Management ve školství

Master of Business Administration (MBA)

Management ve školství Master of Business Administration (MBA)

Specializace MBA Management ve školství​ se zaměřuje na prohloubení praktických i teoretických znalostí a dovedností v klíčových oblastech školství. Jedná se zejména o základní školské dokumenty a všeobecné právo, strategii na vedoucích pozicích, řízení pedagogického procesu a také psychologii ve školství, jelikož je to jedna ze stěžejních částí celého školského systému. Cílem specializace je také snaha o získání základních kompetencí v oblasti plánování a řízení pedagogických procesů. Významným výstupem je schopnost vysvětlit své pedagogické záměry, umět odborně argumentovat a naučit se zásady spolupráce s pedagogickými pracovníky, rodiči a ostatními výchovnými činiteli. Tato specializace se zaměřuje primárně na oblast středního a vyššího managementu na všech stupních vzdělání v České republice. Program je tedy určen pro pedagogy, učitele a lektory, jakož i pro všechny, kteří se zajímají o problematiku ve školství. V rámci programu se student seznámí s kvalitní přípravou řídících pracovníků pro vedoucí funkci ve školách a školských zařízeních. Specializace MBA Management ve školství obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Management a strategické řízení ve školství, Psychologie ve školství a Právní aspekty v oblasti školství.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 2. BLOK - SPECIALIZACE 3. BLOK - VOLITELNÝ
Management Management a strategické řízení ve školství Volitelný modul 1
Strategický management Psychologie ve školství Volitelný modul 2
Finanční řízení Právní aspekty v oblasti školství  
Marketing a Public Relations    
Řízení lidských zdrojů    

 

Průběh studia

Studium MBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika víkendových dní. Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Nejbližší termín výuky MBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 24. 10. 2020. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.

Lektoři ve specializaci

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA 
Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA má mnohaleté zkušenosti jako lektorka v oblasti firemní strategie, manažerských dovedností, obchodních a prezentačních dovedností, projektového řízení, komunikace a osobní efektivity. Je také poradkyní pro oblast rozvoje lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků. Od roku 2006 je odbornou asistentkou na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., kde vyučuje management. Získala certifikát za odbornou pedagogickou činnosti při výuce aplikované ekonomie a je certifikovanou hodnotitelkou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Mgr. Iva Burdová, MBA 
Mgr. Iva Burdová, MBA

Mgr. Iva Burdová, MBA má mnohaleté zkušenosti v oblasti řízení škol. Byla ředitelkou základní, střední a nyní mateřské školy. Stála u řady novelizací právních předpisů v oblasti školství a to jako členka poradního sboru ministra školství. Pracovala v asociaci zdravotnických škol jako zástupkyně středních zdravotnických škol Olomouckého kraje. Odborné vzdělání si pak dále doplnila managerským, pedagogickým a psychologickým studiem, jehož poznatky uplatňuje při své práci. Oblast státního školství opustila v roce 2014, založila soukromou mateřskou školu, kde je od roku 2015 její ředitelkou. Je lektorem dalšího vzdělávání. Právní aspekty v oblasti školství jsou součástí její každodenní práce.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Současně působí jako konzultant a expert pro firemní sféru.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde na Katedře veřejných financí získala v roce 2014 titul Ph.D. a obhájila disertační práci (Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem). Marketingu a financím se věnuje již 10 let, pracovala na pozici produktového manažera v České spořitelně a Komerční bance, kde získala praktické zkušenosti v oblasti marketingové komunikace, vývoje a řízení produktového portfolia. Účastnila se projektu zavedení čipové technologie na platební karty Visa a MasterCard v České republice. Nyní působí na Katedře marketingové komunikace na Vysoké škole finanční a správní a dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. působí v současné době na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a další. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice. Absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofické fakulty v oboru Řízení lidských zdrojů a andragogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 20 let se pohybuje v automobilovém průmyslu na pozicích spjatých s oblastí personálního řízení. Již 9 let působí na top manažerských pozicích, v současné době ve společnosti TRW Carr, s.r.o. na pozici HR manažer. Má bohaté zkušenosti s řízením a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem a koučováním talentů, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Řídí se mottem: „Žij a nech žít…“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

Školné

Mimořádná cena MBA studia 79.000 Kč bez DPH (z původních 114.000 Kč bez DPH) platí pro přihlášky podané do 28. 9. 2020. Školné si navíc můžete rozložit až do 10 splátek bez navýšení ceny studia. Rádi vám připravíme splátkový kalendář dle vašich požadavků.

Vyplnit online přihlášku

Další informace

Management ve školství - Hodnocení 4.73/5 - Hodnotilo 172 uživatelů