Volitelný blok LLM

Master of Laws (LLM)Druhý blok studia je volitelný a skládá se ze 2 modulů. Studenti si vybírají jeden modul z nabídky “Volitelné moduly I” a druhý modul z nabídky “Volitelné moduly II”. Jednotlivé vzdělávací semináře jsou z velké části zaměřeny na rozvoj a prohlubování manažerských dovedností a soft skills. Kromě této problematiky mají studenti na výběr moduly z oblasti práva, marketingu a dalších oborů. Zvolené 2 moduly student absolvuje v rámci 1 vzdělávacího dne.

Volitelné moduly I

Emoční inteligence a praktické využití

Sylabus

Modul má za cíl rozšířit vědomosti v oblasti zvládání emocí v každodenním pracovním životě. Vysoké IQ není vždy předpokladem úspěchu, mnohdy bývá rozhodující EQ. K úspěchu potřebuje člověk také rozumět sám sobě, svým emocím a umět je využít ve svůj prospěch. Studenti se v rámci modulu naučí, jak se správně namotivovat k úspěchu, jak si stanovit smysluplné cíle a dosáhnout jich. Naučí se zvládat svůj myšlenkový a emocionální potenciál, strach a bariéry stojící v cestě. Pomocí různých praktických cvičení se naučí porozumět sobě i druhým lidem a budou umět pracovat s přednostmi a rezervami nejen vlastními, ale i druhých lidí.

Komunikační dovednosti

Sylabus

Tento modul se zaměřuje především na prezentační dovednosti spojené s kultivovaným mluveným projevem a věnuje se také problematice argumentačních postupů, které se studenti naučí aplikovat v praxi v rámci obchodního vyjednávání. Pro manažerskou práci je zvládnutí komunikačních dovedností jednou ze základních podmínek pracovního úspěchu. Studenti získají znalosti o principech, zásadách a technikách asertivní komunikace a vyzkouší si postavit prezentace typu informativního a typu argumentačního. Po úspěšném absolvování modulu budou schopni zvládnout jednání s obchodními partnery, umět vést rozhovory se zaměstnanci a prezentovat.

Koučink

Sylabus

Cílem modulu je představit manažerské koučování jako významnou složku efektivní práce s lidmi, zaměřenou na rozvoj potenciálu a zvyšování výkonu pracovních týmů a jednotlivců. Studenti se tak v rámci modulu seznámí s důležitými koučovacími nástroji, technikami a postupy. Dozvědí se, jak spolupracovníky a klienty úspěšně rozvíjet a motivovat prostřednictvím vlastní praxe a zkušeností. Naučí se, jak poskytovat zpětnou vazbu a jak dosáhnout profesního i osobního rozvoje klientů. Koučovací způsob vedení lidí vytváří nový prostor pro rozvoj výkonnosti jednotlivců i celých týmů, a právě proto dnes patří koučink ke standardní výbavě každého manažera.

Stress management

Sylabus

Modul má za cíl rozšířit vědomosti v oblasti zvládání stresu se zaměřením na praktické využití v manažerské praxi. Na začátku se studenti seznámí s definicemi stresu, s pojmenováním stadií stresu a jeho projevy. Na základě koučovacího přístupu studenti pochopí problematiku prevence stresu a dále se budou věnovat tématu „hašení“ stresu a jeho zvládání, když prevence nefunguje. Na závěr studenti projdou konkrétními relaxačními technikami, které vychází z praxe.

Online marketing

Sylabus

Internet dnes musíme brát jako integrální součást mediálního mixu. Tento modul si klade za cíl naučit posluchače myslet moderními marketingovými způsoby s přihlédnutím ke specifickému a neustále se vyvíjejícímu prostředí internetu a sociálních sítí. Marketingová komunikace v tomto světě má své vlastní specifické rysy, z nich také vyplývají různé nové možnosti pro oslovení, zaujetí, uspokojení a udržení zákazníka. Studenti získají také znalosti a dovednosti, jak správně využít obchodní, marketingový a informační potenciál firemního webu.

Pracovní právo

Sylabus

V rámci modulu studenti získají přehled o pracovněprávních vztazích. Seznámí se s klíčovými pojmy, instituty a principy pracovního práva, a získají znalosti o právních vztazích mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Důraz je v tomto modulu kladen na vznik, změnu a skončení pracovního poměru, pracovní smlouvu, odpovědnost za škodu, mzdu, na dohody mimo pracovní poměr, a pracovní podmínky. Všechny právní pojmy jsou demonstrovány na reálných příkladech.

Kompetence lídra budoucnosti

Sylabus

V tomto modulu se podíváme optikou tématu štěstí v práci na to, co v dnešní době potřebuje úspěšný lídr. V programu vycházíme na jedné straně z aktuálních studií z oblasti neurověd či pozitivní psychologie, na druhé straně budeme diskutovat mnoho příkladů z praxe z konkrétních českých i zahraničních firem. Zastavíme se nad tím, jak budovat vztahy a prostředí důvěry a efektivní spolupráce, jak pracovat s vnitřní motivací zaměstnanců, co je růstové nastavení mysli, jak v zaměstnání pracovat s návyky, nebo jak s tím vším souvisí zdravý životní styl. V uceleném nadhledu projdeme čtyři základní pilíře pro budování zdravé a udržitelné firemní kultury – Vztahy & Výsledky & Růst & Zdraví.


Volitelné moduly II

Myself management

Sylabus

Modul se zaměřuje na vybraná témata, s nimiž se mnozí manažeři běžně setkávají v praxi. Studentům nabízí možnost lépe poznat sebe sama i druhé. Modul je prakticky zaměřený, kombinuje výklad s koučovacím přístupem, rozbor situace s hledáním řešení. Obsahově se věnuje rolím manažera a protichůdným očekáváním na něj, změnám a jak je druhým předat, tématu můj obtížný podřízený a mé manažerské cíle, priority a hodnoty. Každý z účastníků si s podporou lektora vytvoří své manažerské desatero a svůj vlastní rozvojový plán.

Manažerské rozhodování

Sylabus

Cílem tohoto modulu je studenty seznámit s problematikou rozhodování v manažerské praxi. Studenti si osvojí základní principy, metody, techniky a nástroje rozhodování a rozšíří si znalosti a dovednosti při řízení rizik a skupinovém rozhodování. Pochopí roli manažera v rozhodovacím procesu a funkci rozhodování, jakožto podstaty řízení jakékoliv organizace. Získané teoretické poznatky se studenti naučí aplikovat v praxi při řešení příkladů z podnikatelského prostředí.

Leadership – manažerské schopnosti a dovednosti

Sylabus

Modul je zaměřen především na prakticky využitelné poznatky z oblasti řízení, které jsou pro výkon manažerských funkcí nezbytné. V praxi je možno vysledovat, že existuje nespočet “šéfů”, kteří ale neovládají leadership. Lídři mají určovat směr, formulovat vize, rozpoznávat příležitosti a v neposlední řadě též umět nadchnout své spolupracovníky a účinně je motivovat. Cílem modulu je tedy uvědomit si zásady leadershipu a pochopit, jak se stát správným lídrem a účinně motivovat své podřízené k co nejlepším výsledkům.

Firemní kultura

Sylabus

Nedefinování a neznalost vlastní firemní kultury může přinést řadu nedorozumění a problémů při řízení organizace. Cílem tohoto modulu je proto seznámit studenty s problematikou firemní kultury a jejími faktory, které každodenně ovlivňují chod organizace a mají značný vliv na její konkurenceschopnost. Vhodně nastavená firemní kultura ovlivňuje vztahy mezi zaměstnanci, vytváří vhodné klima na pracovišti a dokáže vytvářet kladnou image pro klienty nebo uchazeče o zaměstnání. Firemní kultura ovlivňuje firemní strategii a měla by také podporovat dosažení firemních cílů.

Dotace, granty a příprava žádostí o dotaci EU

Sylabus

Tento prakticky zaměřený modul poskytuje studentům přehled o dotacích a grantech v rámci Evropské unie. Studenti se naučí pracovat s relevantními informacemi o programech pro financování vlastních podnikatelských záměrů a budou schopni zpracovat projektové žádosti. Naučí se také orientovat v programech Evropské unie podporujících podnikovou sféru a seznámí se se specifiky těchto programů tak, že budou moci úspěšně připravovat návrhy projektů.

Obchodní právo

Sylabus

Cílem modulu je prohloubení a rozšíření znalostí v oblasti soukromého práva s důrazem na problematiku obchodních závazkových vztahů. Studenti získají znalosti a přehled o vzniku a zániku obchodních závazkových vztahů, zajištění a promlčení práv z obchodních závazkových vztahů a znalosti kupní smlouvy a smlouvy o dílo. Důraz je kladen též na změny související s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Po úspěšném absolvování modulu budou mít studenti přehled o obchodněprávních aspektech, které budou moci upotřebit v každodenní firemní praxi. Znalost obchodního práva navíc zefektivňuje a usnadňuje mnohá obchodní jednání.

Smysl v práci

Sylabus

V zaměstnání je klíčové rozumět smyslu toho, co děláme a čemu tím přispíváme. Z pohledu manažera je právě schopnost ukázat lidem smysl jejich práce jedna z důležitých kompetencí. Pokud lidé chápou, jak jejich činnost zapadá do celkového firemního úsilí, jednodušeji naleznou vnitřní motivaci a jsou na nejlepší cestě k tomu být šťastní (v práci). Ne vždy je smysl toho, co děláme jednoznačný. Ne každý pracuje jako lékař a zachraňuje životy. Většina lidí v normálních zaměstnáních nemá smysl své práce takto na talíři. Proto kromě celkového vhledu do tématu přinášíme konkrétní metodu job crafting, pomocí které může své „proč“ objevit každý.