Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Leadership a Soft SkillsDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Leadership

Sylabus

Modul je zaměřen velmi prakticky, studenti pochopí zásady leadershipu a naučí se je využívat v praxi. V rámci modulu budou studenti rozvíjet základní dovednosti, které jsou nezbytné pro realizaci vůdčí role manažera, tedy přesvědčování, ovlivňování či inspirování svých podřízených pro dosahování cílů organizace. Naučí se dále vyjednávacím technikám, nacvičí si řešení konfliktních situací, motivování svých podřízených k co nejlepším výsledkům či vedení týmu při řešení problémů nebo realizaci stanovených úkolů.

Motivace a hodnocení zaměstnanců

Sylabus

Cílem tohoto modulu je studentům předat znalosti a dovednosti z oblasti motivování a hodnocení zaměstnanců či spolupracovníků. V rámci modulu se studenti seznámí s metodami a moderními trendy této problematiky. Vyzkouší si roli manažera v procesu hodnocení a motivování a také pochopí hodnocení a motivování jako nástroj řízení pracovního výkonu a vedení lidí. Výuka probíhá interaktivní formou a má charakter nácviku modelových situací a týmových či individuálních cvičení. Studenti budou během modulu procvičovat vedení hodnotícího pohovoru, navrhnou systém hodnocení zaměstnanců či identifikují a naplánují motivační systém pro své zaměstnance či spolupracovníky.

Psychologie pro manažery

Sylabus

V rámci modulu budou studenti uvedeni do problematiky psychologie a sociologie řízení. Osvojí si základní pojmy z této oblasti a jejich vzájemné souvislosti s důrazem na praktické uplatnění v manažerské praxi. Budou zároveň schopni se orientovat v metodologické a aplikační oblasti psychologie řízení. Studenti pod vedením lektora budou také rozvíjet a prohlubovat sebepoznání a kritickou sebereflexi vlastní osobnosti.