Bankovnictví

Master of Business Administration (MBA)

Bankovnictví Master of Business Administration (MBA)

Specializace MBA Bankovnictví se zaměřuje na oblast fungování domácího i zahraničního finančního trhu. Studenti se seznámí s aktuální komplexní podobou bankovního systému České republiky s přesahem do evropského bankovnictví a nově nabyté specializované znalosti se naučí propojit s vlastními pracovními zkušenostmi z bankovního sektoru. Pozornost je v rámci specializace věnována retailovému i korporátnímu bankovnictví. Lektoři se dále zaměří na oblast komerčního a investičního bankovnictví a stranou nezůstane ani problematika budoucího vývoje bankovního systému, jeho funkcí a produktů v podmínkách tržní ekonomiky. Součástí specializace je i bližší představení dalších bankovních a finančních institucí – jedná se o spořitelny, burzy, investiční fondy, úvěrní družstva a další subjekty. Specializace MBA Bankovnictví obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Komerční bankovnictví, Investiční bankovnictví a kapitálové trhy a Bankovní produkty a operace.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 2. BLOK - SPECIALIZACE 3. BLOK - VOLITELNÝ
Management Komerční bankovnictví Volitelný modul 1
Strategický management Investiční bankovnictví a kapitálové trhy Volitelný modul 2
Finanční řízení Bankovní produkty a operace  
Marketing a Public Relations    
Řízení lidských zdrojů    

 

Průběh studia

Studium MBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika víkendových dní. Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Nejbližší termín výuky MBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 24. 10. 2020. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.

Lektoři ve specializaci

Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Ing. Jan Krajíček, Ph.D. získal doktorát v oboru finance na Masarykově univerzitě, kde od roku 2007 trvale působí na katedře financí Ekonomicko-správní fakulty. Ve výuce se specializuje na bankovnictví, zejména Ekonomiku a řízení bank a Corporate banking. Kromě teorie disponuje i rozsáhlými praktickými zkušenostmi, které získal ve svém předchozím působení v bankovním sektoru a jako firemní finanční poradce. V bankovním sektoru zastával nejrůznější pozice od analytika po prokuristu zahraniční banky. Teoretické a praktické zkušenosti využívá kromě přednáškové a výzkumné práce na mateřské univerzitě i na přednáškách na Ekonomické univerzitě v Bratislavě a Hochschule Bochum – Bochum University of Applied Sciences. Působí současně jako znalec se specializací na bankovnictví. Výsledky své odborné práce prezentuje na mezinárodních vědeckých konferencích, zařazených do databáze Clarivate Analytics  (Web of Science).

Bc. Václav Kučera
Bc. Václav Kučera

Bc. Václav Kučera vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Daně a finanční kontrola. Poté se pustil do obchodování akcií, aby nakonec zakotvil v roce 2009 u předního českého obchodníka s cennými papíry, který se specializuje na obchodování komodit. Od roku 2010 zastával funkci hlavního makléře společnosti, nyní má na starosti externí distribuci produktů společnosti. Je vedoucím derivátového oddělení a podílí se rovněž na fungování jedné ze strategií asset managementu. Je držitelem všech makléřských zkoušek vydávaných Českou asociací obchodníků s cennými papíry (Osoba jednající se zákazníky, Investiční makléř, Správce portfolia, Investiční poradce, Deriváty).

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde na Katedře veřejných financí získala v roce 2014 titul Ph.D. a obhájila disertační práci (Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem). Marketingu a financím se věnuje již 10 let, pracovala na pozici produktového manažera v České spořitelně a Komerční bance, kde získala praktické zkušenosti v oblasti marketingové komunikace, vývoje a řízení produktového portfolia. Účastnila se projektu zavedení čipové technologie na platební karty Visa a MasterCard v České republice. Nyní působí na Katedře marketingové komunikace na Vysoké škole finanční a správní a dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Současně působí jako konzultant a expert pro firemní sféru.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. působí v současné době na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a další. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice. Absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofické fakulty v oboru Řízení lidských zdrojů a andragogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 20 let se pohybuje v automobilovém průmyslu na pozicích spjatých s oblastí personálního řízení. Již 9 let působí na top manažerských pozicích, v současné době ve společnosti TRW Carr, s.r.o. na pozici HR manažer. Má bohaté zkušenosti s řízením a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem a koučováním talentů, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Řídí se mottem: „Žij a nech žít…“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

Školné

Mimořádná cena MBA studia 79.000 Kč bez DPH (z původních 114.000 Kč bez DPH) platí pro přihlášky podané do 28. 9. 2020. Školné si navíc můžete rozložit až do 10 splátek bez navýšení ceny studia. Rádi vám připravíme splátkový kalendář dle vašich požadavků.

Vyplnit online přihlášku

Další informace

Bankovnictví - Hodnocení 4.66/5 - Hodnotilo 153 uživatelů