Management zdravotnictví

Master of Business Administration (MBA)

Management zdravotnictví Master of Business Administration (MBA)

Specializace MBA Management zdravotnictví komplexně postihuje problematiku řízení ve zdravotnických organizacích včetně financování, mechanismů řízení, projektového plánování či řízení lidských zdrojů. V rámci této specializace studenti pochopí systém řízení ve zdravotnických zařízeních a seznámí se s principy fungování zdravotnictví nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu. Po úspěšném absolvování specializace budou studenti schopni navrhnout vhodnou organizační strukturu zdravotnického zařízení, zpracovat vlastní model pro navýšení efektivity zařízení, zavést vhodný kontrolní systém či navrhnout strategii a směřování organizace. Tato specializace je určena především zástupcům středního a vyššího managementu působících v oblasti zdravotnictví a zdravotnických organizací všech typů vlastnictví. Současně je vhodná také pro manažery či podnikatele v oblasti farmacie. Specializace MBA Management zdravotnictví obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly Management ve zdravotnictví, Ekonomika zdravotnictví a Medicínské právo.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 2. BLOK - SPECIALIZACE 3. BLOK - VOLITELNÝ
Management Management ve zdravotnictví Volitelný modul 1
Strategický management Ekonomika zdravotnictví Volitelný modul 2
Finanční řízení Medicínské právo  
Marketing a Public Relations    
Řízení lidských zdrojů    

 

Průběh studia

Studium MBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika víkendových dní. Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Nejbližší termín výuky ZÁKLADNÍHO BLOKU je 10. 2. 2018. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.

Vyplnit online přihlášku    Aktuální cena studia

Lektoři ve specializaci

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. v současné době působí jako odborná asistentka na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a na Katedře biomedicínské techniky na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Zabývá se ekonomikou zdravotnictví, studiem zdravotních systémů a jejich reformami – v této oblasti obhájila na Masarykově univerzitě doktorskou práci a část magisterského studia absolvovala ve Francii, kde získala stáž v Radě Evropy (odbor Veřejného zdravotnictví). Ekonomiku zdravotnictví přednáší mimo mateřských fakult také na fakultách lékařských na Masarykově a Karlově univerzitě.

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, advokátka, členka právního týmu České lékařské komory, vystudovala právnickou i lékařskou fakultu, po několika letech působení v lékařské profesi pracuje od roku 2004 jako právník se zaměřením na zdravotnické právo. Od roku 2005 je členem právního týmu právní kanceláře České lékařské komory a od roku 2011 je advokátkou a provozuje advokátní praxi. Zaměřuje se na zastupování poskytovatelů zdravotních služeb při řešení sporů o náhradu škody na zdraví a na právní problematiku úhrad zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, kdy zastupuje poskytovatele zdravotních služeb ve sporech se zdravotními pojišťovnami. Pravidelně publikuje a přednáší, jak v rámci projektu Univerzity medicínského práva ČLK, tak na žádost nejrůznějších subjektů.

Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA
Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA

Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA je absolventkou III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studijního programu Zdravotní vědy a oboru Řízení lidských zdrojů studijního programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. Ekonomické vzdělání získala absolvováním inženýrského studijního programu Řízení podniku a podniková ekonomika na Vysoké škole finanční a správní. V současné době studuje doktorský studijní program na Fakultě ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni, dizertační téma: Metoda výpočtu financování velkých zdravotnických zařízení. Celý profesní život působí v manažerských pozicích v oblasti zdravotnictví, posledních 10 let pak na pozici náměstka ředitele Fakultní nemocnice Plzeň. Dlouhodobě se podílí na specializační i kvalifikační přípravě zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociální sféře, má bohaté zkušenosti s přípravou e-learningových kurzů, přípravou a realizací vzdělávacích i dotačních programů v oblasti zdravotní a sociální péče.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Současně působí jako konzultant a expert pro firemní sféru.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a další. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde na Katedře veřejných financí získala v roce 2014 titul Ph.D. a obhájila disertační práci (Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem). Marketingu a financím se věnuje již 10 let, pracovala na pozici produktového manažera v České spořitelně a Komerční bance, kde získala praktické zkušenosti v oblasti marketingové komunikace, vývoje a řízení produktového portfolia. Účastnila se projektu zavedení čipové technologie na platební karty Visa a MasterCard v České republice. Nyní působí na Katedře marketingové komunikace na Vysoké škole finanční a správní a dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Mgr. Michaela Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Mrštíková je absolventkou Filozofické fakulty v oboru Řízení lidských zdrojů a andragogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 20 let se pohybuje v automobilovém průmyslu na pozicích spjatých s oblastí personálního řízení. Již 9 let působí na top manažerských pozicích, v současné době ve společnosti TRW Carr, s.r.o. na pozici HR manažer. Má bohaté zkušenosti s řízením a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem a koučováním talentů, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Řídí se mottem: „Žij a nech žít…“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

Školné

Všem nově přihlášeným studentům do specializace MBA Management zdravotnictví garantujeme speciální cenu studia ve výši 84.000 Kč bez DPH (z původních 114.000 Kč bez DPH). Zvýhodněná nabídka je časově limitována, více informací naleznete v sekci Školné.

Další informace

Management zdravotnictví - Hodnocení 4.92/5 - Hodnotilo 21 uživatelů