Manažerská psychologie

Master of Business Administration (MBA)

Manažerská psychologie Master of Business Administration (MBA)

Specializace MBA Manažerská psychologie​ se zaměřuje na roli psychologie v manažerské praxi a personálním řízení. Nedílnou součástí manažerské práce je umění naslouchat a porozumět svým kolegům a podřízeným. V rámci vzdělávacích modulů se proto studenti naučí aplikovat psychologické metody a teorie do praxe a využívat psychologické postupy v interních procesech firmy či organizace. Specializace se zabývá i důležitostí balance mezi osobním a pracovním životem a přenosem osobního i duchovního poznání do vyrovnaného životního stylu. Studenti si osvojí dovednosti nezbytné pro formování efektivních týmů, řešení konfliktů a rozvoj kreativity. Dále je studium zaměřeno na strategické myšlení a jeho použití ve stresových situacích. Program je vhodný zejména pro manažery, vedoucí pracovníky, majitele společností, pracovníky personálních oddělení a pro všechny další, kteří usilují o manažerské pozice či se v nich chtějí zdokonalit. Specializace MBA Manažerská psychologie obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Psychologie osobnosti, Myšlení a rozhodování v praxi a Work life balance.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 2. BLOK - SPECIALIZACE 3. BLOK - VOLITELNÝ
Management Psychologie osobnosti Volitelný modul 1
Strategický management Myšlení a rozhodování v praxi Volitelný modul 2
Finanční řízení Work life balance  
Marketing a Public Relations    
Řízení lidských zdrojů    

 

Průběh studia

Studium MBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika víkendových dní. Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Nejbližší termín výuky MBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 5. 12. 2020. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.

Lektoři ve specializaci

Mgr. Petra Uhlíková, PCC
Mgr. Petra Uhlíková, PCC

Mgr. Petra Uhlíková, PCC se oblasti rozvoje dospělých věnuje od roku 1995. Zaměřuje se především na manažerské dovednosti a leadership. Při rozvoji potenciálu manažerů využívá rovněž koučování (od roku 1997). Ke spolupráci kouče s klientem přistupuje jako k partnerství vznikajícímu za účelem plánování a realizace změn, pro které se klient rozhodl. Petra je certifikovaným koučem u ICF (PCC level) a Erickson College Vancouver (Erickson Professional Certified Coach). Je spoluautorkou a trenérkou vzdělávacích koučovacích programů Growth Point (např. Integrální leadership, Kaleidoskop Spirální dynamiky, Od managementu k leadershipu, Specifický výcvik koučů, Interní koučink, Manager as a Coach). Působí rovněž v roli mentora manažerů (soft skills, plánování a realizace změn, hodnoty, hodnotové systémy) a koučů.

Mgr. Patricie Chvojková
Mgr. Patricie Chvojková

Mgr. Patricie Chvojková je absolventkou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je certifikovanou lektorkou, koučkou, diagnostičkou, facilitátorkou, terapeutkou a konzultantkou. Specializuje se zejména na projekty zaměřené na rozvoj osobnosti, komunikaci a diagnostiku. Jako lektorka koncepčně připravovala a realizovala firemní kurzy se zaměřením na typologii osobnosti, komunikaci, prodejní, prezentační a manažerské dovednosti, vyjednávání a řešení konfliktních situací, time management či týmové role. Jako kouč má zkušenosti s koučováním i mentoringem různých manažerských i dalších odborných témat. V rámci diagnostiky má mnoholeté zkušenosti s přípravou a realizací development center, individuální diagnostikou i kariérním poradenstvím. Své odborné zkušenosti využívá také při realizaci facilitovaných workshopů a focus groups, zaměřených zejména na zjišťování postojů a klíčových témat i jejich ovlivňování.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D.
Valery Senichev, Ph.D.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D. je psycholog, poradce a jeden z autorů evropského vzdělávacího certifikačního programu ECQA Diversity Manager. Věnuje se otázkám kariéry, profesního rozvoje a smysluplné práce. Je spoluzakladatelem platformy Educamp.cz, zaměřené na poskytování konzultací a školení v oblasti profesního rozvoje, talent managementu, řízení kariéry a sebemotivace. Jeho specializací jsou Future Skills a práce s diverzitou. Je absolventem genderových studií a psychologie na Masarykově univerzitě, je také absolventem ekonomie a managementu v doktorském programu na VUT v Brně. Absolvoval 3 zahraniční výměnné pobyty v oblasti expat management, CSR a diversity managementu. Rád se podílí na aktivitách a konferencích na téma budoucnosti práce a Future Skills, příkladem je dvoudenní událost Future Port Prague.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Současně působí jako konzultant a expert pro firemní sféru.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde na Katedře veřejných financí získala v roce 2014 titul Ph.D. a obhájila disertační práci (Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem). Marketingu a financím se věnuje již 10 let, pracovala na pozici produktového manažera v České spořitelně a Komerční bance, kde získala praktické zkušenosti v oblasti marketingové komunikace, vývoje a řízení produktového portfolia. Účastnila se projektu zavedení čipové technologie na platební karty Visa a MasterCard v České republice. Nyní působí na Katedře marketingové komunikace na Vysoké škole finanční a správní a dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. působí v současné době na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a další. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice. Absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofické fakulty v oboru Řízení lidských zdrojů a andragogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 20 let se pohybuje v automobilovém průmyslu na pozicích spjatých s oblastí personálního řízení. Již 9 let působí na top manažerských pozicích, v současné době ve společnosti TRW Carr, s.r.o. na pozici HR manažer. Má bohaté zkušenosti s řízením a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem a koučováním talentů, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Řídí se mottem: „Žij a nech žít…“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

Školné

Cena studia pro všechna MBA specializace je 114.000 KčŠkolné si navíc můžete rozložit až do 10 splátek bez navýšení ceny studia. Rádi vám připravíme splátkový kalendář dle vašich požadavků.

Vyplnit online přihlášku

Další informace

Manažerská psychologie - Hodnocení 4.66/5 - Hodnotilo 144 uživatelů