problematiku managementu o další důležité oblasti, bez kterých se management při stanovování korporátní strategie, plánu a cílů neobejde. V této specializaci je kladen důraz na krizový management, který se velmi často opomíjí a v případě nepříznivého scénáře dochází k dosti závažným situacím. Součástí specializace je také projektový management, který má velmi široké uplatnění ve všech odvětvích lidského života. Projektový management se stal efektivním nástrojem k řízení realizovaných změn v rámci korporace. Tato specializace je určena pro ty, kteří se pohybují v řídicích pozicích malých, středních nebo velkých korporací. Stejně tak je určena pro ty, kteří o manažerskou pozici usilují. Specializace MBA Corporate management obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Krizový management, Risk management a Projektové řízení.

Číst více »
 

Specializace MBA Management zdravotnictví

Specializace MBA Management zdravotnictví komplexně postihuje problematiku řízení ve zdravotnických organizacích včetně financování, mechanismů řízení, projektového plánování či řízení lidských zdrojů. V rámci této specializace studenti pochopí systém řízení ve zdravotnických zařízeních a seznámí se s principy fungování zdravotnictví nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu. Po úspěšném absolvování specializace budou studenti schopni navrhnout vhodnou organizační strukturu zdravotnického zařízení, zpracovat vlastní model pro navýšení efektivity zařízení, zavést vhodný kontrolní systém či navrhnout strategii a směřování organizace. Tato specializace je určena především zástupcům středního a vyššího managementu působících v oblasti zdravotnictví a zdravotnických organizací všech typů vlastnictví. Současně je vhodná také pro manažery či podnikatele v oblasti farmacie. Specializace MBA Management zdravotnictví obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Management ve zdravotnictví, Ekonomika zdravotnictví a Medicínské právo.

Číst více »
 

Specializace MBA Executive management

Specializace MBA Executive management si klade za cíl obsáhnout různorodé oblasti potřebné pro úspěšné plnění vytyčeného záměru firmy na úrovni středního a vyššího managementu. Vzdělávací moduly nabízí komplexní a ucelený pohled na manažerské řízení a pozornost je zaměřena na prakticky uplatnitelné znalosti a dovednosti ze širokého spektra manažerských činností. Studenti se naučí efektivnímu strategickému řízení, proniknou do technik a metod inovačního managementu, naučí se správně koordinovat činnosti v rámci svého oddělení či firmy a mnoho dalšího. Specializace je vhodná pro všechny, kteří se pohybují v řídicích pozicích malých, středních nebo velkých organizací, stejně tak je určena pro ty, kteří o manažerskou pozici usilují. Specializace MBA Executive management obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Management inovací, Procesní management a Podniková strategie.

Číst více »
 

Specializace MBA Management inovací

Inovace se v této moderní době stávají základními požadavky pro úspěch každého podnikání. Žádný podnik nemá šanci na úspěch, pokud neprovádí inovace a nepřizpůsobuje se okolním rychle se měnícím podmínkám. Cílem této specializace je proto studenty seznámit především s praktickými znalostmi napříč celým inovačním procesem, od prvotního hledání podnětů pro inovace a hledání kreativních řešení problémů přes fázi výběru až po podrobně rozpracovanou fázi implementace. Studenti si díky specializaci osvojí znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti potřebné pro koncipování inovační strategie, rozhodování o inovacích a řízení inovací. Specializace MBA Management inovací obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Management inovacíMetody a techniky managementu inovací a Management inovačních procesů.

Číst více »
 

Specializace MBA Projektový management

Specializace MBA Projektový management umožní prohloubit znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení, studenti se seznámí se zásadami moderního projektového řízení a naučí se, jak správně projekt naplánovat, realizovat, dokončit a v neposlední řadě předvídat rizika s projektem spojená. Projektové řízení dnes spadá nejen do oblasti průmyslu či stavebnictví, ale je nepostradatelné také ve službách, veřejné správě, IT a dalších odvětvích, které jsou nuceny reagovat na různorodé změny v dnešní dynamické době. Ta nutí firmy i státní podniky neustále reagovat na měnící se podmínky. Právě tyto změny musí být přijímány a řízeny co možná nejefektivněji, a vhodným nástrojem pro praktickou realizaci změn je právě projektový management. Úspěšně vedený a zrealizovaný projekt má pozitivní dopad na výkonnost celé organizace.  V jednotlivých modulech budou studenti podrobně seznámeni s konkrétními manažerskými činnostmi, které projektové řízení zahrnuje. Dojde také k představení různých technik projektového managementu. Například sestavení časového harmonogramu, využití SMART cílů, vytvoření SWOT analýzy, metoda logického rámce a další. Specializace MBA Projektový management obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Řízení projektůTechniky, metody a nástroje plánování projektu a Lidský faktor v projektovém řízení.

Číst více »
 

Specializace MBA Management obchodu

Specializace MBA Management obchodu se zaměřuje na oblast obchodu nejen z pohledu České republiky, ale také z pohledu mezinárodního a zdůrazňuje tak i globální charakter obchodování v dnešní moderní době. V rámci specializace jsou studentům předávány odborné poznatky o plánování obchodní strategie a taktiky, právních aspektech prodejních činností a především také o řízení vztahů se zákazníky, neboť právě zákazník je nejdůležitějším pojmem této problematiky. V rámci specializace se studenti seznámí s aktuálními trendy v oblasti řízení a naučí se zásadám psychologického myšlení s cílením na zákazníka. Cílem specializace je vyvození a aplikace prodejního postupu v jeho jednotlivých fázích, stanovení konkrétních kroků při práci se zákazníkem a specifikace prodejních cílů. Specializace je určena především pro manažery, obchodníky, podnikatele a vedoucí pracovníky, kteří se pohybují v oblasti obchodu a kteří chtějí prohloubit a zdokonalit své schopnosti a dovednosti a navýšit tak profitabilitu obchodů ve firmě. Specializace MBA Management obchodu obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Plánování obchodní strategie a taktiky, Právní aspekty prodejních činností a Řízení vztahů se zákazníky.

Číst více »
 

Specializace MBA Sportovní management

Specializace MBA Sportovní management nabídne studentům ucelený přehled informací, které jsou důležité pro úspěšný rozvoj manažerských dovedností ve sportovní oblasti. V jednotlivých modulech bude probrána problematika managementu, práva, ekonomie, psychologie a dalších disciplín v kontextu sportu. Opomenuta nezůstane ani oblast získávání dotací a grantů, tvorba rozpočtů, vytváření směrnic a stanov různorodých sportovních institucí. Tato specializace je vhodná především pro střední a vrcholové manažery sportovních klubů, sportovních zařízení, wellness center, instruktory volnočasových aktivit, sportovní trenéry, zaměstnance neziskových organizací, státní zaměstnance, ale i další odborníky, jejichž pracovní kariéra je se sportem spjata. V dnešní době se ve sportu pohybují nemalé finanční prostředky, ale manažerů se zkušeností nebo s orientací na sport je velmi málo. Současně stoupá poptávka po sportovních zařízeních a nároky na tato zařízení. A právě tento program může být při budování, rozšiřování a zdokonalování těchto služeb důležitým zdrojem informací a rad, jak tento cíl naplnit. Specializace MBA Sportovní management obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Management ve sportu, Psychologie sportu a Sportovní právo.​

Číst více »
 

Specializace MBA Management gastronomie a hotelnictví

Specializace MBA Management gastronomie a hotelnictví komplexně postihuje oblast řízení tohoto specifického segmentu. Studenti si prohloubí a rozšíří stávající znalosti na poli odborné gastronomie, rozebrána bude například provozní činnost podniků, řízení lidských zdrojů – pracovních týmů i jednotlivců při poskytování služeb, marketingové dovednosti (například naplánování a zrealizování marketingové kampaně hotelu), public relations či finanční řízení podniků. Studenti získají v této specializaci povědomí o aktuálních trendech v orientaci na zákazníka a další důležité poznatky, díky kterým se dokáží lépe vyrovnat s konkurencí a aktivně reagovat na neustále se zvyšující nároky zákazníků a hostů svých podniků. Program je koncipovaný zejména pro majitele, manažery a další klíčové pracovníky hotelů, penzionů, restaurací, klubů a dalších podobných zařízení. Specializace MBA Management gastronomie a hotelnictví obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: F&B managementHotel management Standardy kvality.

Číst více »
 

Specializace MBA Pojišťovnictví

Specializace MBA Pojišťovnictví komplexně postihuje problematiku řízení v této specifické oblasti, včetně aktuální právní úpravy. Studenti si prohloubí stávající znalosti z oboru a napříč vzdělávacími moduly se seznámí s charakteristikou, vývojem a druhy pojištění, představeny budou subjekty pojištění, jeho zprostředkovatelé, zainteresované profesní organizace, pojistné produkty a funkce státního dozoru v pojišťovnictví. Během studia získají řadu znalostí a dovedností využitelných ihned v praxi. Pozornost bude zaměřena na uzavírání pojistných smluv, management likvidace pojistných událostí, risk management, ale také na proklientský přístup v pojišťovnictví a péči o zákazníka. Absolventi se tak budou v tomto odvětví dokonale orientovat. Specializace je určena především zaměstnancům pojišťoven, pracovníkům odborného dozoru nad pojišťovnictvím, zprostředkovatelům pojištění, ale také dalším pracovníkům, jejichž profesionální život s pojišťovnictvím souvisí. Specializace MBA Pojišťovnictví obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Pojišťovnictví a pojištěníŘízení rizik pojišťoven a Pojistné právo.

Číst více »
 

Specializace MBA Bankovnictví

Specializace MBA Bankovnictví se zaměřuje na oblast fungování domácího i zahraničního finančního trhu. Studenti se seznámí s aktuální komplexní podobou bankovního systému České republiky s přesahem do evropského bankovnictví a nově nabyté specializované znalosti se naučí propojit s vlastními pracovními zkušenostmi z bankovního sektoru. Pozornost je v rámci specializace věnována retailovému i korporátnímu bankovnictví. Tutoři se dále zaměří na oblast komerčního a investičního bankovnictví a stranou nezůstane ani problematika budoucího vývoje bankovního systému, jeho funkcí a produktů v podmínkách tržní ekonomiky. Součástí specializace je i bližší představení dalších bankovních a finančních institucí – jedná se o spořitelny, burzy, investiční fondy, úvěrní družstva a další subjekty. Specializace MBA Bankovnictví obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Komerční bankovnictví, Investiční bankovnictví a kapitálové trhy a Bankovní produkty a operace.

Číst více »
 

Specializace MBA Ekonomika a finanční management

Specializace MBA Ekonomika a finanční management je zaměřena na prohloubení ekonomických a finančních aspektů podnikání s ohledem nejen na české, ale také mezinárodní prostředí, v němž dnes většina firem působí. Každý manažer či podnikatel musí ovládat postupy finančního rozhodování, aby mohl vést úspěšnou a konkurenceschopnou firmu. Studenti se v rámci specializace komplexně seznámí s principy finančního řízení a naučí se strategickému a operativnímu plánování. Součástí specializace jsou jednotlivé metody a přehled nových přístupů k měření výkonnosti podniku. Pozornost je věnována také využití metod hodnocení výkonnosti v praxi. Specializace je určena pro manažery, finanční ředitele a majitele společností, pro které je problematika financí nezbytnou součástí rozhodovacího procesu. Specializace MBA Ekonomika a finanční management obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Operativní plánování a cash flowMěření výkonnosti podniku a Účetnictví pro podnikatele.

Číst více »
 

Specializace MBA Investiční management

Investice jsou jednou z nejrizikovějších a nejrychleji se měnících oblastí podnikového managementu. Špatně provedená a nepromyšlená investice může mít fatální dopad na konkrétní organizaci či jednotlivce. Cílem specializace je poskytnout studentům hlubší přehled z oblasti investování, finančních a burzovních trhů, obchodování a dalších důležitých investičních principů tak, aby byli schopni orientovat se v podmínkách investování a financování v rámci ČR i zahraničí. Studenti se seznámí s determinantami, které ovlivňují výši hodnoty peněz v čase, s metodami hodnocení investičních projektů a dalšími důležitými oblastmi investičního rozhodování. Specializace MBA Investiční management obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Finanční trhy a burzaForexové obchodování a Investice do nemovitostí.

Číst více »
 

Specializace MBA Management veřejné správy

Specializace MBA Management veřejné správy se zaměřuje na aplikaci manažerského rozhodování ve veřejné správě. Studenti se díky specializaci seznámí s fungováním veřejné správy, s úlohou managementu a s finančním a personálním řízením v institucích veřejné správy. Studenti také porozumí metodám a způsobům, jak současnou veřejnou správu a její fungování zefektivnit a naučí se aplikovat moderní trendy v oblasti řízení pro úspěšné fungování institucí veřejné správy. Tato specializace je vhodná především pro zaměstnance státní správy, samosprávy, pro starosty, místostarosty či tajemníky měst a obcí, případně pro podnikatele či zaměstnance firem aktivních ve veřejné správě. Specializace MBA Management veřejné správy obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Teorie a praxe managementu veřejné správyÚzemní samospráva a finance a Řízení a strategie lidských zdrojů v institucích veřejné správy.

Číst více »

Specializace MBA - Hodnocení 4.60/5 - Hodnotilo 32 uživatelů