Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Leadership a soft skillsDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Leadership

Sylabus

Modul je zameraný veľmi prakticky, študenti pochopia zásady leadershipu a naučia sa ich využívať praxi. V rámci modulu budú študenti rozvíjať základné zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu vedúca úloha manažéra, teda presviedčanie, ovplyvňovanie či inšpirovanie svojich podriadených pre dosahovanie cieľov organizácie. Naučia sa ďalej vyjednávacím technikám, nacvičia si riešenie konfliktných situácií, motivovanie svojich podriadených k čo najlepším výsledkom či vedenie tímu pri riešení problémov alebo realizáciu stanovených úloh.


Motivácia a hodnotenie zamestnancov

Sylabus

Cieľom tohto modulu je študentom odovzdať vedomosti a zručnosti z oblasti motivovanie hodnotenia zamestnancov či spolupracovníkov. V rámci modulu sa študenti zoznámia metódami a modernými trendmi tejto problematiky. Vyskúša si rolu manažéra v procese hodnotenia a motivovanie a tiež pochopí hodnotenie motivovanie ako nástroj riadenia pracovného výkonu vedenia ľudí. Výučba prebieha interaktívnou formou a má charakter nácviku modelových situácií tímových či individuálnych cvičení. Študenti budú počas modulu precvičovať vedenie hodnotiaceho pohovoru, navrhnú systém hodnotenia zamestnancov či identifikujú a naplánujú motivačný systém pre svojich zamestnancov či spolupracovníkov.


Psychológia pre manažérov

Sylabus

V rámci modulu budú študenti uvedení do problematiky psychológie a sociológie riadenia. Osvojí si základné pojmy z tejto oblasti a ich vzájomnej súvislosti s dôrazom na praktické uplatnenie v manažérskej praxi. Budú zároveň schopní sa orientovať v metodologickej aplikačnej oblasti psychológie riadenia. Študenti pod vedením lektora budú tiež rozvíjať prehlbovať sebapoznania a kritickú sebareflexiu vlastnej osobnosti.