Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Management zdravotnictvíDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Management ve zdravotnictví

Sylabus

Pro úspěšné řízení a fungování je důležitý kvalitní management a firemní kultura, která je ovlivňována jak vnějšími, tak vnitřními faktory. V rámci modulu se studenti seznámí se specifiky managementu v oblasti zdravotnictví – zdravotnických zařízení, institucí a zdravotních pojišťoven. Prohloubí si své znalosti a dovednosti z oblasti managementu a seznámí se s nejnovějšími trendy v oblasti řízení. Osvojí si principy, vybrané nástroje a techniky manažerských činností v souladu se současnými praktickými poznatky při zabezpečování manažerských procesů.

Ekonomika zdravotnictví

Sylabus

Modul se zaměřuje na lidské, materiální a finanční zdroje v oblasti zdravotnictví. Studenti se seznámí se základními pojmy z oblasti zdravotnictví, dozvědí se o způsobech financování a měření výsledků zdravotní péče či měření produktivity a ekonomické efektivity zdravotnických služeb. Obeznámí se též s principem řízení nákladů a metodikou oceňování zdravotnických výkonů. Cílem modulu je studentům poskytnout především vědomosti, které budou moci využít v praxi. Studenti si též procvičí své schopnosti aplikovat metody ekonomické analýzy na konkrétních případech.

Medicínské právo

Sylabus

Modul studenty obeznamuje s problematikou medicínského práva, respektive s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování zdravotních služeb. Posluchači si osvojí základní práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, pacientů a dalších subjektů, například pojišťoven nebo dodavatelů. Naučí se i tomu, jaké odpovědnostní vztahy vznikají v důsledku porušení povinností při poskytování zdravotních služeb. Vedle českých právních předpisů z oblasti medicíny si studenti osvojí i legislativní předpisy Evropské unie a jejich specifika.