Corporate management

Master of Business Administration (MBA)

Corporate management Master of Business Administration (MBA)

Specializace MBA Corporate management prohlubuje problematiku managementu o další důležité oblasti, bez kterých se management při stanovování korporátní strategie, plánu a cílů neobejde. V této specializaci je kladen důraz na krizový management, který se velmi často opomíjí a v případě nepříznivého scénáře dochází k dosti závažným situacím. Součástí specializace je také projektový management, který má velmi široké uplatnění ve všech odvětvích lidského života. Projektový management se stal efektivním nástrojem k řízení realizovaných změn v rámci korporace. Tato specializace je určena pro ty, kteří se pohybují v řídicích pozicích malých, středních nebo velkých korporací. Stejně tak je určena pro ty, kteří o manažerskou pozici usilují. Specializace MBA Corporate management obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Krizový management, Risk management a Projektové řízení.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 2. BLOK - SPECIALIZACE 3. BLOK - VOLITELNÝ
Management Krizový management Volitelný modul 1
Strategický management Risk management Volitelný modul 2
Finanční řízení Projektové řízení  
Marketing a Public Relations    
Řízení lidských zdrojů    


Průběh studia

Studium MBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika víkendových dní. Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Nejbližší termín výuky ZÁKLADNÍHO BLOKU je 10. 2. 2018. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.

Lektoři ve specializaci

Ing. Josef Zrůst, Ph.D.
Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

Ing. Josef Zrůst, Ph.D. v současnosti působí jako odborný asistent na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde zajišťuje výuku předmětů pro navazující magisterský stupeň studia a to konkrétně Manažerského rozhodování, Krizového managementu, Projektového managementu a Strategického managementu. Aktivně se podílí na několika výzkumných projektech a jako lektor vedl jednotlivé týmy studentů v rámci projektu MUNISS. Je autorem článků zabývajících se problematikou řízení rizik, krizového řízení, strategického rozhodování v odborných časopisech.

Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA
Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA v současné době působí jako projektová manažerka sportovních událostí a mnoha organizačních projektů. Svou praktickou, vědeckovýzkumnou, pedagogickou a publikační činnost zaměřuje do ekonomicko-manažerské oblasti s akcentem na projektové řízení. Je autorkou mnoha článků a publikací z oblasti projektového řízení, stejně tak několika významných knih. Vystudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Ekonomika a řízení stavebnictví (2000). V rámci postgraduálního studia na téže fakultě se zaměřila na studium a aplikaci projektového řízení. Přednáší v bakalářských, magisterských a MBA akreditovaných studijních programech doma i v zahraničí. Je také lektorkou Projektového a Strategického řízení v několika školících a vzdělávacích zařízení.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Současně působí jako konzultant a expert pro firemní sféru.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a další. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde na Katedře veřejných financí získala v roce 2014 titul Ph.D. a obhájila disertační práci (Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem). Marketingu a financím se věnuje již 10 let, pracovala na pozici produktového manažera v České spořitelně a Komerční bance, kde získala praktické zkušenosti v oblasti marketingové komunikace, vývoje a řízení produktového portfolia. Účastnila se projektu zavedení čipové technologie na platební karty Visa a MasterCard v České republice. Nyní působí na Katedře marketingové komunikace na Vysoké škole finanční a správní a dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Mgr. Michaela Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Mrštíková je absolventkou Filozofické fakulty v oboru Řízení lidských zdrojů a andragogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 20 let se pohybuje v automobilovém průmyslu na pozicích spjatých s oblastí personálního řízení. Již 9 let působí na top manažerských pozicích, v současné době ve společnosti TRW Carr, s.r.o. na pozici HR manažer. Má bohaté zkušenosti s řízením a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem a koučováním talentů, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Řídí se mottem: „Žij a nech žít…“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

Školné

Všem nově přihlášeným studentům do specializace MBA Corporate management garantujeme speciální cenu studia ve výši 84.000 Kč bez DPH (z původních 114.000 Kč bez DPH). Zvýhodněná nabídka je časově limitována, více informací naleznete v sekci Školné.

Vyplnit online přihlášku

Další informace

Corporate management - Hodnocení 4.58/5 - Hodnotilo 20 uživatelů