Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Corporate ManagementDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Krizový management

Sylabus

Smyslem krizového managementu je strategické plánování a řízení krizových situací. Studenti se v rámci tohoto modulu obeznámí s podstatou krizového řízení v kontextu obecné teorie managementu s přesahem do praktického využití. Naučí se, jaké mechanismy napomáhají zmírňovat dopady krize a jak pomocí preventivních opatření krizovým situacím předcházet. Část vzdělávacího modulu je zaměřena i na oblast krizové komunikace a krizové etiky.

Risk Management

Sylabus

V tomto modulu se studenti seznámí s problematikou řízení rizik. Naučí se základní pojmosloví jako „nebezpečí“, „riziko“ či „ohrožení“ a budou obeznámeni především s nástroji, přístupy a metodami hodnocení rizik v důležitých oblastech řízení podniku. Znalost risk managementu a jeho principů je v současné době velmi ceněna a zároveň prakticky využívána při mnoha klíčových rozhodnutích na všech úrovních řízení organizace.

Projektové řízení

Sylabus

Modul se zaměřuje jak na řízení projektů z pohledu zavádění projektového řízení v organizaci, tak i na způsob řízení konkrétních projektů. Objasňuje hlavní principy a nástroje projektového řízení včetně poukázání na světové trendy v této oblasti. Klade si za cíl studentům předat praktické příklady a naučit je celý proces projektového řízení. V rámci tohoto vzdělávacího programu si studenti vyzkouší praktická cvičení, která jim v budoucnu napomohou například ke zkrácení doby trvání projektů, dodržení harmonogramu i rozpočtu či předcházení projektovým rizikům.