Základní blok MBA

Master of Business Administration (MBA)Prvním blokem studia je blok základní, shodný pro všechny studenty. Obsahuje 5 modulů, které se zaměřují na praktické prohloubení znalostí v oblasti managementu, strategického managementu, financí, marketingu a lidských zdrojů. Výuka probíhá o víkendu, ve 2 vzdělávacích dnech a je vedena profesionálním lektorským týmem, který studentům předává cenné rady a zkušenosti aplikovatelné především do praxe.

Výčet základních modulů

Management

Sylabus

Modul seznamuje studenty s důležitými principy, moderními metodami, nástroji a postupy managementu v rámci organizace. Zaměřuje se především na praktické dovednosti, které jsou využitelné ve firemním řízení. Modul je též zaměřen na sekvenční (plánování, organizování, vedení lidí, kontrola) a paralelní (analyzování, rozhodování, implementace) funkce managementu a jejich praktické využití. Současně se zabývá profilem a kompetencemi manažera jako klíčovými předpoklady úspěšného výkonu manažerské funkce. V této souvislosti je věnována pozornost typologii manažerských stylů, prostřednictvím kterých manažer uplatňuje svůj vliv a moc.

Strategický management

Sylabus

Strategické řízení patří mezi nejdůležitější aspekty rozvoje podniku jako celku. Volba té optimální strategie je v dnešní době klíčovým prvkem pro úspěšné fungování firmy a její postavení na trhu. Cílem modulu je proto studenty seznámit s úlohou, náplní a tvorbou dílčích strategií i celkové strategie podniku. Studenti se naučí, jak formulovat dlouhodobou strategii, jak stanovit cíle společnosti a vhodné cesty k jejich dosažení. Seznámí se se strategickými analýzami podniku, které jsou nedílnou součástí volby vhodné strategie společnosti.

Finanční řízení

Sylabus

Finanční řízení představuje stěžejní část podnikového řízení. Cílem modulu je proto seznámit studenty s principy finančního řízení a upozornit na možnosti a slabá místa při budování optimálního systému ekonomického řízení firmy. Absolvování modulu poskytne základ pro realizaci operativních a investičních finančních rozhodnutí v podniku. Modul obsahuje témata jako podstata finančního managementu, ekonomická a finanční analýza, riziko a jeho vliv na finanční rozhodování, strategické dlouhodobé rozhodování či řízení pracovního kapitálu a likvidity.

Marketing a Public Relations

Sylabus

Cílem modulu je uvést posluchače do problematiky oboru marketingu a public relations a seznámit je s moderními trendy v této oblasti. V rámci modulu bude představen nejen marketingový mix a praxe marketingové komunikace, ale i nové marketingové techniky jako je WOM, virální, guerilla, internetový, mobilní marketing či product placement. Studenti pochopí roli PR v systému budování značky, stejně jako význam řízení reputace v nebrandovaných oborech nebo komunikaci v krizových situacích. Po absolvování modulu se studenti budou orientovat v možnostech využívání široké škály nástrojů public relations, pochopí principy a specifika práce s reklamními, mediálními a PR agenturami nebo novináři, budou umět navrhnout vhodnou marketingovou strategii či koncept pro komunikační kampaň.

Řízení lidských zdrojů

Sylabus

Kvalifikovaní a loajální zaměstnanci jsou základním stavebním kamenem každé firmy. Tento modul se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů. Cílem modulu je seznámit studenty s různými metodami řízení lidských zdrojů a současnými trendy v oblasti HR. Studenti se naučí, jak získat kvalifikované a kvalitní pracovníky nebo jak správně motivovat. Po absolvování tohoto modulu bude každý student umět efektivně využívat lidský kapitál k získání konkurenční výhody a budování prosperující a úspěšné firmy.