Pojišťovnictví

Master of Business Administration (MBA)

Pojišťovnictví Master of Business Administration (MBA)

Specializace MBA Pojišťovnictví komplexně postihuje problematiku řízení v této specifické oblasti, včetně aktuální právní úpravy. Studenti si prohloubí stávající znalosti z oboru a napříč vzdělávacími moduly se seznámí s charakteristikou, vývojem a druhy pojištění, představeny budou subjekty pojištění, jeho zprostředkovatelé, zainteresované profesní organizace, pojistné produkty a funkce státního dozoru v pojišťovnictví. Během studia získají řadu znalostí a dovedností využitelných ihned v praxi. Pozornost bude zaměřena na uzavírání pojistných smluv, management likvidace pojistných událostí, risk management, ale také na proklientský přístup v pojišťovnictví a péči o zákazníka. Absolventi se tak budou v tomto odvětví dokonale orientovat. Specializace je určena především zaměstnancům pojišťoven, pracovníkům odborného dozoru nad pojišťovnictvím, zprostředkovatelům pojištění, ale také dalším pracovníkům, jejichž profesionální život s pojišťovnictvím souvisí. Specializace MBA Pojišťovnictví obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Pojišťovnictví a pojištění, Pojistné právo a Řízení rizik pojišťoven.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 2. BLOK - SPECIALIZACE 3. BLOK - VOLITELNÝ
Management Pojišťovnictví a pojištění Volitelný modul 1
Strategický management Pojistné právo Volitelný modul 2
Finanční řízení Řízení rizik pojišťoven  
Marketing a Public Relations    
Řízení lidských zdrojů    

 

Průběh studia

Studium MBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika víkendových dní. Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Nejbližší termín výuky MBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 5. 12. 2020. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.

Lektoři ve specializaci

Ing. Štěpán Onder, Ph.D.
Ing. Štěpán Onder. Ph.D.

Ing. Štěpán Onder, Ph.D. vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získal doktorandské vzdělání v oboru Finance. Externě působí jako lektor v oblasti řízení rizik se specializací na řízení rizik pojišťoven. Štěpán má mnohaleté praktické zkušenosti s řízením rizik z bank, pojišťoven, splátkových společností z různých rolí řízení rizik (úvěrové riziko korporátní, operační riziko, ALM a tržní riziko, Basel II, Solvency II, Basel III, riziko likvidity, retailové úvěrové riziko) a to jak z pozic analytických, tak pozic vrcholově manažerských a strategických. Lektor má také zkušenosti z manažerského poradenství (Big 4) a rovněž působil jako poradce subkontraktor v projektech řízení rizik finančních institucí. Působí rovněž jako řečník v tematice řízení rizik na různých konferencích a fórech a také má rozsáhlou publikační aktivitu.

JUDr. Pavel Kiršner
JUDr. Pavel Kiršner

JUDr. Pavel Kiršner je samostatným advokátem zapsaným u České advokátní komory. Vystudoval na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor právo, kde absolvoval i rigorózní studium a zkoušku. Studium úspěšně ukončil s červeným diplomem. Rigorózní zkoušku složil z pozemkového vlastnictví, následně absolvoval advokátní zkoušku s vyznamenáním. Jeho dosavadní praxe je generální se zaměřením na spornou agendu a trestní právo.

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA
Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA začal působit v pojišťovnictví na počátku devadesátých let jako ředitel marketingu Allianz pojišťovny, a. s. V letech 1995 – 2006 pak pracoval jako generální tajemník České asociace pojišťoven (ČAP) a od června 2006 do konce června 2014 zastával v sekretariátu ČAP pozici specialisty v oblasti legislativy, práva a analýz. V období 1995 – 2006 byl předsedou redakční rady časopisu Pojistný obzor a od roku 1997 doposud je předsedou redakčního kruhu časopisu Pojistné rozpravy. V obou časopisech zveřejnil dohromady 175 odborných článků a desítky dalších v jiných časopisech. Je spoluautorem anglicko-českého a česko-anglického slovníku k pojišťovnictví i některých odborných publikací, například k životnímu pojištění a prevenci povodní. Jako autor vytvořil mimo jiné elektronickou encyklopedii pojišťovnictví a elektronické výkladové pojišťovací slovníky: anglicko-český a německo-český (viz www.cap.cz). V lednu 2015 byla vydána jeho publikace „Regulace pojišťovnictví v EU“, v září 2015 publikace „Pojišťovnictví v globálním prostředí“ a v dubnu 2016 „Marketing v pojišťovnictví“. Jako externí lektor přednášel na některých českých vysokých školách a v této činnosti pokračuje se zaměřením zejména na evropskou integraci.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Současně působí jako konzultant a expert pro firemní sféru.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. působí v současné době na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a další. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice. Absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde na Katedře veřejných financí získala v roce 2014 titul Ph.D. a obhájila disertační práci (Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem). Marketingu a financím se věnuje již 10 let, pracovala na pozici produktového manažera v České spořitelně a Komerční bance, kde získala praktické zkušenosti v oblasti marketingové komunikace, vývoje a řízení produktového portfolia. Účastnila se projektu zavedení čipové technologie na platební karty Visa a MasterCard v České republice. Nyní působí na Katedře marketingové komunikace na Vysoké škole finanční a správní a dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofické fakulty v oboru Řízení lidských zdrojů a andragogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 20 let se pohybuje v automobilovém průmyslu na pozicích spjatých s oblastí personálního řízení. Již 9 let působí na top manažerských pozicích, v současné době ve společnosti TRW Carr, s.r.o. na pozici HR manažer. Má bohaté zkušenosti s řízením a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem a koučováním talentů, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Řídí se mottem: „Žij a nech žít…“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

Školné

Cena studia pro všechna MBA specializace je 114.000 Kč. Nyní jsme pro vás nicméně připravili slevu na školném, které nyní činí 79.000 Kč bez DPH. Tato nabídka je vška platná pouze do 30.11.2020Školné si navíc můžete rozložit až do 10 splátek bez navýšení ceny studia. Rádi vám připravíme splátkový kalendář dle vašich požadavků.

Vyplnit online přihlášku

Další informace

Pojišťovnictví - Hodnocení 4.80/5 - Hodnotilo 160 uživatelů