Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA PojišťovnictvíDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Pojišťovnictví a pojištění

Sylabus

Vzdělávací modul se věnuje vzniku, rozvoji, principům a charakteristice pojištění a též právní úpravě tohoto odvětví. Pozornost bude také směřovat k vývoji a trendům pojistného na území České republiky. Zmíněny budou typy pojištění (životní a neživotní, pojištění odpovědnosti, finančních a speciálních rizik a další). Popsána bude široká škála produktů z oblasti pojištění, jejich vývoj, možnosti zvýšení jejich kvality a rozšíření.

Pojistné právo

Sylabus

Cílem modulu je předat vědomosti a praktické znalosti z rozsáhlé oblasti legislativní úpravy pojišťovnictví a pojištění. Pozornost bude věnována zejména úpravě smluvní dokumentace (pojistné smlouvy a všeobecné a zvláštní pojistné podmínky), pojistným událostem, právní úpravě, která se přímo týká činnosti pojistitelů, pojistným podmínkám osob a odpovědnosti za škodu podle obchodního i občanského zákoníku a dalších právních předpisů.

Řízení rizik pojišťoven

Sylabus

Studenti budou mít možnost získat komplexní přehled o všech typech rizik (pojistně technické riziko, tržní, úvěrové, operační riziko, riziko investičního portfolia a další), která mohou zprostředkovatele pojišťovacích produktů potkat. Stěžejní jsou pak informace o procesu řízení rizik v komerčních pojišťovnách. Risk management má své pevné místo i v této oblasti. Studenti vzdělávacího modulu získají v profesním životě okamžitě uplatnitelné praktické informace o neustále se opakujícím cyklu, který určuje chod pojišťovacích ústavů a který je v každé své fázi provázán právě s riziky. Lektoři studentům předají znalosti o identifikaci a analýze rizik, plánování – tedy o včasné přípravě případných nápravných opatření, dále o monitoringu příjmů a výdajů pojišťoven a jejich důsledcích na její vývoj a neméně důležité poslední fázi řízení, kde tým risk managementu hodnotí výsledky a navrhuje opatření, která vedou k žádoucímu efektu.